top of page

רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה

אחי ורעי! דע לך שהנה מצינו שבעלי הדעות המשובשות מתנגדים מעניין תיקון הברית והדבר די ברור למה כי הם בעצמם פגומים בברית... ולכן לא תמצא אצלם התנגדות להליכה לצבא לבניהם ולבנותיהם, ואם כן אז תשמע הדבר הנ"ל כצפצוף הזרזיר


והנה איתא במס' עירובין, דף יט ע"א

והאמר רבי שמעון בן לקיש רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה שנאמר (ישעיהו סו, כד) ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי וגו' שפשעו לא נאמר אלא הפושעים שפושעים והולכין לעולם ל"ק הא בפושעי ישראל הא בפושעי עובדי כוכבים הכי נמי מסתברא דא"כ קשיא דר"ל אדריש לקיש דאמר ריש לקיש פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן ק"ו ממזבח הזהב מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב עמד כמה שנים ולא שלטה בו האור פושעי ישראל שמליאין מצות כרמון שנאמר (שיר השירים ו, ז) כפלח הרמון רקתך ואמר ר"ש בן לקיש אל תיקרי רקתך אלא ריקתיך שאפי' ריקנין שבך מליאין מצות כרמון עאכ"ו אלא הא דכתיב עוברי בעמק הבכא ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להו בר מישראל שבא על בת עובד כוכבים דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליהואלו אותם רבני המסרחי שסרחונם נודע כבר למרחקים בכך שהם רודפים כסף וכבוד ולא עושים למען השי"ת אלא רק בשביל עצמם ומרמים את הצבור שלהם שלהם ע"י וורטים וסילופים בדעת תורתינו הק', רח"ל


בוודאי הינם רשעים שאינם חוזרים בתשובה אפילו על פתחו של גהינום... וכל ענייני הפריצות שקיימים בצה"ל הרי הם שמים בנותיהם לפני לוע הארי, וכן איתא במס' ברכות, דף לג ע"א

וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו שנאמר (ישעיהו כז, יא) כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהווהשי"ת יתן לנו חכמה בינה ודעת להנצל מאותם מפורסמים של שקר ע"י התחברות לצדיקי האמת והצדק

'אמר להם בלעם: 'אלוהיהם של אלה שונא זימה הוא


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page