כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים

אחי ורעי! דע לך שישנם כאלו עם דעות משובשות שמנסים על ידי רגשות אשמה להטיל עלינו חיוב לעבור על האיסור של 'חיזוק ידי עוברי עבירה', ואח"כ נגרמת רעה חולה של פריקת עול תורה ומצות, והיא שאנחנו צריכים להכיר טובה לאותם פורקי עול תורה ומצות, ה"י ורח"ל


אבל אנחנו צריכים תמיד לזכור ולהזכיר, ללמוד וללמד, את דב"ק של חז"ל מתוך מסכת נזיר, דף כג ע"ב

א"ר יוחנן - כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים, שנאמר 'השמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע', בשלמא רע שפיר, אלא טוב אמאי לא? אלא לאו, ש"מ טובתו רעה היא, ש"מ.וכן בפירש"י עה"ת, בראשית, פרק לא פס' כד

"מטוב ועד רע" - כל טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים (יבמות קג)ולכן נתפלל להנצל מדעה כוזבית זאת של 'הכרת הטוב' כלפי פורקי עול תורה ומצות, כי כל טובתן היא רעה לנו, כדאיתא במס' שבת בשם רשב"י ע"ה, דף לג ע"ב

נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן תקנו שווקין להושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן עצמן גשרים ליטול מהן מכס


ולכן אנו צריכים להבין שכל טובתן של אותם הציונים אינה לטובתן הופעת ה' השם בעולם אלא להרבות כפירה, זנות (מצעדי תועבה), ולגזול ע"י מיסים ע"י יוקר המחיה ועוד דרכים רעות, ה"י ויציל מהם ומהמונם, בב"א

טובתן של רשעים, רעה אצל הצדיקים... גזילת ילדי תימן ע"י שלטנות הציונים

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

תמוך בפעילות
והוצאה לאור
נדרים פלוס