top of page

שלא ישתעבדו בהן בישראל - א

אחי ורעי דע לך שבעלי הדעות המשובשות מלבד כך שמחנכים ללימוד של אמירת סיסמאות כגון 'אין לך קץ מגולה' אתחלתא דגאולה' 'ימות המשיח' 'ממלכתיות' וכיו"ב


אחד מהחינוך לסיסמאות הוא ג"כ לכל מיני פטפוטי דברים בנוגע לאיסור 'שלוש השבועות', ואחד מטענותיהם הוא שאם אוה"ע עוברים על שבועותם אזי ג"כ לנו מותר לעבור על השבועה שהשי"ת השביע אותנו, אבל הלימוד הנ"ל הוא מוטעה וגם לא הבינו כלל וכלל את הדא"חים עליהם ניסו להתבסס, ולמדו אותם בצורה עקומה להפליא, אבל בשביל להבהיר את דב"ק הטהורים אביא לימוד כדקא יאות של אחד מגדולי חכמי טורקיה רבי רחמים נסים יצחק ב"ר חיים פלאג'י זיע"א (ראב"ד אזמיר), בחיבורו הנפלא יפה לעיניים, יפה תלמוד, יפה ללב, כתובות קיא


לכדר' יוסי בר חנינא דאמר ג' שבועות הללו למה אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקב"ה את ישראל שלא ימרדו באומות העולם ואחת שהשביע הקב"ה את אומות העולם שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי.


והיה נראה להדמות זה לב' שנשבעו זה לזה ועבר אחד מהם על השבועה הב' פטור כמ"ש ביו"ד סי' רל"ו ס"ו וכתב שם הבאה"ט ס"ק קי"א כשבועת אברהם לאבימלך ואח"כ עברו הפלשתים על השבועה ונפטרו גם ישראל משבועתם ונלחם שמשון עמהם יע"ש, ה"נ אם אומות העולם עברו על השבועה שנשתעבדו בישראל יותר מדאי אם ישראל פוטרים עצמם משבועתם שלא למרוד באומות העולם לפרוק עול מלכיות מעליהם.


אך כיון שהקב"ה השבע השביע את בני ישראל ואת האומות ובידו ליפרע למי שעובר על שבועתו אפילו שהאחד עבר על שבועתו השני חייב לקיים שבועתו, ועוד שאין תלויים זה בזה דהכא יכול האחד לקיים שבועתו בלא חבירו שלא בשביל שהאחר עשה שלא כהוגן הותר השני לעשות כמוהו בדבר שיכול לקיים, וכמו שמתבאר ממ"ש בי"ד שם.


ועוד דאמרינן בסמוך אמר רבי אלעזר א"ל הקב"ה לישראל אם אתם מקיימין את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה, שנראה דעת עליון המשביע שחייבים ישראל לקיים השבועה הזאת אף שאומות העולם לא יקיימו שבועתם, כי לא דמי המושבע מפי אל דעות למושבע מבשר ודם ואין כאן משום הוא עשה שלא כהוגן אף אני אעשה זאת.דהיינו שהלימוד הוא כדקא יאות כפי שמבואר שהרי אמרו חז"ל בגמרא שם שהשבועות שלנו שלא לעלות בחומה ושלא למרוד הינם שבועות שבנינו לבין הקב"ה ולא שבועות שיש בנינו לבין אוה"ע, והדבר פשוט.


ובעזהי"ת נזכה לקיים שבועתו שנשבענו לו, ולא ח"ו נהיה מאותם בעלי דעות משובשות שמנסים למצוא תירוצים כיצד לפרוש מהמקום, כי רבה העזובה אצלם


ועוד נוסיף מאמרים חשובים בעניין ביאור שבועה 'שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page