top of page

והאידנא שאין ישראל הולכין להלחם

אחי ורעי! והנה חולי רעה מנסים לטעון בעלי הדעות המשובשות כאלו שיש חיוב רמיא בימינו אנו ללכת לצבא, ומנסים להעמיס מענייני מלחמת מצוה, עפ"ל


אבל הם בבורותם התורנית אינם יודעים ומבינים שאין בכלל חיוב לקיים מצוה כזאת בימינו אנו עד ביאת משיח צדקנו ולאחר שיבנה את בית המקדש, דוגמא לכך מצינו בדב"ק של רבינו יוסף קארו זיע"א בביאורו על הטור וכן בחיבורו הק' שולחן ערוך


רבינו יעקב בעל הטורים זיע"א, טור, אורח חיים, סימן רמט

אין צרין במלחמת הרשות על עיירות של עובדי כוכבים אלא אם כן התחילו ג' ימים קודם השבת, ואם התחילו אין מפסיקין, אבל מלחמת מצוה מתחילין אפילו בשבת.


מרן יוסף קארו זיע"א, בית יוסף, על או"ח סימן רמט

והאידנא שאין ישראל הולכין להלחם ולצור על עיירות לא היה צריך רבינו לכתוב דין זה אלא דמשום דמיתני בגמרא, בהדי אין משלחין אגרות ואין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם השבת כתבה:


דהיינו שלפי ביאורו של מרן הבית יוסף לגבי כתיבת 'לצור על עיירות ישראל' זה משום כי כך הי' כתוב בגמרא, ולכן שנה הדברים, אבל בפועל בימינו אנו אין בכלל חיוב של מלחמת מצוה, ולכן מצינו שמרן יוסף קארו זיע"א בחיברו הק' שלחן ערוך לא שנה את 'לצור על עיירות ישראל', אלא השמיט את הגמרא שציין אותה רבינו יעקב בעל הטורים


מרן יוסף קארו זיע"א, שלחן ערוך, אורח חיים, סימן רמט

אין הולכין בערב שבת יותר מג' פרסאות כדי שיגיע לביתו בעוד היום גדול ויוכל להכין צרכי סעודה לשבת בין שהולך לבית אחרים בין שהולך לביתו והני מילי כשהוא בישוב במקום שיוכל להכין צרכי שבת אבל אם במקום שהוא שם אי אפשר לו להכין צרכי שבת או שאינו מקום יישוב בטוח מותר לילך אפילו כמה פרסאות ואם שלח להודיעם שהוא הולך שם לשבת מותר לילך כמה פרסאות בכל גוונא:
ושמא יאמרו המתחכמים בעלי הדעות המשובשות למיניהם כי זוהי הפרשנות של מרן יוסף קארו זיע"א על דב"ק של רבינו יעקב בעל הטורים


אזי שיש לציין בפניהם שרבינו יעקב בעל הטורים זיע"א, בפירושו על התורה על הפסו' בחומש במדבר, פרק י פס' ט'

וְכִי תָבֹאוּ מִלְחָמָה בְּאַרְצְכֶם עַל הַצַּר הַצֹּרֵר אֶתְכֶם


וביאר לנו רבינו יעקב 'בעל הטורים' זיע"א, פרק י פס' ט'

וכי תבאו מלחמה. רמז למלחמת גוג העתידה שתבא לימות המשיח:

תבאו מלחמה. בגימ' במלחמת גוג:


והנה שוב מבואר לנו באר היטב היטב באר שהמלחמות שדן בהם הרמב"ם הטור והשו"ע כולם עסקינן לימות המשיח ולא לימינו אנו, וג"כ מובן מדוע הטור והשו"ע לא מביאים כלל וכלל מדיני מלחמת רשות ומצוה


הטבח בדיר יאסין, לא משום מלחמת מצוה אלא משום העבודה הזרה המכונה לאומיות

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page