top of page

הפירוד שיש אצל מטיפי האחדות

למען אחי ורעי! הנה אנחנו עומדים מול עוד מערכת בחירות וכיצד אי אפשר להשתומם מציבור שתמיד מדבר על אחדות (וכמו"כ על גאולת ישראל ואהבת ישראל)


אבל כל פעם שיש בחירות (ולמען האמת גם כשאין בחירות) הנה ישנם לכל הפחות 4 מפלגות (מלשון פילוג, דהיינו פירוד)


ואין בכך דברי קטרוג עליהם אלא רק לציין שבפועל שהינם מדברים רק לשפה ולחוץ


אבל מזה ניתן ללמוד 'בנין אב' (דהיינו שזוהי אבן פינה ביחס ההבנה כלפיהם), והוא


שכשם שהם מדברים על 'אחדות' אבל בפועל הם מראים לנו את ההפך בכך שהם ב'פירוד', כי הנה לנו כבר 4 המפלגות: הבית היהודי, עוצמה יהודית, ימינה והציונות-הדתית


כך בעצם כל אורחות חייהם וההטפות שלהם, דהיינו שהם מדברים על 'גאולה' אבל בפועל אנחנו ב'גלות'


וכשם שהם מדברים על 'אהבת ישראל' הם בעצם בפועל בעלי 'שנאת ישראל' (לחינם)ועל כן ראוי לכל בר-דעת להתרחק מאותם שמראים עצמם ככשרים, אבל בפועל וכו', כדאיתא במדרש ויקרא רבה, פרשה יג פסקה ה

אסף אמר (תהלים פ) "יכרסנמה חזיר מיער" משה אמר (ויקרא יא) "ואת החזיר כי מפריס פרסה" למה נמשלה לחזיר לומר לך מה חזיר בשעה שהוא רובץ מוציא טלפיו ואומר ראו שאני טהור כך מלכות אדום מתגאה וחומסת וגוזלת ונראת כאלו מצעת בימה
דוגמא לחזרה בתשובה נוסח הציונות הדתית, נשים נמצאות בשוק ומחזירות בתשובה גברים
דוגמא לתשובה נוסח הצה"ד, נשים נמצאות בשוק ומחזירות בתשובה גברים

ועל ידי שנתרחק מאותם בעלי דעות משובשות, נזכה לאור גדול ולביאת משיח צדקנו בב"א.Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page