top of page

כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים

אחי ורעי! דע לך שישנם כאלו עם דעות משובשות שמנסים על ידי רגשות אשמה להטיל עלינו חיוב לעבור על האיסור של 'חיזוק ידי עוברי עבירה', ואח"כ נגרמת רעה חולה של פריקת עול תורה ומצות, והיא שאנחנו צריכים להכיר טובה לאותם פורקי עול תורה ומצות, ה"י ורח"ל


אבל אנחנו צריכים תמיד לזכור ולהזכיר, ללמוד וללמד, את דב"ק של חז"ל מתוך מסכת נזיר, דף כג ע"ב

א"ר יוחנן - כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים, שנאמר 'השמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע', בשלמא רע שפיר, אלא טוב אמאי לא? אלא לאו, ש"מ טובתו רעה היא, ש"מ.וכן בפירש"י עה"ת, בראשית, פרק לא פס' כד

"מטוב ועד רע" - כל טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים (יבמות קג)ולכן נתפלל להנצל מדעה כוזבית זאת של 'הכרת הטוב' כלפי פורקי עול תורה ומצות, כי כל טובתן היא רעה לנו, כדאיתא במס' שבת בשם רשב"י ע"ה, דף לג ע"ב

נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן תקנו שווקין להושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן עצמן גשרים ליטול מהן מכס


ולכן אנו צריכים להבין שכל טובתן של אותם הציונים אינה לטובתן הופעת ה' השם בעולם אלא להרבות כפירה, זנות (מצעדי תועבה), ולגזול ע"י מיסים ע"י יוקר המחיה ועוד דרכים רעות, ה"י ויציל מהם ומהמונם, בב"א

טובתן של רשעים, רעה אצל הצדיקים... גזילת ילדי תימן ע"י שלטנות הציונים

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page