top of page

צדיק יסוד עולם על מגילת רות - תפארת ויסוד

ידוע כיוון שבעלי הדעות המשובשות כלתה תוחלתם לגבי הגאולה המזוייפת שלהם מנסים למצוא לעצמם 'מראי מקומות' בשביל להצדיק את תפיסת עולמם כאילו גדולי ישראל מקדמת דנא ראו ברוח קדשם את 'מדינת ישראל' ואמרו שזוהי גאולת ישראל, רח"ל ועפ"ל.


ולצורך כך הינם צריכים להביא אסמכתאות ממה שקרוי אצלם 'רזי התורה' דהיינו יחפשו לטעון שע"פ תורת הסוד - הקבלה - רזי התורה, שם שם מצויה הטענה שלהם שאנחנו כביכול בגאולה ושכבר סיימנו את הגלות, אלא מה נעשה והקלקולים הרוחניים הולכים ומתעצמים ולא ירד עדיין ביהמ"ק בנוי ומשוכלל מן השמים, אז מה עושים במקרה כזה פשוט מוסיפים לפני התיבה "גאולה" את התיבה "תהליך" ואז פתרנו את כל הדמיונות... ובכך אפשר להשתיק את המוסר הפנימי ולהמשיך להשלות ולשלהב את עצמם ואת ההמון שהולך אחריהם.


ונחזור לענייננו ונביא את מה'מראי מקומות' (כפי שנהוג אצלם לומר) מתוך תורת הסוד, דהיינו מדב"ק של האר"י הק' זיע"א, בפירוש צדיק יסוד עולם על מגילת רות, ד"ה לילה

לילה מורה על הגלות לפיכך למ"ד של ליני גדולה על המשכת הלינה, ר"ל אריכות הגלות בעו"ה וגם מורה על הלמד על השתלשלות של הקו שהוא בסוד תלת ווין בצורת למ"ד בסוד מגדל הפורח באויר והקו משתלשל מעולם לעולם עד שיזריח בעולם הזה שהוא עולם העשי' "והיה בבוקר" כשיתחיל להזריח עמוד השחר בזמן הגאולה אם "יגאלך טוב" ר"ל אם יתעורר אותו הטוב הגנוז מעצמו ע"י תשובה ומ"ט יגאל יהיה הגאולה מיד בבוקר ר"ל בזמן הקץ הראשון כי כמה קיצין כלו ועברו ואין הדבר תלוי אלא בתשובה "וגאלתיך אנכי" פי' אני מעורר אותו הטוב כנאמר למעני אעשה: חי ה' חי הוא בסוד יסוד ה' הוא ת"ת ויש בכאן רמז גדול שלא ניתן לכתוב באשר שנוגע אל זמן הגאולה: שכבי עד הבוקר הוא מבואר[1]:


אזי כעת כל פעם שימצאו בעלי הדעות המשובשות את צמד המילים 'יסוד' ו'תפארת' מיד ירצו לעשות מזה דרשות ליום אידם, מכיוון שבלוח ספירת העומר יום אידם אמור לחול ביום זה (אבל הוא נדחה מיום זה כבר כמה שנים טובות, לרמז לנו שיום זה נדחה מכל וכל).


ועוד שאותם בעלי הדעות המשובשות בכלל אינם מבינים כלל וכלל בזוה"ק ובכתבי האר"י הק', כי דב"ק כבר מצויים בזוה"ק (תיקוני זהר חדש, תקונא קדמאה), ואם לא הובנו במקום כראוי הכיצד יובנו כדקא יאות בדב"ק של האר"י הק' זיע"א

ורזא דמלה כוז"ו במוכס"ז כוז"ו, י'י אלהינו י'י. אלהינו הוא שכינתא עלאה, עלה אתמר (רות ג) וגאלתיך אנכי חי ה' שכבי עד הבקר. ודא איהו כי יום נקם בלבי. ועוד ללב"י גליתי, דא שמא דע"ב שמהן, בה אתבני בי מקדשא דאיהו דרועא ימינא, ובה אתבני עלמא דאיהי שכינתא. הדא הוא דכתיב (תהלים פט) אמרתי עולם חסד יבנה, ואיהי חסד ע"ב שמהן.


אזי שכל כוונת קדשו של האר"י הק' לגבי 'זמן הגאולה' הוא לגבי זמן שיהי' מצוי בו בית המקדש, ולא ח"ו שהכוונה היא לתקופה בו תקום מדינה שמלמדים בה כפירה בהשי"ת ונקראת בפי חז"ל 'מלכות של מינות', וזוהי חוצפה גדולה (חוצפא יסגא) לבוא ולטעון שהשי"ת הקים מדינה זו בהתחשב בכך שיש בחירה חופשית לבחור בטוב או ברע, ואלו מקימי המדינה וגרוריהם בחרו ברע.


~~~~~~~~~~~~~~~~


חוץ מהסברא הישרה יש לנו דא"ח מהאר"י הק' שבו הוא כותב במפורש ש...

"ימים לא טובים... אלו הם הימים שהם מסוכנים להתחיל בהם ולעשות בהם שום דבר... המבקש איזה שררה על דבר שבעולם המתחיל בהם אחריתו שיהי' נבל"

אזי שכעת מכיוון שלקחו לעצמם שררה ביום זה, מתגלה בפועל שבפנימיותם היו נבלים, ולאחר מכן ג"כ באחרית הדבר יתברר שיהי' נבל


ודב"ק של האר"י הק' הובאו ע"י גדולי המקובלים שחיו לפני כמה דורות, אזי שנסמוך עליהם יותר מאשר הבנת בעלי הדעות המשובשות שמנסים ע"פ רמזים וסודיות כלשהי לגבי שיטה עלומה שרק כביכול 'יחידי סגולה' מבינים אותה, דהיינו שהמציאו גאולה שמובנת רק לפי שיטתם, ולא לעמכה בית ישראל, הרי זה בעצמו מוכיח שאין זאת גאולה שהרי כתיב

"עין בעין יראו בשוב ה' ציון"


אזי מכאן יש ללמוד לימוד גדול שאם כל עמכה בית ישראל לא ניכרת הגאולה בראיה הפשוטה של המציאות אזי שאין זו גאולה כלל וכלל, אלא רק סביר להניח דמיונות ותעתועי שוא של אורות...

קונטריס היחיאלי לרבי יצחק אלפיה זיע"א
תפילה למשה לרבי מרדכי שרעבי זיע"א
רבי יצחק אלפיה זיע"א

רבי מרדכי שרעבי זיע"אושמא ישאלו שאלה מדוע מופיעים ימים ג"כ כ...

כ"א בניסן (שביעי של פסח), י' בתשרי (יום הכיפורים), טו באדר (פורים דמוקפין) וכיו"ב התשובה על כך היא פשוטה, שכל מה שאמרו שאם יתחיל התחלות מסויימות, כגון לקחת שררה באותו יום אחריתו שיהי' וכו'


----------------------------

[1] וע"ע פי' אחיינו של רע"ב על מגילת רות

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page