top of page

ביאור לגמרא כל הדר בחו״ל דומה כמי שאין לו אלוה

למען אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות מלבד כך שלא למדו מספיק תורה, אלא רק מעט זעיר פה זעיר שם קו לקו צו לצו, אזי ג"כ איך ללמוד תורה לא ידוע להם כ"כ, ולכן ג"כ המעט שלומדים הם משבשים, ואח"כ מרשים לעצמם להביע דעתם ברבים ולא עוד אלא אם יסתרו דבריהם מיד יתמלאו חימה כבעלי הזרוע


וכן שמרבים להתרברב כאילו הינם מקיימים 'מצות ישוב הארץ', ומסלפים דא"ח של חז"ל, כגון הגמרא במס' כתובות, דף קי ע"ב

מתני' הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין...
גמ'...כתוב בו כסף סתם מה שירצה לוה מגבהו ואימא נסכא א"ר אלעזר דכתיב ביה מטבע ואימא פריטי אמר רב פפא פריטי דכספא לא עבדי אינשי ת"ר לעולם ידור אדם בא"י אפי' בעיר שרובה עובדי כוכבים ואל ידור בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה שנא' (ויקרא כה, לח) לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה אלא לומר לך כל הדר בחו"ל כאילו עובד עבודת כוכבים וכן בדוד הוא אומר (שמואל א כו, יט) כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלהים אחרים אלא לומר לך כל הדר בחו"ל כאילו עובד עבודת כוכבים


מקוצר ידיעתם וחוסר בקיאותם בדברי חז"ל ראשונים ואחרונים, טוענים על אלו שגרים בחו"ל והרי זה קטרוג, ואף הרמת אף רבתי...אזי שכל הבנת דברי הגמרא של חז"ל לפי כך שזה נוהג בזמן הזה, הרי זאת טעות, והכוונה הנכונה היא לפי דב"ק של חז"ל, שמימרא זו של חז"ל חלה רק בזמן הבית,וכן איתא בדב"ק של רבי אורי ב"ר פינחס קלוגהויפט מסְטְרֶלִיסְק 'השרף מסְטְרֶלִיסְק' זיע"א, מאירי ציון, עמ' ח', אות כ"ג

חוץ לארץ. כל הדר בחו"ל דומה כמי שאין לו אלוה. מבואר הטעם בזוה"ק פ' בהר דק"ט ע"ב, בגין דלית תמן קרבנין בחו"ל. עיין ספר אוהח"מ יתרו ס"ג ע"ב וע"ג, וכן הוא בזוהר פנחס דרכ"ה או טעם זה. וא"כ בזמה"ז דאף בא"י לית קרבנין אין נפקותא בזה לומר הדר בחו"ל כו'. אבל ק"ל מזוהר פ' יתרו דע"ט ע"ב, דאמר שם על משרע"ה כל הדר כו', והרי משרע"ה הקריב במדבר כל הקרבנות. (הארת הסופר: וזה לפני בנין ביהמ"ק)רבי רחמים נסים יצחק ב"ר חיים פאלאג'י זיע"א, יפה ללב חלק ח'[1], שה"ש, ה' סי' ג'

וכל הדר בחו"ל דומה כמי שאין לו אלוה האמנם מדברי הזוהר פ' בחקותי דקט"ו ע"א בפסוק יסרתי אתכם וגו' נראה כי הדר עתה בגלות בחו"ל דומה כמי שיש לו אלוה כי בכל מקום שגלו ישראל שכינה גלה עמהם.ונביא מדב"ק של חז"ל מהזוה"ק


זוה"ק פרשת בהר זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת בהר דף קט, ע"ב

הכי (ס"א כד) קודשא בריך הוא לאו איהו בקורבנא עם שכינתא בכל ישראל דאינון אנשי מדות דאינון אברים דילה עלת העלות לא שריא תמן וכאלו לא הוה קודשא בריך הוא חד, בתר דלאו איהו עם שכינתיה, ובחוצה לארץ דשכינתא מרחקא מן בעלה אתמר כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, בגין דלית תמן קרבנין בחוצה לארץ, ולזמנא דקודשא בריך הוא מתקרב עם שכינתיה אתקיים ביה האי קרא (זכריה יד) ביום ההוא יהיה יי' אחד ושמו אחד, ועלת העלות שריא עלייהו, אף על גב דתקינו אבהן צלותין באתר דקרבנין, האי איהו לקרבא נפשין ורוחין ונשמתין דאינון שכליים לקודשא בריך הוא ושכינתיה כאברין לגבי גופאזוה"ק פרשת יתרו, ח"ב, דף עט ע"ב

כי יי' אלהיך אש אוכלה הוא וכלהו הכי, אלא הכי תנינן כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, מאי טעמא משום דזרעא קדישא לארעא קדישא סלקא, ושכינתא באתרא יתבא, והאי בהאי תליאזוה"ק, רעיא מהימנא ח"ג, פרשת פנחס, דף רכה ע"א-ע"ב

ולית מאן דיכיל לקרבא חילין בר מניה אבל חילין דאומין עעכו"ם אינון מסטרא דפרודא ווי למאן דגרים בחובוי לאעלא אתוון וחיון ויסודין דמיד אסתלק קודשא בריך הוא מישראל וייעלון אומין עעכו"ם בינייהו לית לון קריבות בקודשא בריך הוא דלית קורבנין בחוצה לארץ, ובג"ד אוקמוה רבנן הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, בההוא זמנא דאמר מלין אלין נחתו כל אתוון קדישין וחיון קדישין וד' יסודין לגביה ובריכו ליה ואמרו על ידך רעיא מהימנא נחית עלן קודשא בריך הוא ומתקרבין זינא לזיניה בריך אנת לקודשא בריך הוא בארבע יסודין כען אתבריר כלא על בורייה, (ובחבורא קדמאה קיבה רלד ב):זוה"ק חדש, תיקונים ח"ב, דף צד ע"ב

ובזמנא דישראל באינון קליפין דאינון ארבע גליות אינון בפירודא כביכול[2] כאלו[3] לא היו גוי אחד ושמיה דקב"ה לא שריא עלייהו ובגין דא אוקמוה מארי מתניתין [כתובות ק"י] כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה:רש"י שמואל א פרק כו

לך עבוד אלהים אחרים - היוצא מא"י לחוץ לארץ בזמן הבית כאלו עובד ע"ג וי"ת איזיל דוד ביני עממיא פלחי טעותא:רמ"ע מפאנו זיע"א, כנפי יונה ח"ד, סימן י"ב

ודע כי הדר בא"י בחורבנה דומה כמי שאין לו אלוה, אבל בבנינה דומה שיש לו אלוה כטעם הלא על כי אין אלוה בקרבי מצאוני הרעות האלה, ובחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה בכל זמן. - וכן בדוד שהוא אדם והוא משיחינו כתיב גרשוני מהסתפח וכו' כי גלות שלימה היתה לו, ועוד שאפילו ישיבת א"י בימיו היתה בלא מקדש וכן במרע"ה כתיב ג"ם ב"י התאנף ה' נוטריקון "גרשוני "מהסתפח "בנחלת "ה'.

כ״ק האדמו״ר מקאמרנא, רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין זיע״א, בעל היכל הברכה
כ״ק האדמו״ר מקאמרנא, רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין זיע״א, בעל היכל הברכה

ונסיים בדברים ערבים של כ"ק האדמו"ר מקאמרנא, רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין זיע"א, היכל הברכה, וירא ד"ה והוא יושב, דף קט"ו ע"ב

וגם בענין הדר בחו"ל דומה מחמת לבבו הנדכה דומה לו שאין לו וכו' ובאמת יש לו אלוה אמת, - אבל הדר בארץ ואינו הולך מדרגא לדרגא דומה שיש לו וכו' ובאמת אין לו, כי אין אני והוא וכו'.___________________________

[1] איזמיר, ה'תרנ"ו


[2] היינו חושבים לומר שהם בפירוד מכיוון שהם ב-ד' גליות, אבל זה רק כביכול, כי הם באמת 'גוי אחד', למרות הבדלי המנהגים, בין עדה לעדה.


[3] אבל לא באמת כי הם כן 'גוי אחד'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page