top of page

בעקבות פטירת הרב אורי זוהר

למען אחי ורעי! הנה כבר חלף שבוע מאז נפטר הרב אורי זוהר זצ"ל, שפעל רבות למען בעלי תשובה, הנה חז"ל לימדו אותנו במסכת ברכות דף לד ע"ב (מסכת סנהדרין דף צט ע"א)

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה אבל צדיקים גמורים "עין לא ראתה אלהים זולתך" ופליגא דרבי אבהו דאמר רבי אבהו מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין שנאמר "שלום שלום לרחוק ולקרוב לרחוק" ברישא והדר 'לקרוב' ורבי יוחנן אמר לך מאי 'רחוק' שהיה רחוק מדבר עבירה מעיקרא ומאי 'קרוב' שהיה קרוב לדבר עבירה ונתרחק ממנו'.

ופירש"י, שם

'צדיקים אינן עומדין - דגדול כחן של בעלי תשובה שאין בריה יכולה לעמוד (לפניהם) [במחיצתם]'.
ברישא לרחוק - שנתרחק מן הקדוש ברוך הוא ואחר כך שב אליו בתשובה, והדר שלום לקרוב מעיקרא צדיק גמור, דגדול כחן של בעלי תשובה:
שהיה רחוק מן העבירה - כל ימיו, דהיינו צדיק גמור:

דהנה חז"ל, כאשר דברנו עמנו בעניין של בעלי תשובה, השוו אותם לצדיקים גמורים, אבל הנה ידוע שבאומה הישראלית ישנם ג' מדרגות שהם ראשי תיבות של צבו"ר - צדיקים בינונים ורשעים.


דהנה לצדיקים גמורים הבנו שהשוו אותם לבעלי תשובה; רק בנוגע לבינונים ולרשעים, ואפילו לצדיקים שאינם גמורים, בוודאי חורה הדבר שאי אפשר להגיע למדרגותינו. אחרי הכול, הם אינם בגדר 'צדיקים גמורים'... ולכן מצינו שבעלי התשובה לרוב יש להם מעין דין של 'נרדפים', וקשה לנו לרוב למצוא מזור: לָרוב חובשי הכיפות - שהינם בגדר של צדיקים שאינם גמורים, בינונים ורשעים - הם בעוכרנו תמיד, כי אינם מגיעים למדרגה כזו נעלה שדנים הם "אנחנו בגדר של יותר מ'צדיקים גמורים'". ממש פלאי פלאים.


אבל הנה צריך לדעת כי יש מצוה גדולה: לכבד בעלי תשובה מקל וחומר של אהבת הגר. דהנה ציוותה אותנו תורתינו הק' (ספר המצות, מצוה רז)

היא שצונו לאהוב את הגרים והוא אמרו יתעלה "ואהבתם את הגר". ואע"פ שהיה נכלל בזה עם ישראל באמרו "ואהבת לרעך כמוך" שזה הגר גר צדק, אבל מפני שנכנס בתורתנו הוסיף האל אהבה על אהבתו וייחד לו מצוה נוספת, כמו שעשה באזהרת "ולא תונו" ואמר "וגר לא תונה". והתבאר מלשון הגמרא (בבא מציעא נט:) שחייבין על אונאת הגר משום "לא תונו" ומשום "וגר לא תונה". גם אנחנו חייבין באהבתו משום "ואהבת לרעך" ומשום "ואהבתם את הגר". וזה מבואר אין ספק בו ואיני יודע אדם ממי שמנה המצות שסכל זה. וברוב המדרשות בארו שהאל צונו על הגר כמו שצונו על עצמו: אמר "ואהבת את ה' אלהיך" ואמר "ואהבתם את הגר".

וכל זאת אף שאמרו לנו חז"ל (יבמות, קט ע"ב)

'דאמר ר' חלבו קשים גרים לישראל כספחת'.

דהנה למרות כל הנ"ל, ש'קשים כספחת', אנחנו מצווים לאהוב אותם, ובוודאי שיש ג"כ קל וחומר בין יהודי שגדל בבית שומר תו"מ ובין גר, גם כן מצויה אהבת הבעל תשובה, וכן פסק הרמב"ם, (הלכות תשובה פרק ז הלכה ז')

כמה מעולה מעלת התשובה אמש היה זה מובדל מה' אלהי ישראל שנאמר עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם צועק ואינו נענה שנאמר כי תרבו תפלה וגו' ועושה מצות וטורפין אותן בפניו שנאמר "מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי מי גם בכם ויסגר דלתים וגו'" והיום הוא מודבק בשכינה שנאמר "ואתם הדבקים בה' אלהיכם" צועק ונענה מיד שנאמר "והיה טרם יקראו ואני אענה" ועושה מצות ומקבלין אותן בנחת ושמחה שנאמר "כי כבר רצה האלהים את מעשיך" ולא עוד אלא שמתאוים להם שנאמר "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמוניות".
 

והנה יש גם לחוש לעניין בעלי תשובה בני ימינו; משום שנמאסה עליהם החילוניות שהציונות הציעה להם, הנה הציונות מצאה לה פתרון: יכניסו להם יותר ציונות דרך חזרתם בתשובה, שהרי אינם אלא תמימים שמחפשים באמת ובתמים לעבוד את השי"ת, ואין להם מושג מהי דרך ה' כלל וכלל, ושום מושג ראשוני בקיום תו"מ.


על כן אורבים לנו אותם 'גונבי נפשות' ומתחפשים ב'אצטלא דרבנן' ו'מחזירי בתשובה' למיניהם, ואומרים "תהי' יותר ציוני מהציוני הממוצע," ומעלימים מהם את העובדה שאין הציונות אלא כפירה בהשי"ת.


ומעין זה אפשר לומר עליהם שהם 'תינוקות שנשבו מחדש ממש', השי"ת יזכנו לעשות תשובה על התשובה הראשונה שלנו[1]

_____________________

[1] ליקוטי מוהר"ן תורה ו'

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page