top of page

דעת תורתינו הק' על הצבעה לבחירות הטמאות

למען אחי ורעי! הנה אנחנו עומדים שוב פעם לפני מערכת בחירות רביעיות, ואולי אף החמישיות, כי אי אפשר לצפות מבעלי גאווה ותאוות השררות והשלטונות לפעול למען יהודים


אזי הנה מדב"ק של רבי אברהם ב"ר חיים אלנאדאף זיע"א, שו"ת ענף חיים, אבן העזר, סי' ס"ג – שאלה – אי שרי לנשים להצביע, עמ' רלב-רלג

ירושת״ו אחד״ש התרע״ט
כבוד הרה"ג וכו' הרה"ג דק״ק תימנים יצ״ו פעיה״ק ת״ו.
מתכבדים אנו לשאול את מעכ״ת ע״ד האסיפה המיסדת, שיש בה זכות בוחרות ונבחרות לנשים, האם מותר עפ״י ד״ת להשתכח לאסיפה כזו. נבקש לבאר בתשובה, גם אם יתקיים רק זכות בוחרות לנשים, מה יהיה הד״ת.
בכבוד רב, הועד הפועל, נאום זלמן רובין, נאום נפתלי פרוש, נאום יחיאל מיכל טוקצינסקי, נאום משה בלאוו, נאום יוסף זיף, נאום חיים אברהם צוובנר, נאום יהושע מאיר רייכמאן, בשם הועד הגדול להסתדרות ירושלים, מנחם מרדכי פרענקעל תאומים
תשובה: רבנים נכבדים, לפלא היתה השאלה בעינינו, ועד שמעכ״ת בא לשאול על ההשתתפות באספה כזו מפני שיש בה זכות בחירת הנשים, מדוע לא שמו על לב לשאול על האנשים החפשים אשר בודאי יבחרו בה.
האם יכולים החרדים להשתתף עמהם, אחרי שחשבם רבינו הנה״ג הרמב״ם ז"ל בהל׳ ממרים, כי לא בכלל ישראל הם, ויש להתרחק מהם בכל דבר? וכאשר תפתר שאלת האנשים אז נבוא אל שאלת הנשים.
רבי אברהם  אלנאדאף זיע"א, בעל שו"ת ענף חיים
רבי אברהם אלנאדאף זיע"א, בעל שו"ת ענף חיים
ומ״מ אנן בדידן לפק״ד נר׳ דאם יש באסיפה זו זכות לנשים כנ״ל, אסור להשתתף בה יען שהוא נגד דת תוה״ק, דאעיקרא דדינא לא מצאנו היתר לבחירת הנשים להתמנות מנהיג ושר ופקיד על הקהל בשום מקום, אדרבה מצאנו הדבר מפורש להיפך והא לך לשון רבינו הרמב"ם בפ״א מהל׳ מלכים דין ה׳: אין מעמידין אשה במלכות שנא׳ שום תשים עליך מלך, מלך ולא מלכה. וכן כל משימות שבישראל אין ממנים בהם אלא איש עכ״ל.
הנה כלל רבנו בדבריו, וכל משימות שבישראל שאין ממנים בהם אלא אנשים ולא נשים, ואין לך שימה גדולה מזו שתבחר להיות ממונה ונגיד להנהגת עם ישראל בא״י, אחרי שהאסיפה הזו היא כעין סנהדרין שעל פיה יחתכו כל החוקים והמשפטים וכל עניני המדינה כידוע. וכן מצינו להרה״ג וכו' מוהר״ר יוסף חיים זצ״ל בספר אמרי בינה, שנשאל למה פסלה התורה עדות האשה. והשיב א׳ מהטעמים הוא שכך גזרה תוה״ק כדי שלא יולד מזה תועבה בענין נאוף. וכאשר אסרה שלא ילבש גבר וכו' ולא יהיה בלי גבר וכו'. משום דאתו בזה לידי תועבה שיתערבו נשים ואנשים וינאפו זע״ז וכו', וכל מה דאפשר לנו להרחיקן מרחקינן להו ע״ש, והנה מדברי קדשו אלה נוכל ללמוד דגם לבחור אין להתיר אחרי שגם מזה יוכל להיות שיולד תועבה של ניאוף, וכ״ש הוא ומה כדי להעיד נפסלו כדי שלא יבואו לידי כך, כ״ש לילך לבחור באנשים. ובפרט שעפ״י החוק צריך הבוחר לילך אל מקום הנחת הקלפי ששם נמצאים כמה אנשים. וכמה דיות נשפכו בענין פריצות וצניעות הנשים. וא"כ המתיר להשתתף בדבר זה הוא מחזיק ביד עוברי עבירה, זהו הנראה לענ״ד. וה׳ יעזרנו ע״ד כבוד שמו.

השי"ת יעזרנו למען כבוד שמו להנצל מהכפירה של הצבעה בבחירות הטמאות הללו

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page