top of page

מאימתי שפוך חמתך

למען אחי ורעי! ישנה מילתא דבדיחותא של רבי שלום מרדכי שבדרון 'המגיד הירושלמי' זיע"א, ע"פ שיחותיו על המדינה


מעשה בשתי שכנים שלאחד מהם היתה עז, ולפני ליל הסדר קשר אותה ליד בית חברו... בליל הסדר כאשר השכן הגיע ל"שפוך חמתך" הנה נכנסת העז אומר בעל הבית "שלום עליכם אליהו הנביא" נתן לו שלום ולא והחזיר לו שלום, ונו כבר העז רעבה ומתחילה להשתולל ולעשות בלגן אומר לו בעל הבית "רחמנות אליהו הנביא, רחמנות".


דהיינו שלא מספיק שישנם מאותם בעלי דעות משובשות שטוענים שאנו באתחלתא דגאולה, אלא ברוב רפיון שכלם חושבים לעצמם באמת לדמות את ענייני 'מדינת המינות' הזו ל'אתחלתא דגאולה' וכיו"ב, עפ"ל וה"י.

~~~~~~ וכעת נעבור לביאור נוסף מעניין 'שפוך חמתך על הגויים'


איתא בדב"ק של רבי משה ב"ר ישראל איסרלישׂ "הרמ"א"[1] זיע"א, שולחן ערוך, אורח חיים הלכות פסח סימן תפ - סדר כוס רביעי, ובו סעיף אחד


הגה: וי"א שיש לומר שפוך חמתך וכו' קודם לא לנו (ר"ן פרק ע"פ) ולפתוח הפתח, (י) כדי לזכור שהוא ליל שמורים ובזכות אמונה זו יבא משיח וישפוך חמתו על המכחשים בה' (מהרי"ב), וכן נוהגין. ויכול לגמור הלל אף שלא במקום סעודה. (רמב"ם והמגיד פ"ח).


ומרחיב על כך רבי ישראל הכהן מראדין 'החפץ חיים' זיע"א, משנה ברורה סימן תפ ס"ק י

כדי לזכור שהוא ליל שימורים - ואין מתייראין משום דבר ונוהגין באלו מדינות למזוג כוס אחד יותר מהמסובין וקורין אותו כוס של אליהו הנביא (לרמז שאנו מאמינים שכשם שגאלנו הש"י ממצרים הוא יגאלנו עוד וישלח לנו את אליהו לבשרנו):והנה ישנם כמה לימודים חשובים כאן בהגדה של פסח, לגבי גאולת ישראל ולא רק אלא היחס לאוה"ע...


א. אמירת הלל על גאולת נפשנו היא לאחר ביאת משיח צדקנו, שמבשרו הוא אליהו הנביא - שהרי סיבת ביאת אליהו הנביא המבשר לפני ביאת משיח צדקנו הוא לשמש כהכנה רבא, כדי שתהי' אפשרות של ביאת משיח צדקנו ע"י כך שיחזיר את בית ישראל תשובה שלמה (רמב"ם, הלכות תשובה, פרק ז).


ב. המושג 'גוי', אין הכוונה היא רק לאוה"ע אלא ג"כ 'ישראל', ואם הפירוש ל'מכחשים בהשי"ת' הכוונה היא לכלל המינים והאפיקורוסים, ועד שיבוא אליהו ומשיח 'אין אנו מבקשים על שפיכת הזעם על המכחשים להשי"ת כי אנו רוצים שיחזרו בתשובה.


ג. התפקיד של שפיכת הזעם היא של הקב"ה, כפי שמצינו אצל חז"ל כמה וכמה ביטויים מסוג זה 'בעל מלחמות', 'השם יקום דמם', וכן בקריעת ים סוף והמלחמה בסנחריב ועד גוג ומגוג השי"ת הוא זה שנלחם את המלחמות הללו, ולא אנחנו כפי שמצינו במקרא ובחז"ל, ולנו אסור לעשות כך ולא רק מצד איסור 'שלוש השבועות'.


~~~~~~~~~~

מלבי"ם זיע"א, תהלים, פרק עט' פסוק ו'

"ותשפך חמתך" הפנימית "על הגוים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר" הגם שידעוך "בשמך לא קראו":


הרחבה לביאור המלבי"ם

הגויים - כל אחד 'אלמוני פלוני' אשר מכחש בהשי"ת

ועל ממלכות אשר... בשמך לא קראו, דהיינו אפילו שידעו על קיום השי"ת, העדפיו להפנות לו עורף והעדיפו להשליט שלטון חילוני שכופר בו ית'


אליהו הנביא בליל הסדר (ציורו של זלמן קליינמן)

______________

[1] רבי משה ב"ר ישראל איסרלישׂ זיע"א - ה'ר"צ - ה'של"ב

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page