top of page

ערפילי! טוהר?

האי"ה קוק בספר הדרשות שלו 'ערפילי טוהר', עמ' טל, כתב כך

הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חוכמה.וכאשר בעלי הדעות המשובשות קוראים כך ישר מתמלאים מחשבות רוממות א-ל, שהינם מאותם שאותו אי"ה קוק מדבר עליהם, והנה זה פלא שרק את הרישא תמיד ידועים לקיים


אינם קובלים על הרשעה

אינם קובלים על הכפירה

אינם קובלים על הבערותאבל לגבי הסיפא מעולם לא מצינו שמקיימים,

שלא מצינו שהמוסיפים צדק... (אלא מוסיפים פשע)

שלא מצינו שמוסיפים אמונה... (אלא מוסיפים כפירה)

ושלא מצינו שמוסיפים חוכמה... (אלא מוסיפים בערות)אזי שאינם בכלל ה'צדיקים הטהורים' וכן יש עוד לתמוה על פיס' זו שהיא מלאה זיוף תוך ומרמה בעבודת ה', ועוד שיש בה ביקורת כלפי גדולי ישראל שנלחמו נגד הכפירות, עפ"ל


ונחזור לענייננו שמשום מה הם רק יודעים לעשות פטפטת משמימה... דהיינו שמה שנשאר אצלם זה בעקבות אי קיום הסיפא זה רק חיזוק ידי עוברי עבירה, ולא עוד אלא בעצמם נהפכים להיות 'עוברי עבירות'... רח"לובמקום שיקיימו את דברי דוד המלך ע"ה, בתהלים, פרק קלט פסוק כא (ועוד רבים מפס' אלו)

הלוא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט


וביאר רבי דוד אלטשולר זיע"א, מצודת דוד

"אתקוטט" - אעשה עמהם מריבה וקטטה

"ובתקוממיך" - בהאנשים הרשעים האלה הקמים עליך להכחיש את ההשגחה

"משנאיך" - המשניאים מצותיך בעיני הבריות בדברי רשע כאלהוע"כ אנו צריכים להתפלל להנצל מעצות שאינם מבוררות ולהתרחק מהם ומהמונם כדאיתא בדב"ק של רבי נחמן מברסלב זיע"א, ליקוטי עצות, תלמוד תורה, פיס' כט


צריך להתרחק מאד מלשמע תורה מתלמידי חכמים שאינם הגונים כי הם בחינת שדין יהודאין, שהם מקבלין תורתם מהשדין שיש להם תורה נפולה, ועל כן דרכם לומר תמיד דרושים נפלאים שנתקבלים לפני ההמון, וכל דבוריהם דרך משל ומליצה וטעמים נפלאים. אבל אין מקבלים תועלת מהם, כי תורתם של אלו התלמידי חכמים אין להם כח להדריך את האדם בדרך הטוב, אדרבא, על ידי תורתם נופלים בני אדם בכפירות גדולות ומבזים ומחרפים יראי השם, וכל ההתנגדות בא מהם (כח. א):


ודוגמא טובה להתנגדות זאת היא נסיעה לקברי צדיקים בחו"ל


אולי יתפלפלו לגבי הנאום שלו, אבל מה לו לשמוע נאומים שהפך דעת תורתינו הק' ולדום על כך


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page