top of page

משיח בן יוסף והטעות בסמנטיקה

למען אחי ורעי, דע שבעלי הדעות המשובשות לא יודעים ללמוד תורה אלא הדבר היחידי שהם טובים בו זה ללמד אותך 'אמירת סיסמאות' אין ספור, כגון: מצות ישוב ארץ ישראל, קץ מגולה, אתחלתא דגאולה, עבודת אדמה, אנו הולכים לפי תורת הסוד, וכיו"ב


והנה דוגמא נוספת לכך היא האמירה 'אנו עוסקים בבחינה של משיח בן יוסף'...


ולא עוד אלא אפילו חיברו ספר עב כרס, בשם התקופה הגדולה שרק מביא אין ספור מדרשים מחז"ל על משיח בן יוסף ומנסים לקשר אותו עם הציונות, עפ"ל


אבל הדבר הנ"ל לא רק שמבוסס על עמארצות גמורה אלא ההפך הגמור הוא הנכון


שהרי יש לנו כלל גדול בתורה כפי ידוע בדב"ק של רבי יהושע פלק כץ 'הסמ"ע' זיע"א, חו"מ, סימן ג הלכה יג

כי דעת בעלי בתים היא היפך מדעת תורה.


ולא עוד אלא שמדובר בטעות סמנטית שממנה ניתן לראות שמה שמנסים לייחס את פעולתיו של משיח בן יוסף לציונות


שהרי ידוע בספה"קים שאמרו לנו רז"ל ש'משיח בן יוסף' יהרג ע"י 'ארמיליוס הרשע' שהוא השר של 'הערב-רב'


ואם חז"ל הורו לנו שבעקבתא דמשיחא תקום מלכות של מינות[1] ולפי תורת הסוד היא קרויה 'שלטנותא דערב-רב'[2] אזי שכל מי שמשתף פעולה עם אותו שלטון של 'ערב-רב' שהשר שלהם הוא ארמיליוס הרשע דהיינו הציונות ומשתף פעולה עם הציונות הוא אחראי ישיר לרציחת משיח בן יוסף, ר"ל.


ונביא קצת מנועם דב"ק של חז"ל, בשביל שהדברים יהיו מבוררים יותר


מסכת סוטה, דף מט ע"ב

בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר הגפן תתן פריה והיין ביוקר ומלכות תהפך למינות ואין תוכחת בית וועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבלן ישום ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטנים בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הבן אינו מתבייש מאביו ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים:


רבי יעקב ריישר זיע"א, עיון יעקב על העין יעקב, מס' סוטה מט ע"ב

כלומר שיהיו עזי פנים כדכתיב (ישעיה נו) והכלבים עזי נפש המה כי פרנס לפי הדור שחוצפא יסגא ובזוהר ואיתא[2] שמנהיגי הדור יהיו מערב רב, כי ג' סימנים יש באומה זו.

והרי לך טעות של סמנטיקה די ברורה (מלבד שאר השיבושים שלהם), שצריך לתקן שמא בעלי בעלי הדעות המשובשות יעשו לך כנסים על 'מדינת ישראל לאן?' ועל 'עידן פוסט ציוני' ויקריאו שם אותם בעלי הדעות המשובשות מתוך מחברות הוורטים על 'מות משיח בן יוסף והשלכותיו היום' כהנה וכהנה.


אבל בפועל אותם שעושים כנסים כאלו הם בעצמם משתפי פעולה עם 'ממשלת המינות' הנ"ל, הם חושבים שהם עושים 'תיקונים' של 'משיח בן יוסף' אבל ההפך הוא הנכון אלא הם משתתפים ברציחת משיח בן יוסף כל פעם מחדש, ע"י טענות מסוג 'מצות ישוב ארץ ישראל' וכיו"ב, ר"ל.


וכל זה לסיבת נפילת משיח בן יוסף לידיו של ארמיליוס הרשע, הוא לפי מה שכתוב בספה"קים שזה משום מעשה דחיקת הקץ של בני אפרים[3], רח"ל

ונביא טעם אחד לגבי סיבת רציחת משיח בן יוסף ע"י ארמיליוס הרשע שר הערב-רב הציוני, זה בגלל שהוא עוסק בתשובה של ישראל, ולא סתם תשובה אלא תשובה מהכפירה הציונית, מדב"ק של רבינו סעדיה ב"ר יוסף אלפיומי גאון 'רס"ג' זיע"א, פירוש לשה"ש, פרק ח' פסוק ח'

אחות לנו קטנה ושדים אין לה, הטעם מה שאמרנו שהם יהודה ובנימין ומה שאמר "ושדים אין לה" שאין להם נביאים בגלות כאשר אמרנו למעלה שנ' "גם נביאיה לא מצאו חזון מיי" (איכה ב׳) והם נמשלים לשדים כמו שאמרנו לעיל (ד׳ קכ״ד)
וטעם מה נעשה לאחותנו מכאן אנו יודעים שקודם הגאולה ידבר הקב"ה עם ישראל שנ' "ביום שידובר בה" וידוע כי יומו של הקב"ה אלף שנים [כמ״ש כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול (תהלי׳ צ') ולא אמר כימים] קכד).
וטעם אחר מה נעשה לאחותנו בשעת הגאולה אם לא יהיו ראויים היאך אשלח להם נביאים [ומה התועלת אם תבא הגאולה והם במצב מרי, אז יבא משיח בן יוסף ואמר יתברך שמו אם תהיה האומה באופן של תשובה לא יצטרכו אל בן יוסף קכה)[9] עד שיבא בן דוד והוא יתקן את ירושלם והוא יבנה אותה, ואם תמרה אז יבא בן יוסף והוא יפתח את מנעוליה ויביא עליה אנשים גבורים הדומים לארזים, ענתה היא ואמרה אני בטוחה בכל תקף בתשובתם ותפלתם לילה ויום, ואמר אז "הייתי בעיניו כמוצאת שלום" כי אני קראתי הבטחתם מהשי"ת אשר ירחיב לנו ונמצא שלום].דוגמא למחברות הוורטים_______________________

[1] מסכת סוטה, דף מט ע"ב


[2] זוה"ק פרשת נשוא, רעיא מהימנא. קכה ע"ב


[3] רבי מנחם עזרי' מפאנו זיע"א, ספר גלגולי נשמות, אות ע'

עבדון בן הלל הפרעתוני נקבר בפרעתון, והוא מאפרים מהשופטים, ובא לפרוע חוב אביו, והוא מגלגול דאותו שטעה בקץ הנקרא גוון[1] שותלח בנו זבד בנו, והרגום (בני) [אשני] גת מאתים אלף, דטעו בקץ והוליך אותם חוץ למצרים מאתים אלף משבטו של אפרים ומתו שם ילקוט שמעוני (בשלח רכ"ז), והם מתים שהחיה יחזקאל בבקעת דורא, ואמר שם שאחד היה והיה שמו גוון מבני בניו של אפרים, ואמר נגלה (אלי) [עלי] הקב"ה להוציא אתכם מארץ מצרים, והוא נתגלגל אח"כ בבן כוזיבא, ועל כי לא השלים תקונו נקרא בשם כוזיבא, וכדאיתא במד"ר איכה [פ"ב פסוק בלע] כי הרבה מחכמי הדור ההוא סברו שהוא משיח, ועיין שם כל הנאמר עליו ונהרג גם הוא שם, ותיקונו יהיה משיח בן אפרים, וגם שם יהרג כי אז נתקן, וזה רמזו בסנהדרין פרק חלק (צח, א) אין בן דוד בא עד שיתבקש דג לחולה ולא ימצא, דג זה משיח בן יוסף דכתיב וידגו לרב, לחולה הם ישראל שיהיו שבוים בצרה ולא ימצא, ואז יגלה בן דוד ב"ב:

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page