מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לדמותו של הראי״ה קוק לאור הנצרות

April 1, 2020

1/10
Please reload

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת כ"ק האדמו"ר רבי יצחק אייזיק טויב מקאליב זיע"א (ז'...

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת של רבי דב בער 'המגיד ממעזריטש' זיע״א (י"ט בכסלו ה'...

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי נחמן מברסלב ׳מוהר״ן׳ זיע״א הנני שמח להביא עלה לתרופה מליקוטי מוהר"ן,...

אחי ורעי! הנה איתא במס מכות, דף כד ע"אבא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר (חבקוק ב, ד) וצדיק באמונתו י...

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת כ״ק האדמו״ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, רשכבה"ג, לוחם ה&...

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן זיע"א, בנו של כ"ק האדמו...

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי זושא מאניפולי זיע"א, הנה לימוד גדול לגבי לימוד תורתינו הק' שלמדנו רה...