top of page

רבי עקיבא יוסף שלזינגר ממתנגדי מדינת התורה

למען אחי ורעי! הנה אמרו לנו חז"ל במס' אבות, פרק ד' משנה יג

'רבי יהודה אומר, הוי זהיר בתלמוד, ששגגת תלמוד עולה זדון'.


ופירש רבינו עובדיה מברטנורא זיע"א

'הוי זהיר בתלמוד - שיהא תלמודך בדקדוק וכהלכה'.
'ששגגת תלמוד עולה זדון - אם תטעה בהוראה מתוך שלא דקדקת בתלמודך ותבוא להתיר את האסור, הקב"ה מעלה על ידך כאילו עשית מזיד'.

וכאלו הם הארגון הידוע לשמצה בשם 'קדושת ציון' (עפ"ל) כי אין איני יודע אם הינם עושים בשגגה אלא יותר ניכר שעושים הם במזיד שבכך שמשקרים בתורה ומפרסמים את אותם שקרים בשביל האידיולוגיה הלאומנית שלהם שמאחוריה עומדים הכהניסטים.

רבי עקיבא יוסף שלזינגר [לא] חוזה מדינת התורה, אלא הקמת קהילה
רבי עקיבא יוסף שלזינגר [לא] חוזה מדינת התורה, אלא הקמת קהילה

וכוונתי למה שפרסמו ב[און]גליון מס' 64, על רבי עקיבא יוסף שלזינגר זיע"א תחת הכותרת 'חוזה מדינת התורה', ואין הדברים מובנים כיצד הם טענו שהוא רצה להקים מדינה, כאשר רק התייחס להקמת קהילות והתיישבות בלבד, ולא העלה על דל לשונו מושג כגון מדינה.


וכן הוא כתב במפורש נגד הרעיון הטמא של הקמת מדינה בספרו ברית עולם האחרון (שנכתב כעין דו שיח), נט ע"א, ד"ה אמר החוקר:

למה לא ישתדלו על מעמד כנסת ישראל כאשר אחד מאנשינו הוציא מחשבות בעצה ליסד המדינה (יודענשטאאט)[1] ולהיות לעם אחד בקרב הארץ...

אמר החכם:... (דף נט ע"ב-סא ע"א)

...לא על כאלו משגיחים ולא על כאל ישועות אנו מצפים ולא כאלו חלק יעקב - להביאם גם אל תכלית וישמן ישורון ויבעט גו׳ מוטב להיות נשאר כן בחו״ל ולא להוסיף חטא על פשע למרוד עוד בהיכלו כולו אומר כבוד אשר גם הגוים לא מתנהגים כן בפריצות פה כן בפריצות לעיני כל...
... - ולא ליקח הכח והרשות מן אבות על בנים, ולהתנהג היפך אבות, ואת מנהלי חובבי ציון אשר שלחתם אשר אמרו אחר לקח בשכרו שני אלפים וחמש מאות רו״כ לשנה לספוקי ועשו תקונים גדולים בא״י ללמדם איך לרקד עם נשים גם באשת איש אשר לא ירעו עד כה בא״י ולעשות בחג טיאטרות בלה״ק לשיר בשירים להשתמש במליץ עם ״שיר השירים״ קודש קדשים - לעגבות לזנות ופריצות אשר לא ירעו כן במעשה הארץ ההוא גם העמים אשר בתוכם...
...כעבדי מלך יש להם רשות לבקש משפטים מן גבוה על גבוה שומר מה גם בארצות דרור כמו באמעריקא אשר לא יניחו ראש כי אם אשר יבחרו (ופה תלוי בדעת המנדרים ולא בדעת המקבלים אשר אין להם כח ורשות להרים ראש כנגד אשר הכסף בידו) ולא יניחו עליהם (פרעזידענט) הראש זולת על אזהו שנים קצובות ולא למכרם לממכרת עולם, מן כאלו וכאלו אשר אין די ספורות למי לכם לדעת ככ׳ (ישעיה א׳) ״למדו היטב דרשו משפט״ גו' טרם יעלה עליכם מחשבות כאלו להגיע עד למלכות'.

דוגמא נוספת לכך ג"כ אם נשאל את רבי שלזינגר לגבי כך האם נכבוש את הארץ מידי אוה"ע תשובתו תהי' כך (שם, דף מז ע"ב)

...לא כן כאשר עמנו עתה אם כי ירושת הארץ עוד עלינו מצוה בכל עת כבראשונה כמבואר בספר המצות בסוף (מ״ע ד') אך לא לנו ללחם לא בחרב לא בחנית לא בסכנת נפשות לא בשפיכת דמים כ"א עלינו זה המעט בנתינת דמים וברשות הממשלה יר״ה,

וכוונת קדשו בכך שיהי' ברשות אוה"ע, הרי אוה"ע לא יתנו רשות לנו למרוד בהם, ומה גם שהלימוד הזה כבר נידון לכשלון משום שגוי לא יכול להתיר שבועה שהשי"ת השביע אותנו, שהרי גם כך שנה כבר כמה פעמים נוספות בעצמו (שם, דף מד ע"ב)

...כי אין החבוש מתיר עצמו לאמר לאסורים צאו גו' לא לדחוק שלא לעלות בחומה שלא למרוד במלכות חלילה, אך גם לא לרחק מלעכב מגאולה ועד מקום אשר הרשות נתונה לעשות,...

ואם גם זה לא ישכנע אותך השואל, הרי הוא אומר שמציאות של מדינה שהולכת לפי חוקי התורה היא רק לאחר שיבוא משיח צדקנו בב"א (שם, דף מה ע"א)

וראוי׳ להתכבד עוד במאמר הזה כי בא להוציא מדעת הטועים באדם בדרכי משיחי שוא כי לא ידעו הבין ״מהות משיח״, ״ודרכי משיח״, ״ותכלית משיח״ והרמב״ם הזה מלמד תועים בינה מראשית תכלית משיח הוא לקבץ נדחי ישראל לא״י ולבנות בהמ״ק, ולהעמיד משפטי תורה בארץ — והיודע דעת זאת לא יפול עוד ברשת פתאים עברו ונענשו בדרכי משיחי שקר כאלו אשר שמו להם גדוד מן מופתים נסתרים כאשר בזה רבים חללים הפילו בדרכם חושך הזה כי לא ידעו ״מהות משיח״ כמאמר הרמב״ם ושיהי׳ רק איש צדיק ולא איש מופת והם בחרו בכזבים לרקד לפני מופתים כמו לפני העגל אשר ג״כ נעשה במופת בדרכם שוא כי שכחו את העיקר המופת ותכליתו להנחיל ארץ ולקבץ גליות ובנין בהמ״ק וטרם נעשה כאלו גם אם יעלה לשמים שיאו לא פגע ולא נגע עוד לבחינת משיח כלל וכלל, ובזה תכה על קדקד כל אלו כאשר פערו פיהם כנודע כי בא להם משיח, ענה כסיל כאילתו הלא למשיח ראשית ממשלתו הוא בירושלם ולקבץ גליות ולבנות מקדש לקרבנות אשר להוריד בו אש תמיד מן השמים, ואיה כל אלו מני אז עד עתה לא היה ולא נברא א״כ עדותם בצדם כאשר פיהם דיבר שוא הבל הבלים.


וכן עוד כהנה וכהנה דברים ברורים וניכרים שהינם הפך הגמור של מה שניסו לתפול על אותו צדיק כאלו הי' בדעתו ח"ו תמיכה כלשהי ברעיון הזוי זה של הקמת מדינה, ועוד ידוע בכלל שהתנגד לתנועה הציונית.

רבי יוסף מאיר אלטמן שליט״א, גאב״ד חוג חת״ס על ארגון קדושת
רבי יוסף מאיר אלטמן שליט״א, אודות הארגון קדושת ציון

אחת הדרכים בהן הם ניסו לרמות את קוראיהם היא ע"י כך שהביאו ציטוטים מספרו 'חברת מחזירי עטרה ליושנה' (ירושלים, ה'תרל"ג) והתעלמו לגמרי מספרו שיצא 25 שנים לאחר מכן ברית עולם האחרון (ירושלים, ה'תרנ"ח), מה הכי קל מאשר לנסות לעוות את הכתובים ולהוציא דברים מהקשרם ע"י כך שמביאים רק חלק קטן ממשנתו ועליה מנסים לבנות מגדלים פורחים באוויר, כאשר בפועל סך הכל דיבר על התיישבות והקמת קהילות, ולא ח"ו עלה על דעתו משהו שקשור להקמת מדינה.


אז מה בעצם אותם בעלי דעות משובשות מנסים להשיג אם לא בשביל להפיל יהודים תמימים בפח של הכפירה הלאומנית, כפי שכבר מצינו שהודה על כך בפועל מייסד 'קדושת ציון' (עפ"ל).


השי"ת יצילנו מהמפורסמים של שקר האלו שמנסים לטמא את פח השמן הטהור עם הדעות הכוזבויות שלהם, האם לא די בכך שכבר הציונות הדתית פשטה את הרגל כידוע, הרי בסופו של דבר כך גם יקרה אם אלו שהולכים לאחר שטי הכזב האלו שהינם סך הכל ג"כ מהמזרחי רק שמחופשים כחרדים וכל כוונתם היא לחפש יהודים תמימים להפיל בפח ע"י רמאיות ואחיזת עינים - כדרכם של מכשפי הערב-רב - ועליהם נאמר (דברים פרק כז פסוק יח)

אָרוּר מַשְׁגֶּה עִוֵּר בַּדָּרֶךְ וְאָמַר כָּל־הָעָם אָמֵן: ס

ופירש"י שם

משגה עור - הסומא בדבר; משיאו עצה רעה (ראה תו"כ קדושים ב, ב).

השי"ת יהי' בעזרנו להציל יהודים מרדת שחת אחרי העמארצות המסלפים תורתינו הק', ושנזכה להאיר מחשכי ארץ, בב"א

ברית עולם האחרון לרבי עקיבא יוסף שלזינגר זיע״א, ירושלים שנת תרנ"ח
ברית עולם האחרון לרבי עקיבא יוסף שלזינגר זיע״א, ירושלים שנת תרנ"ח

__________________________

[1] דהיינו הספר מדינת היהודים להרצל שר"י, התפרסם בשנת תרנ"ז

- ייש"כ גדול לידי"נ ר' דוד אוירבך הי"ו, שעזר לי להכין את המאמר -
Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page