top of page

ההבדל בין מלחמת מצוה ובין מלחמות העבירה של הציונות

למען אחי ורעי! הנה ידוע שבעלי הדעות המשובשות מנסים להציג עצמם כגאוני עולם בכל הנוגע בענייני מלכות ישראל וחושבים שראויים הם לפסוק לפי הרמב"ן כאלו שישנה מצות ישוב הארץ וכיבוש הארץ... וכאסמכתא לשטותם הם מביאים מפסוקי התנ"ך על המלחמות שנעשו שם


אבל למדנו רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק זיע"א, מהי המשמעות האמיתית של מלחמה מצות,להבדיל ממלחמות העבירה שעושים הציונים וכת דיליה


רבי יששכר דוב הכהן אייכארן שליט"א, רבי יששכר דוב הכהן אייכארן שליטא, דחזיתיה לרבי מאיר, (ישורון תשעז), פרק כב - עם נושע בה', עמ' לה

כתיב דברים כ ד כי ה' אלקיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם וכתב שם הרמב"ן וז"ל ואמר להושיע אתכם שהם ינצלו במלחמה ולא יפקד מהם איש כי יתכן שינצחו את אויביהם וימותו גם מהם רבים כדרך המלחמות ועל כן צעק יהושע בנפול מהם בעי כשלשים וששה איש יהושע (ז ט) כי במלחמת מצוה שלו לא היה ראוי שיפול משערת ראשם ארצה כי לה' המלחמה עכ"ל.
ואמר מו"ר זצ"ל שבהתחלת המדינה כשהיו הציונים לוחמים נגד אויביהם היה הגרי"ז זצ"ל אומר שלא לעשות כן וכי מי נתן היתר לשפוך דמם של ישראל והיו אחרים טוענים דמ"ש מהמלחמות הכתובים בתורה וכי שמה לא נהרגו כלל דהלא גם שמה נהרגו וענה להם הגרי"ז זצ"ל דבמלחמת עי רואים דכשנהרגו אנשים כתיב ביהושע (ז ו) ויקרע יהושע שמלותיו ויפל על פניו ארצה לפני ארון ה' עד הערב הוא וזקני ישראל ויעלו עפר על ראשם ויאמר יהושע אהה ה' אלקים וגו' הרי רואים מזה שבכל המלחמות לא נהרג שום אדם מישראל אם היה מלחמת מצוה ואם נהרג אדם מישראל סימן הוא שאינו מלחמת מצוה אלא מלחמת עבירה והוסיף הגרי"ז זצ"ל דבפרט לפי"ד חז"ל בב"ב דף קכ"א ע"ב דרק אדם א' נהרג דיאיר בן מנשה נהרג שהיה שקול כרובה של סנהדרין ועל הריגת אדם א' עשה יהושע כל הרעש הנ"ל עכת"ד ואמר מו"ר זצ"ל שכ"ז מבואר מדברי הרמב"ן הנ"ל.
ופעם אחרת אמר מו"ר זצ"ל שאם מביטין במבט הנכונה על ענין המדינה כראוי רואין דאה"נ יש מסוחר יותר מהעבר ע"י ישובים חדשים וכהנה מ"מ נפשות אצל הציונים הוא הפקר ומי שמביט ע"ז כהצלחההרי זה גויש"ע קוק מבט של גוי
תמונה ממלחמת יום הכיפורים... על חטא שחטאנו לפניך בריצת רגליים להרע
תמונה אחת ממלחמות שלטון הערב-רב המכונה מדינת ישראל... מלחמת עבירה ולא מלחמת מצוה

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page