top of page

לכבוד יומא דהילולת מארי יחיא עבאהל הלוי זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי מארי יחיא עבאהל ב"ר יוסף הלוי זיע״א (ה'תרמ"ג-כ' באיר ה'תשכ"ח), הנה עלה לתרופה מדב"ק


'מכתב קודש' מאת רבי יחיא עבהאל הלוי זיע״א, שהשיב למועצה הדתית הציונית

מכתבכם הגיע אלי סיון תשט"ז בשם מנהל המחלקה: רלב"ג שמבקשים להוציא ירחון אשר יכיל גם מאמרי כשרות ומבקש להשתתף עמהם במאמר כשרות.
לכבוד יומא דהילולת מארי יחיא עבאהל הלוי זיע״א
מארי יחיא עבאהל הלוי זיע״א
אמנם כשאני לעצמי אדברה בצר רוחי בכלל, ובפרט מצד המעוררים במאמר הנביא ישעיה נ"ח קרא בגרון אל תחשוך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם.
נתחיל בענינים המציאותיים שאנו נתקלים בהם- בחיינו היומיומיים.
א. בענין שבת החמורהאשר היא אות בינינו לבין קונינו ושהוכפלו אזהרותיה י"ב פעמים ככתוב בתורה וכמ"ש הר' חפץ-חיים בהקדמתו להלכות שבת במשנה ברורה וכמבואר בחולין ה. מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובה חוץ מן המומר ומנסך את היין ומחלל שבת בפרהסיא מפני שיש בה שלשה עונשין לאו וכרת וסקילה כרמב"ם פ"א מה"ש וכאמרם ז"ל השבת וע"ז כל אחד משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצות התורה לפיכך כל העובר על שאר מצות התורה הרי הוא בכלל רשעי ישראל אבל המחלל שבת הרי הוא כעובד ע"ז ושניהם כגוים לכל דבריהם כרמב"ם פ"ל מה"ש וכבית יוסף ביו"ד סי"ב ס"ה מומר להכעיס אפילו לדבר אחד או שהוא מומר לע"ז או לחלל שבת בפרהסיא או שהוא מומר לכל התורה אפילו חוץ משתים אילו דינו כגוי, שהרי לומדים ושמרו בני ישראל את השבת וכו' מחלליה מות יומת כי כל העושה בה מלאכה ונכרתה וכו' והולך ומחלל שבת בפרהסיא כבני בלי דת, ואינו זוכר אפילו מה שהתפלל ולא נתתו לגויי הארצות ולא הנחלתו לעובדי אלילים גם במנוחתו לא ישכנו ערלים, המכנים עצמם בשם ישראל ערלי לב, ובבאר הגולה שם המבעט במצוה אחת הרי הוא כאפיקורוס וכמ"ש שם בסימן קי"ט ט"ז. ואם כן היש תועלת להוכיח למתנכרים בענין כשרות וכיוצא? והנה אפילו כשיצאו קהל גדול יחד עם כמה חכמים ורבנים ואפילו הרבנים הראשיים, במחאה וקריאה גדולה לענין שמירת השבת, בכ"ז מה הועילו חכמים עד עתה בתקנתם כי הנה לכאורה נראה שדבריהם לא עשו רושם. ומה תהא עלינו מצד הערבות: ועוד אני תמה מאד וכי חסרים סופרים וספרים מורים ומלמדים והלא כל העדה כולם קדושים במאמר קורח? ואפשר ג״כ דחד מניהו יודעים ללמוד וללמד כתרי מינן. ואמנם מה מועיל כל זה בדור תהפוכות משנאי ה' יכחשו לו כאילו אינו מצוי ומשגיח בעולם, בנים לא אמון בם ששפלים המה יותר מאומות העולם שמאמינים בדתם ומנהגי אבותיהם, והם? לא מאמינים בתורה"ק ומסורת אבותיהם הקדושים, תועים ומתעים מסיתים ומדיחים את העולים החדשים באמרם שרק בחוץ לארץ צריך לקיים את התורה כדי לבדל מן הגויים, אבל בארץ לא צריך. אוי להם שנוטלים את רוחם רעה כי טח מראות עיניהם, מהשכיל לבותם, מה שכ' בתורה כי תבואו אל הארץ וכו' בבואכם אל הארץ וכו' שאדרבה חיוב קיום כל המצות ביתר שאת וביתר עז הוא בארץ כמ"ש ואדברה אליך את המצוה החקים והמשפטים וכו' אשר תלמדם ועשו בארץ וכו', ומצות השמטה תוכיח שנוהגת דוקא בארץ ישראל ונוהגת בין בפני הבית בין שלא בפני הבית (כרמב"ם פ"ד מה"ל שמטה ויובל) ושע"י גלו כמ"ש אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם או אז יכנע לבבם הערל וכו' והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה וכו' וזאת המצוה החקים והמשפטים וכו' לעשות בארץ וכו' מי יתן ויפקחו עינים עורות ללמוד אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ד' בהר סיני ובערבות מואב לבני ישראל להורות הסירו ערלת לבבכם וקרעו בפוך עיניכם לקיים אפילו פסוק אחד במילואו אחרי ה' אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו וכו' ובו תדבקון דברים י"ג, ולמה יעצימו עיניהם מללמוד חמשה חומשי תורה, ודומים במעשיהם כירבעם שחטא והחטיא את ישראל ושהיה עושק וגוזל משפט וצדק באמרו מצאתי און לי כל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חטא, שהרי כתוב וילכו גם אחיו ויאמרו הננו לך לעבדים שהם עבדים לאבי אבא ומה שקנה עבד קנה רבו, אמר לו הקב"ה פסוק זה לא שכחת אבל פסוק כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם ולא עבדים לעבדים שכחת? ואפילו פסוק שבעשרת הדברות אנכי ולא יהיה לך שכחת, על כן סופו נטרד כמבואר באגדה ומביאו רש"י בהושע י"ב מהעוה"ז ומהעוה״ב כמבואר במלכים פי"ד ובסנהדרין צ' וק"א ע"ב ויהי בדבר הזה בחטאת בית ירבעם ולהכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה להכחיד בעולם הזה ולהשמיד בעולם הבא, גם הם רוצים את הארץ שלטונה ובנינה וכד' ובשאלה אחת ששואל ד' מהם כמו שנאמר מה ד' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה וכו' אינם רוצים לקיים, הייטב הדבר הזה בעיני אלקים ואדם להפר מצות קדוש ישראל? חדלו לכם מרגיזי א-ל ואל יחסר יסוד האמונה האלהית העיקרית ומסורת אבוה"ק מכם. וכן בכל ענין וענין שמבזים ומחללים כבוד ישראל ותוה"ק כמבוזים שבבני נכר, והגם שנטבעו ונכרתו עליה כמה אלפי בריתות כסוטה ל"ז ותוספות שם וכמבואר במסכת דרך ארץ רבה פי"א ר"מ אומר כל מי שיש לו ביהכ"נ בעירו ואינו הולך לשם חייב מיתה, ביהמ"ד שיש בו אלף אלפים ורבי רבבות מצות האמורות בתורה עאכ"ו וכפרוש נח"י שם, ואם ארזי אל ראשונים כמלאכים ואחרונים דעדיפי מנביאים לא צמח עד עתה תועלת מדבריהם בענין שבת החמורה כנ"ל וכירמיה י"ז אין הדלקה מצויה אלא במקום שיש חלול שבת, ולא חרבה ירושלים אלא בעבור חלול שבת כמ"ש ואם לא תשמעו אלי לקדש את השבת וכו' והצתי אש בשעריה ואכלה וכו' מפני שהשבת ברית עולם היא תובעת את עלבונה מבני ישראל, ואם לחשך אדם לומר והלא כמה בני אדם מחללי שבת בעולם, אמור לו תשובה זו ארוכה ורחבה ותמציתה רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם כי אות היא ביני ובין בני ישראל. וכשבת קי"ט ואלו משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים שם קי"ח, כי היא מקור הברכה ככתוב בעשרת הדברות זכור ושמור את יום השבת לקדשו, שנקרא בפי כל אומות העולם "שבת" כמבואר במנורת המאור פ' קנ"ה.
לכבוד יומא דהילולת מארי יחיא עבאהל הלוי זיע״א
מארי יחיא עבאהל הלוי זיע״א לעת זקנותו
ב. בענין טהרת המשפחה. שלומדים בתוה"ק ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב והולך ועושה צרכיו בלי טבילה שדינו מבואר בש"ע יו״ד סימן ר"א שאין האשה עולה מטומאתה ברחיצה במרחץ ואפילו עלו עליה כל מימות שבעולם עדיין היא בטומאתה, וחייבין עליה כרת עד שתטבול כל גופה בבת אחת במי מקוה כשר. לפי שאין הטומאה כלכלוך טיט או צואה שתעבור במים אלא גזירת הכתוב וחקיו היא כמבואר ברמב"ם סוף הלכות מקואות. ונראה מפני שהיא רוח הטומאה כמבואר במקומות אחרים ופוגמים את נפשם שאפילו מבטן מוליד גנאי ועושה רושם רע כמבואר ברמב"ן בפסוק כי לא אוכל לקום מפניך כמ"ש ותהי נדתה עליו ועליהם אמר הכתוב ונכרתו הנפשות העושות, וכל מקום שנאמר כרת אינו אלא אבדן נפש שנא' והאבדתי את הנפש ההוא מקרב עמה. וחבל על הנפשות ההם. וזוהי הנקמה הגדולה שאין נקמה כמוה, כענין שנאמר כי דבר ד' בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה הכרת בעוה"ז תכרת בעוה"ב, וכמ"ש רמב"ם פר"ה מהלכות תשובה, ופוגמים גם את נפש בניהם כארז"ל בני הנדה פגומים הם, כנדרים כ' וכש"ע סימן ר"מ ועליהם נאמר וברותי מכם המורדים והפושעים בי וכו׳ יחזקאל כ. ועוברים על מה שכתוב בתורה והזרתם את בני ישראל מטומאתם ולא ימותו בטומאתם כי טהורים הם.
ג. בענין מאכלות אסורות. כנבלות וטרפות שקצים ורמשים שעוברים על כמה לאוין, לא תאכלו כל נבלה לא תאכל כל תעבה, אל תשקצו את נפשותיכם וכו', ומטמאים את נפשם וצאצאיהם כמ"ש ונטמאתם בם. ואם אין חוקי התורה ומצותיה קיימים? הנה בית ישראל ככל המון הגוים אוכלי בשר החזיר השקץ והשפן וכו' יחדו יסופו נאום ד', כישעיהו ט"ו שהמה מוצאים מעדת ישראל הקדושים שנ' בהם והתקדשתם והייתם קדושים וכו'.
ד. בענין תוכחת רעים ואהבת החברים. הגם שלפעמים נמנעים בני אדם מלהוכיח בענינים אלה וכיוצא כמבואר ביבמות ס"ה כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע, וזכרו רמ"א בא"ח סימן תר"ה אי בעית אימא משום אל תוכח לץ וכו', ואי בעית אימא משום מוטב שיהיו שוגגים וכו', הני מילי בסתם ובמידי דרבנן, אבל כשידוע שעושים במזיד אפילו בדרבנן וכ"ש בדאורייתא שחייב להוכיחן אפילו מאה פעמים ביום שנא' הוכיח תוכיח ואפילו עד הכאה עד נזיפה כמ"ש גוי נתתי למכים ולחיי למורטים וכו' כי מצות המלך מלכו של עולם היא, שצוה למרע"ה להוכיחם כמ"ש הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם וכו' כיעסוני בהבליהם, וכישעיהו א' הוי גוי חוטא עם כבד עון וכו'. וכירמיהו ב' מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי וכו' ההימיר גוי אלקים וגו' ועמי המיר כבודו בלא יועיל וכיחזקאל ב'. והבנים חזקי מצח וקשי לב כי בית מרי המה, וכדוד המע"ה אל תהיו כסוס כפרד אין הבין, בינו בוערים בעם וכסילים? מתי תשכילו ללמוד אפילו חומשי תורה ובכ"מ וכן כל הנביאים וחכמי הש"ס וכל ספ"ק כולם הוכיחו דרשו מעל ספרי ד׳, וקראו גם כן עדותו של ר"מ המובא בראשית חכמה פר' י"ב שער היראה אמר הקב"ה לישראל לא הועילו בכם לא היסורים ולא התוכחות וכו' וכו' עי"ש למדו היטב חדלו הרע ובהיות שכל ישראל חכמים ונבונים כמבואר בהגדת הפסח וכמ"ש עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה וכו' לכן הוכח לחכם ויאהבך. וע"כ לענ"ד מפני שדברים אלה ודומיהם שייכים לעם ישראל בכלל ובפרט בארץ ישראל כמ"ש ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים וכו', לעשות כן בקרב הארץ לרשתה ושם ואותי צוה ד' בעת ההיא וכו' לעשותכם אותם בארץ וכו' לרשתה, וכן הלאה בכל התנ"ך וכמ"ש ויתן להם ארצות גויים וכו' בעבור ישמרו חקיו ותורותיו ינצורו ושכל התנ"ך והש"ס וספ"ק בנויים על זה, פצחו עיניכם למדו והבינו על כן, אי רישא דעמא זכאין כדוד וחזקיה שנעץ חרב על פתח ביהמ"ד וכו' עד שבגלל זכות זו השמיד ד' מפניו סנחריב וחיילותיו ר"ס אלף רבוא כת"י ישעיהו: וסנהדרין צ"ה, ומנה"מ פ' ש"ג? אשרי הדור ואשרי פרנסיו ולכן הודות לממשלה יר"ה? אם תוכל לעשות מסלול ודרך לקיום התורה כיאות וכו' שעל זה אמר הנביא ישעיהו א' והשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה? אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, אבל כל זמן שהד חלול שבת ושכיבת הנדות וזנות וחסרון צניעות ואכילת נבילות וטריפות ושקצים ורמשים וכיוצא נשמע בארצנו כיחזקאל כ"ב, ואת שבתותי חללת וכו' טמאת הנדה ענו בך וכו' ואם כן? אוי לנו מי יצילנו מיד האלקים פן ח"ו יחרה אף לנקום נקם בעוברי בריתו ומפירי חקיו ותורותיו חלול שבת ובזיון המצות וכיוצא כנ"ל למכרם ביד מבקשי רעתם כמ"ש כי יהיו לעבדים וידעו עבדתי ועבדת ממלכות הארצות כדה"ב י"ב, ועוד מי יבוא בסוד ד' אולי הביא אותנו אל הארץ רק כעין נסיון כמ"ש למען אנסנו הילך בתורתי אם לא? אז יבושו ויסוגו אחור כל שנאי תוה"ק. פרשת בחקותי וכי תבוא יכיחו או כמו שארע בחרבן בימ"ק ראשון ושני וגלותנו עד היום על כן אנא אחי תנו כבוד לה' לשמוע בקול דברו.
קנצי למלין חבל על אותם הנקראים בשם ישראל וממי יהודה יצאו וכו' ישעיהו מ"ח אם רק מכנים שמותם כהבלי הגוים שמכנים שמותם כשמות ישראל יוסף דהוד מוסי וכו' ואת דתי המלך מלכו של עולם בוזים ואינם עושים, לכן בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושינו שיסיר לב האבן מבשרנו אנחנו, מלכינו, שרינו, כהנינו, מנהינגו, וכל עדתנו. ויקיים בנו מש"כ ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ (כזכריה יג) ויקים לדוד צמח צדק להוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע וינחנו במעגלי צדק למען שמו, ועין בעין יראנו בשוב ה' שיבת ציון ובבנין האפיריון בבא גו"ץ בבאכי"ר.
כעתירת החותם בדמע דם לב וכבד,
ע"ה יחיא עבאהל הלוי
ע"ה המזכיר חיים עוזירי

Комментарии


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page