top of page

מחשבי הקץ

כידוע שישנם מפורסמים של שקר שמנסים לעורר אצל העמי-ארצות השתאות כלפיהם ע"י כך שמראים עצמם כאילו מבינים ובקיאים בתורת הסוד ומראים שיש כביכול בכוחם לדעת לחשב את קץ ביאת משיח צדקנו - ובדרך אגב נציין שחלקם אף ישנם מבעלי הדעות המשובשות שטוענים כבר הגיע הקץ, אבל אין אנו צריכים להתעסק בטיפשות יתר.


ולכן באתי לעשות סדר בדברים...


רבי נחמן מברסלב "מוהר"ן" זיע"א, חיי מוהר"ן, אות תקכ"ז

(פד) לענין הקצים, שיש כמה גדולים שמחשבין קצים ואומרים שראוי שיבוא משיח באותו הקץ שהם אומרים, כמו שארע בזמננו שהיו אומרים על כמה פרטים שאז יבוא משיח, וכן בדורות שלפניו. ורבנו זכרונו לברכה לא היה מסכים על-זה כלל, ואמר שבכל זמן שאומרים איזה קץ אז בודאי לא יבוא משיח בשום אפן באותו הקץ שהם אומרים. וכבר מבאר בזהר הקדוש שמקלל מאד כל המחשבי קצין כי אין בן דוד בא אלא בהסח הדעת. והנה עכשו אומרים העולם שיבוא משיח בשנת ת"ר לפ"ק, ונדמה להם שיש רמזים בזהר הקדוש על זה. ובאמת אז בודאי לא יבוא בשום אפן ויכול להיות שיבוא קדם לשנת ת"ר או לאחריו, אבל בשנת ת"ר לא יבוא בשום אפן מאחר שהעולם מצפין לאותו הזמן. והכלל בכל עת וזמן שנמצאים מחשבי קצים שאומרים שיבוא באותו הזמן, אז דיקא לא יבוא בשום אפן באותו הזמן. רק בוא יבוא לא יאחר במהרה בימינו בהסח הדעת לגמרי, הינו שלא יחשבו כלל על אותו הקץ שיבוא, ופתאום יבוא במהרה בימינו אמן:ולא עוד אלו שמחשבין את הקץ, ידוע לנו שאותו זמן שטוענים שיבוא (ובוודאי לא יבוא), ראוי הי' אותו הזמן, אבל בגלל עוונות הדור הי' אבל בגלל שקלקלו[1], לא בא וזה גורם לקטרוג בשמים, רח"ל ולכן באמת שלא יגידו, כדאיתא בדב"ק של כ"ק האדמו"ר מפוריסוב, רבי יעקב צבי ב"ר יהושע אשר רבינוביץ[2] זיע"א, עטרה לראש צדיק, מגילה י"ד ע"ב

אמר במחילה מכבודם של אותן צדיקים המגלים קץ המשיח. שבאמת הוא סוד שכל מי שיודע לא יוכל לגלות בשום אופן. וכל מי שמגלה זהו סימן שאינו יודע לאמיתו[3]. אמנם בשנת תר"ג, אני רואה פקידה. וזה נרמז נפסוק וברב גאונך תהרס, תיבת וברב, אותיות וב' רק לשימוש ושורש התיבה הוא רב, והר"ת מן רב גאונך תהרס. הוא תר״ג. ואם לא יהיה אז קץ האמיתי יהיה עת צרה ליעקב ומי יודע כמה מהצרות שיתחדשו אז. לכן יראו אז לעלות על קברי עם ס"ת ולבקש רחמים. וכן היה שנתחדשו אז הצרות הידועים ר"ל. והלכו אנשים ידועים על קברו עם ס"ת והועילו מעט על שנה אחת:כ"ק האדמו"ר מפוריסוב, רבי יעקב צבי ב"ר יהושע אשר רבינוביץ[2] זיע"א, עטרה לראש צדיק, מגילה י"ד ע"ב

סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא. בספר תפארת שלמה ח"ב סוף הספר וז"ל. מרגלא בפומיה בשם הרב הקדוש איש יהודי זצל"ה מפרשיסחא. על פסוק בקהלת "סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור וגו' פי' סוף דבר לעתיד בזמן הגאולה ב"ב לא יהיה נשמע שום דיבור אלא את האלהים ירא ואת מצותיו שמור ע"כ:וכן בוודאי יש להבין בוודאות שעדיין לא הגענו ל"קץ המגולה" כדאיתא במס' סנהדרין...


ומלבד מהסיבה שציינתי לעיל הנה דוגמא אחת שעלולים להביא לחישוב הקץ שמביאים מהמלחמת האזרחים שנערכת בעוה"ר בסוריא, שמא יביאו מהמדרש נסתרות רשב"י, ויציגו את עצמם כמביני עניין בענייני הגאולה, ולכן להקדים תרופה למכה, אבטל את דבריהם ע"מ למנוע חרון אף מישראל...


ויעמוד מלך אחר ויבקש לכרות מימי הירדן ויבואו רחוקים מארצות נכריות לחפור ולעשות נחל ולעלות מי הירדן להשקות הארץ ותפול עליהם חפירת הארץ ויהרגם וישמעו נשיאיהם ויעמדו על המלך ויהרגוהו.


ויעמוד מלך אחר בגבורה ואיש מלחמה וקטטה בעולם בימיו וזה לך האות כשאתה רואה שנפל גירון המערבי שבמערב השתחויה של בני ישמעאל בדמשק נפלה מלכותו ונכנסין ויוצאין במס ואף מלכות ישמעאל תיפול ועליהם הוא אומר שבר ה' מטה רשעים.


ואי זה זה מרואן שער. אצלו היו גבורי בני קדר קיימים ותפשע עליו פינת מזרחית צפונית ויעלו עליו ויפלו ממנו ג׳ חיילים גדולים בחידקל ובפרס והוא בורח מפניהם ונלכד ונהרג ובניו יתלו על העץ.


ואח"כ יעמוד מלך עז פנים ג׳ חדשים ואחר כן תמלוך מלכות הרשעה על ישראל ט׳ חדשים שנ׳ לכן יתנם עד עת יולדה ילדה. ויצמח להם משיח בן יוסף ויעלה אותם לירושלם ויבנה בהמ״ק ויקריב קרבנות ותרד אש מן השמים ותאכל קרבנותיהם שנ׳ ובני פריצי עמך ינשאו.


אם לא זכו-משיח בן אפרים בא ואם זכו-יבוא משיח בן דוד, ויעמוד מלך רשע ושמו ארמילאוס הוא קרח ועיניו קטנות וצרעת במצחו ואזנו ימנית סתומה השמאלית פתוחה. ואם ידבר לו אדם טובה יטה לו אזנו סתומה אם ידבר לו אדם רעה מטה לו אזנו פתוחה. והוא בריה דסטנא ודאבנא ועולה לירושלם דעורך מלחמה עם משיח בן אפרים בשער מזרחי שנ׳ והביטו אליו את אשר דקרו וישראל גולין למדברי אגמים לרעות במלוחים ובשרשי רתמים מ"ה ימים ואז נבחנים ונצרפים שנאמר והבאתי את השלישית באש וגומר.


וימות שם משיח בן אפרים וישראל סופדים אותו ואחר כך יגלה להם הקב"ה משיח בן דוד וישראל ירצו לסוקלו ואומר׳ לו שקר דברת שכבר נהרג משיח ואין משיח אחר עתיד לעמוד ויבזוהו שנאמר נבזה וחדל אישים והוא חוזר לו ונכסה מהן שנא׳ ובמסתר פנים ממנו.


ובהצר להם לישראל הם חוזרים וצועקים מרעב ומצמא ומיד הקב"ה נגלה להם בכבודו שנא׳ וראו כל בשר יחדו. ומלך המשיח יצמח שם שנא׳ וארו עם ענני שמיא וכתיב בתריה וליה יהיב שלטן. ויפיח באותו ארמילוס הרשע ימיתהו שנ׳ וברוח שפתיו ימית רשע.


והקב״ה שורק ומקבץ[4] כל ישראל ומעלם לירושלים שנאמר אשרקה להם ואקבצם ותרד אש מן השמים ותאכל ירושלם עד ג׳ אמות ומפנה הזרים הערלים והטמאים מתוכה ותרד ירושלים בנויה ומשוכללת מן השמים שיש בה שבעים ושתים מרגליות שמבהיקות מסוף העולם ועד סופו. והולכים כל האומות לנוגה שנאמר והלכו גוים לאורך.ציונו הק' של רבי נחמן מברסלב זיע"א


__________________________


[1] רבי יעקב הלוי ממרויש זיע"א (מבעלי התוספות), שו"ת מן השמים סימן עב

והנה אם כי עדיין לא נושענו בגאולה שלימה על כל זה ראינו כי לא מלבם אך רוח ה' נוססה בהם ובהרבה מאותם זמנים שעליהם בישרו נפקדו ישראל והיו מאורעות כבירות מעין חבלי משיח אבל לא איכשר דרא ויצא מה שיצא, עיין תקוני זהר חדש (צ"ה א) דקץ אית בכל דרא ודרא כפום זכוון דלהון דכל מאריה דדרא כפום דרוב דרא נוטים אבתריה ואם חובין מתרבין עלה אדחייא פורקנא עד דרא אחרא.


[2] כ"ק האדמו"ר מפוריסוב, רבי יעקב צבי ב"ר יהושע אשר רבינוביץ זיע"א - היה תלמידם של רבי ישכר בר מרדושיץ, רבי אלעזר מקוז'ניץ, דודו רבי נחמיה רבינוביץ מביכוב ובן דודו רבי נתן דוד משידלובצה. רבי נתן דוד מינהו לכהן באדמו"רות. היו לו אלפי חסידים. חיבר את הספר "עטרה לראש צדיק". נפטר בב' בטבת תרמ"ט. חתניו: בזיווג ראשון רבי ירחמיאל בן רבי משה יוסף מאויהל ובזיווג שני רבי יצחק ישעיה מטשכויב


[3] לא אמר שאינו יודע אלא לא יודע לאמיתו, וד"ל.


[4] לאפוקי מהשריקה של אותו שרקרק הבדאי וחברו הקאת (חולין סג ע"א)

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page