top of page

לכבוד יומא דהילולת ה׳סבא קדישא׳ רבי שלמה אליעזר אַלְפַנְדַרִי זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד הילולא רבה של הצדיק הגדול 'הסבא קדישא' רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זיע"א אביא כמה עלים לתרופה מדב"ק שיעיד על עמדתו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה שקמה לה באחרית ימיו ועד כמה ידע לעמוד נגדה.

ה׳סבא קדישא׳ רבי שלמה אליעזר אַלְפַנְדַרִי זיע״א
ה׳סבא קדישא׳ רבי שלמה אליעזר אַלְפַנְדַרִי זיע״א

הסבא קדישא, רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זיע"א, חיות אש, אות מו (ונשנה בבטאון קול ישראל, גליונות אב-אלול ה'תרפ"ב; מרא דארעא ישראל, ח"ב, עמ' ש"ז)

וביחוד כמה הי' מצטער על משרד הרבנות שנעשה בא"י על ידי כחות הציונים החפשים וסיפר שבעת כיבוש מלכות אנגליא את ארץ ישראל בעוה"ר החפשים אספו את כל רבני ירושלם לייסד הרבנות הראשית [שקראה רבנות האחרית] שהמה ימליכו על א"י אז כתב לו רב חכם אחד [נודע שמו אצלנו] שמבקש ממנו בשם כל רבני הספרדים שיבא לירושלים ויהי רב הראשי של הספרדים במשרד הרבנות ויחזיר עטרה לראשה לכבוד התוה"ק והוא השיב לו במכתב כזה
"לא די לכם שאתם טועים את עצמכם עוד רצונכם להטעות אותי ולהכניס החץ בי יאמרו נא באיזה כח באתם למשול בארץ הלא ע"י כח הציונים החפשים אשר אם היו יכולים לעקר התורה מן העולם ח"ו היו עוקרים ואתם מאמינים בהם בקהלם אל תחד כבודי ולא ארד עמכם בזה אדרבה אעמוד נגדכם בכל יכולתי ואודיעכם אחרית דבר מראשיתו כי עכשיו הציונים בוחרים בזקנים אח"כ ימאסו בם ויכניסו במקומם רבנים שחורי הזקן ואח"כ מספרי הזקן אח"כ גילוחי הזקן וכו' לכן עליכם לדעת כי חורבן התורה והיהדות באה"ק מתחיל מכם ואתם עתידים ליתן את הדין לשמים על כל חטאים ופשעים של כל הדורות הבאים אחריכם וכו' וכו'."
כשבאו אליו אח"כ אנשים גם רבנים או אדמורי"ם שבאו לא"י ושמע שהיו אצל הרב הראשי של המשרד הציוני והחפשים לא אבה לקבלם להכניסם לביתו ואמר הלא כבר הי' אצל קוק ומה יחפצו ממני ומדוע אתם פוסחים על שתי הסעיפים:

'הסבא קדישא' רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי זיע"א, שו"ת מהרש"א, ח"ג, סי' כ"ג

והגם שלא ידעתיו מאז ומקדם כי אם רק פעם אחת... ומפרה וזורה לרוח דברי הראשונים אשר קטנם עבה ממותניו, וכן לא יעשה שצריך לכוף כאגמון ראשינו לקבל דבריהם.


כבר מאז היה ניתן לראות עד כמה צדקו דבריו, והיום על אחת כמה וכמה...


ועוד שמא יחשבו אותו לדעת יחיד - כפי שתמיד מנסים לצייר היחצ"נים של האי"ה קוק וכת דיליה כגאוני עולם - איתא 'אגרת קודש' של רבי יוסף ידיד הלוי[1], למורו ורבו 'הסבא קדישא' אלפנדרי זיעועכי"א (מובא מתוך 'מרא דארעא דישראל ח"ב, עמ' ש"ה)

ראב"ד עדת החלבים, רבי יוסף ידיד הלוי זיע"א
ראב"ד עדת החלבים, רבי יוסף ידיד הלוי זיע"א
נא גבור איש אלקים קדוש הוא יעמוד לימין התורה הקדושה שנתחלל כבודה אשר בעוונותינו הרבים איש אחד קם להשתרר על עם ד' ובתחבולותיו ישב רב על עדה קדושה וגדולה עדת אשכנזים שיש רבנים וגאונים חסידים ואנשי מעשה, ולא יגיע בתורה אפילו לקרסולי רגליהם של הגאונים הגדולים ובפרט זקני הרבנים הגאונים הגדולים המפורסמים בתורה ויראה ובחסידות הרי הם מ"ע כבוד רבינו הגאון יצחק ירוחם דיסקין שליט"א והרב הגאון יוסף חיים זוננפלד שליט"א, ובעוונותינו הרבים זה האיש לרוב גאותו כי גבה לבו מאוד כמעט נטרפה דעתו וחיבר ספר אשר כתוב בו דברים של דופי ודברי אפיקורסות נגד תוה"ק והוא ודאי מגלה פנים בתורה שלא כהלכה דברים שאסור לשומען כמו שיראה כת"ר במחברת הנ"ל הנקראת "אורות" אוי לאוזניים שכך שומעות... ובלי ספק שספר הנ"ל טעון שריפה שלא יהיו נגררין אחריו...

ועוד איתא בדב"ק של רבי יוסף ידיד הלוי זיע"א, שו"ת שארית יוסף חלק ד' יורה דעה סי' ג', עמ' תל"ב

דבריו כדברי הנביא כאילו שכינה מדברת מתוך גרונו וכאילו הוא במקום האלקים, לא די שאינו מביא ראיה לדבריו ולא שום רמז לא מן המקרא ולא מדברי רז"ל, כי לא נמצא בעולם שום חכם או מחבר שיכתוב איזה דבר דין או הלכה, דרוש או אגדה או קבלה או איזה דבר חכמה שלא מביא ראיה לדבריו או איזה רמז מן התורה או מן הנביאים או מן הכתובים או מן דברי רז"ל, שהרי אפילו בעלי הש"ס התנאים והאמוראים שכל דבריהם ברוח הקדש נאמרו עכ"ז אינם מחדשים דבר אפילו בדרך דרוש ובדברי אגדה עד שיביאו איזה רמז או סמך מן הפסוקים, וזה מדבר דברים כמו נביא ואורים ותומים

חתימתו של הס"ק על היציאה מהוועד הלאומי
חתימתו של הס"ק על היציאה מהוועד הלאומי

ולגבי הטענות המוזרות שמנסים לטעון שהסבא קדישא אלפנדרי זיע"א כביכול תמך בהאי"ה קוק וכת דיליה, הרי הטענה עליהם הם מתבססים היא ע"פ כתבה בעיתון דאר היום[2], שהיה מבין האחראים על היחצנות של האי"ה קוק דאז, וכל עניין זה כבר הבאתי במאמר 'ההיסטוריא הלא מתואמת' - ובו התיעוד כיצד הציונים ניסו לרמוס את מוסדות התורה והיראה - כדאיתא ב'אגרת קודש'[3] מאת רבי ברוך ראובן שלמה ב"ר משה הלוי יונגרייז[4] זיע"א

...י. אחרי עבור זמן קט, נמשכו אל רבי קוק עוד איזה מנהלים מאיזה מוסדות אשר חשבו לעשות ע"י עסקים טובים, המוסדות הללו פרסמו את רבי קוק לקדוש וטהור גאון וחסיד וכו' כדי שהשפעתו תעשה רושם ותביא כסף בכנפיה. ובהמשך הזמן התחיל לחתום עצמו רב של כל ארץ ישראל ולכבוש הכל ת"י ולא עמד בדבורו אשר הבטיח לרבותינו הגאונים שליט"א.
...טו. והעתונות המקומית, כלה חפשית היא, והננו סובלים גם ממנה הרבה, בהוציאה עלינו דבות שוא ושקר, ומרימים על נס את רבי קוק וסיעתו כי העתונות מושחדה ג"כ מהם, וע"כ אין להתחשב כלל עם דבריהם, ולרחמי שמים אנו מצפים, כי ישלח לנו גוא"צ בב"א.


ולכן אסור לנו לסמוך על דברי פי-העתון כמאן דאמר, בו מתוארים גינוני כבוד מסויימים האי"ה קוק, ובדיותיהם מהעיתונים לעומת דב"ק הברורים של רז"ל, ובפרט שאין זאת הפעם הראשונה שנעשה דבר מסוג זה


___________________

[1] ראב"ד העדה החלבית בירושלים


[2] עיתון שיצא לאור ע"י איתמר בן אב"י, בנו של אליעזר בן יהודה שר"י


[3] מובא מתוך הספה"ק שו"ת שלמת חיים חלק א' – על שו"ע או"ח (ברוקלין, ה'תשל"ו), איגרות קודש על ענין מלחמת הדת בדבר הרבנות בירושלים, דף ב' ע"א-ד' ע"א


[4] רבי ברוך ראובן שלמה ב"ר משה הלוי יונגרייז זיע"א – נולד לערך בשנת ה'תר"ב או ה'תר"ד, בקאשוי. אביו הינו רבי משה הלוי יונגרייז זיע"א (אב"ד קאשוי, מתלמידיו של רבי אהרן דוד דייטש (בעל 'גורן דוד'), ושל הכתב סופר זיעועכי"א). חתנו של רבי דוד יולס מברעזאווא זיע"א (חתנו של רבי אברהם שאג זיע"א). עלה לארה"ק שם נהי' לאחד מעסקני ורבני היישוב החרדי בירושלים וממקימי "העדה החרדית". ושימש מגיד שיעור בכמה ישיבות בירושלים. נפטר ביום ו' ניסן ה'תרצ"ד, מנו"כ בהר הזיתים.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page