top of page

׳על אלה אני בוכיה׳ המעשה רב של הדברי חיים מצאנז

למען אחי ורעי! הנה מעשה רב מכ"ק האדמו"ר רבי חיים מצאנז זיע"א, מעניין בית המקדש שיבנה בב"א ע"י משיח צדקנוכ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, ויואל משה, הקדמה, עמ' י-יב

והאמת שכל דרכי המינות ר"ל מעכבים את הגאולה, כמבואר בגמרא ראש השנה דף י"ז ע"א המינין והאפיקורסין שכפרו בתורה ובתחיית המתים וכו' יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות, גיהנם כלה והם אינם כלים שנאמר צורם לבלות שאול, וכל כך למה, מפני שפשטו ידיהם בזבול, שנאמר מזבול לה ואין זבול אלא בית המקדש, שנאמר בנה בניתי בית זבול. ופי' רש"י זול שפשטו ידיהם בזבול, שהחריבו ביהמ"ק בעוונם. והובאו הדברים ברמב"ם פ"ג מהלכות תשובה, אלא שהוסיף בלשונו הזהב "שכפרו בביאת הגואל".


ולכאורה אינו מובן הטעם שאמרו בגמרא בשביל שהחריבו בית המקדש בעוונם, הדא דלא מצינו שנחרב בית המקדש בעון מינות, דהריבית הראשון נחרב בעון עבודה זרה,ובית שני בשביל שנאת חנם, ולא מצינו מוזכר בשום מקום עוון מינות ואפיקורסות.


ועוד, אף אם נניח שהי' אז גם עבירה דמינות יתכן לומר כן רק על מינים ואפיקורסים שהיו בזמן הבית, אבל כיון שנאמרה מימרא זו בימי חכמי הש"ס בעתם ובזמנם, וגם הובא ברמב"ם ז"ל להלכה, ע"כ דקאי גם על כל המינים והאפיקורסים שבכל הדורות, וגם אי אפשר לומר דקאי רק על המינים שבזמן הבית, כי מה נפקא מינה לן בזה הרי מה דהוי הוי, והבית השלישי הרי לא יחרב עוד כנודע וכמבואר במס' מגילה בסידור תפלת השמ"ע, שקודם בנין הבית יכלו המינים והאפיקורסים, ואם כן איך אמרו סתמא על המינים והאפיקורסים שבכל הדורות וכל הזמנים שטעם העונש הקשה עליהם הוא בשביל שפשטו ידיהם בזבול שהוא בית המקדש, הלא אין לנו ביהמ"ק זה קרוב לאלפים שנה,ואיך אפשר לומר עליהם שפשטו ידיהם בדבר שאינו במציאות כלל.


וצריך לומר שהוא ע"ד שאמרו חז"ל כל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו, והמינים והאפיקורסים גורמים בעוונותיהם שלא נבנה בית המקדש, ולכן הוי כאלו החריבו אותו, ועבור זאת נקראים פושטים ידיהם בזבול.


א"נ אפשר לומר ע"ד שאמרו שביהמ"ק של מעלה נבנה ע"י עבודת הצדיקים ומעשיהם הטובים, וכשיהי' נגמר הביהמ"ק של מעלה יבא משיח צדקנו, אבל הרשעים במעשיהם גורמים חורבן למעלה והורסים מה שהצדיקים בונים שמה במעשיהם הטובים.


רבי חיים הלברשטאם 'הדברי חיים' מצאנז זיע"א

ופ"א אמר מרן הקדוש מצאנז בעל דברי חיים זלה"ה בשלחנו הטהור, שהביהמ"ק של מעלה נגמר אלא שחסר עדיין הפרוכת. וענה הרה"ק ר"י מטאמאשוב זלה"ה שאנחנו מאמינים באמונה שלימה שרבינו הק' יוכל לעשות הפרוכת. ולא השיב אז הד"ח זלה"ה דבר. אלא פעם אחרת כשישב אל השלחן התחיל לומר "מהיכן אתם יודעים שלא עשיתי את הפרוכת, אלא שרשע גדול במעשיו קרע אותו". ומבואר בגמרא חגיגה דף י"ב גבי ז' רקיעים שברקיע הנקרא זבול בו ירושלים וביהמ"ק ומזבח בנוי, ואם כן אלה הרשעים גורמים בעוונותיהם עד לב השמים ברקיע הנקרא זבול ששם ירושלים וביהמ"ק, ונעשים שמה חורבנות ר"ל ע"י עוונותיהם, והם פושטים ידיהם בזבול ומחריבין.


ולכן מתגבר הס"מ להמשיך את העולם אחר מחריבי הזבול ומטעה את הבריות לומר עליהם שהם מצילים,כדי לעכב עי"ז את הגאולה. שומו שמים על זאת! ויתבאר עוד בפנים באורך.


ובספר זרע קודש מראפשיטץ כתב בפ' תצא עה"כ כי תבנה בית חדש וגו' וזל"ק, עפ"י מה שפי' ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם, שבונה ירושלים ה', ובמה בונה אותה בימינו ע"י הימים שלנו שבכל יום כשאדם עובד אותו ית' הכל לפי מעשיו בונה את ירושלים וביהמ"ק וכו', וכן בונה האדם מישראל שעובד ה' בכל יום עד שיהי' נבנה בשלימות ב"ב. וכן שמעתי מהרב הקדוש מו"ה אלימלך זצוק"ל שכשעשה עליית נשמה ראה שנושאים את כלי ביהמ"ק ואמרו לו שהם אותם הכלים שהוציא הוא מהגלות. ופ"א אמר שנפלה בית טומאה אחד בצורה גדולה מאוד, ובכל יום עוליםאלפי אלפים בעלי מלאכות בנאים לבנות החומה, אבל יש לי שומר טוב שכשהרב מו"ה יעקב יצחק מלאנצהוט מתפלל תפילת י"ח מתפילת מנחה מפיל כל מה שבונים, והבנתי מדבריו הקדושים שמפיל זה ע"י שע"י תפלתו בונה חומת ירושלים וביהמ"ק, ולפי ערך שבונה חומות ירושלים, לפי ערך זה מפיל בהבית הזה של טומאה, כי כשזה קם זה נופל, עכ"ל הק'. ובזה מובן האיך הרשעים עושים חורבנות בביהמ"ק של מעלה כי זה הוא לעומת זה של כוחות שלהם, וה' ירחם.וכן איתא בדב"ק של מהרש"א זיע"א, חידושי אגדות, מסכת ראש השנה דף יז עמוד א

וכ"כ למה מפני שפשטו ידיהם כו'. פרש"י שהחריבו בהמ"ק בעונם עכ"ל דקדק לפרש כן דודאי העובדי כוכבים החריבו בהמ"ק אבל אלו הכתות שזכר הכתוב בעונם נחרב מקדש ראשון ושני כגון מומרים ושכפרו בתורה וכו' היו בחורבן בית ראשון שהיו בהן עע"ז ושאר עבירות וכת מסורות כו' היו בחורבן בית שני כההיא עובדא דבר קמצא פרק הנזקין והאפקורסין שהם הצדוקים שעל ידם חרב מקדש שני:

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page