top of page

הזרזיר ודחיקת הקץ

למען אחי ורעי! דע דאיתא בבראשית רבה, פרשה עה פסקה ד

'לפניו' לזה שבא שעתו ליטול המלכות לפניו ר' יהושע אמר שלח פורפירא וטלקיה קודמוהי א"ל אין שני זרזירים ישנים על דף אחד.

ועוד איתא במסכת בבא קמא, דף צב ע"ב

תנן במתני' כל המחובר לטמא טמא כל המחובר לטהור טהור ותנינא בברייתא רבי אליעזר אומר לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו
יואל קרויס הוא לא סאטמר ולא נטורי קרתא ולא קמב"ץ או דובר העדה החרדית, אלא סף הכל אישיות בפני עצמה שמייצגת את עצמה
ותנינא בברייתא רבי אליעזר אומר לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו

ונראה דהדברים מחוורים שיהיו כאלו שתהי' להם הוא אמינא לטעון שהזרזיר הוא אולי עוף טהור, אבל בגלל שהוא הולך לו אצל העורב מזה ניכר שהוא עוף טמא


ונראה דהדברים מחוורים שיהיו כאלו שתהי' להם הוא אמינא לטעון שהזרזיר הוא אולי עוף טהור, אבל בגלל שהוא הולך לו אצל העורב מזה ניכר שהוא עוף טמא.לא אלו שדוחקים את הקץ הרי בכך הוא יגרמו לנפילת מלכותם הטמאה, בב"א.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page