top of page

למה לשקר שהשם משמואל מסוכטשוב היה ציוני רח״ל

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה רבים הם המשובשים בדעתם לחשוב לעצמם מחשבות של שממון בהיותם נגועים בנגע הציונית ואח"כ מנסים לשוב שישנם עוד כאלו שחולים במחלתם האיומה ומחפשים אצל גדולי ישראל ג"כ את הנגעים שלהם בשביל למצוא סוג של הכרה בחולי הנפשי הציוני שלהם


והנה חשבו לעצמם שמצאו להם את כ"ק האדמו"ר בעל השם משמואל מסוכוטשוב אך כמובן על לפי בורות תורנית אי אפשר לסמוך עליהם לחשוב שיש צדק בדבריהם שהרי גם אביו כ"ק האדמו"ר מסוכוטשוב, רבי אברהם בורנשטיין זיע"א בעל האבני נזר, גם הוא התנגד לכפירה הציונית


ולכן לטובת הכלל הנה אגרת קודש מאת כ"ק האדמו"ר מסוכטשוב, רבי שמואל ב"ר אברהם בורנשטיין זיע"א, מכתב להבות נגד הרבנים המסייעים לציונים[1-ראה בסוף המאמר על מה מכוונת האגרת הנ"ל]

שמואל בארינשטיין בהגהג זצללה"ה מסאכטשאב המתגורר כעת בזגיערז בעזה"י יום ב' לסדר וארא שנת תר"פ לפ"ק החוה"ש וכט"ס לכבוד יד"נ הרב הגדול חריף ובקי דורש אלקים וכו' וכו' מו"ה דוב ארי' נ"י ד"ד ריטטער האבד"ק ראטערדאם לאשר שמעתי כי קצת מאנשי מדינתנו ובתוכם איזה רבנים נוסעים למדינת האללאנד בתואר עומדים בראש היהדות יוכל להיות שאצליכם אינם ידועים מי המה אלה, הנני להגיד מראש לכ"ת נ"י כי לא הם הבונים את מצב היהדות הפרוע לשמצה כעת במדינתינו אלא עוד מהרסים ומחריבים את הפרץ,
באשר פושט טלפיו ומראה שהוא טהור ובזה הכח בידם לצודד נפשות לפורחות.
ובודאי עוד זוכר כ"ת נ"י את מה שכתב לכ"ת ע"י כ"ק אבי אדומו"ר הגאון זצללה"ה שתועבת ה' גם שניהם לרבות שינויהם ועתה עוד הרעו לעשות ומתלבשים באדרת נאמנים לה' ולתורתו והם כקוצים בכרם ה' ולבית ישראל יכול להיות שנוסע אתם חתני הרב מקוטנא בכבוד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה או בכבודי או בכבוד הרב הגאון זצללה"ה מקוטנא באשר הוא נכדו לאמר כי אם כזה ביניהם בוודאי יש בהם שמץ טוב.
הנני כמזכיר את כ"ת נ"י שידע נאמנה כי כל תהלוכותיו כעת הם מרידה ממש לנגדי ולנגד כל הנאמנים לה' ולתורתו ואל יתמה על החפץ כי כבר הי' לעולמים בנים מורדים באבותם והלכו לחרפות ואבותם נקיים וכבר התריתי בו שהוא מבזה את אבותיו הגאונים וצדיקים ומבזה את כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה ואותי אבל רוח עועים וארס של נחש בקרבו והוא אטום אזנו משמוע.
ובטובו יפרסם נא כ"ת נ"י את מכתבי בין הכשרים והרבנים לבל יתמשכו אחריהם ח"ו.
הנני ידידו עוז הדו"ש באהבה רבה, ומבקשו מאד להודיעני מה נעשה שמה, ואם מכתבי זה הכה על קדקדם.
שמואל בהגה"ק מוהר"א זצללה"ה מסאכטשאב ומעת המלחמה הנני פה זגיערז הסמוך ללאדז
אולי יתודע כ"ת נ"י שהאנשים הנ"ל יסעו הלאה לענגלאנד או לאמעריקא, בטובו ימחול נא להודיעם ממכתבי

אגרת קודש מאת כ"ק האדמו"ר מסוכטשוב, רבי שמואל ב"ר אברהם בורנשטיין זיע"א, מכתב להבות נגד הרבנים המסייעים לציונים וביניהם אפילו חתנו


כ"ק האדמו"ר מסוכטשוב, רבי שמואל ב"ר אברהם בורנשטיין זיע"א, שם משמואל

______________________

[1] הרקע לכתיבת האגרת הנ"ל הוא כך דהיה או במדינת פולין גאון וקדוש מפורסם אשר גאוני זמנו חרדו לשמו רבי יהושע טרונק 'יהושעלה קוטנער' זיע"א (אב"ד קוטנא) לאחר פטירתו בשנת ה'תרנ"ג מלא מקומו בנו יחידו רבי משה טרונק זיע"א, ולאחר פטירתו מלא את מקומו בנו הרב יצחק טרונק והוא הדפיס ספרי זקנו ר' יהושעלה קוטנער ספר שו"ת ישועות מלכו וגם יבין דעת על יור"ד עם הגהות ממנו עצמו.


לבד מיחוס אבותיו הגדולים והתחתן עמו חותנו הגה"ק בעל שם משמואל (בנו של בעל אבני נזר ואגלי טל)


לאחר הופעת הציונות ובעת תוקף ירידתה ושליטתה מצאה את מדינות מזרח איראפא וביחוד פולין קרקע מוכנת להתפשטותה העניות והדחקות ביחד עם שנאת ישראל ההולכים ומתגברים דחקו את הציבור לאחוז בקש נדף את הציונות המצלצלת כי רק זאת הציונות תפתור את בעיה היהודית הפעם לעולם ובעיקר המזרחי אשר היו שומרי תורה ומצות במעשה נהיו לגשר לעבור עליה את יהדות ואמונה הקדושה אל ההבל והכפירה הציונית.


וכיון שניתן רשות למשחית הורגת רעים וגם טובים וגם רבנים מפורסמים ובתוכם ר' יצחק טרונק מקוטנא התקרבו אל המזרחי והיו פועלים בתוך מסגרת הזאת בשנת ה'תרפ"ט נסעה משלחת רבנים מפולין ובראשם ר' יצחק טרונק מקוטנא אל ערי איראפא לקבץ כסף עבור פעולתם של המזרחי ועבור החדרים שלהם ששם נתחנכו הצעירים עם שמירת המצות ביחד עם שמירת כפירה הציונית ר' טרונק אב"ד קוטנא שהיה חתנו של בעל השם משמואל זיע"א, השתמש עם שם זקנו הגדול רבי יהושעלה קוטנער זיע"א ועם שם חותנו שם משמואל שהיה מפורסם מאוד בערי פולין אבל חותנו בעל השם משמואל מצא לנחוץ לכתוב בכל מקום בואו שאין לו שום חיבור וצרוף אל דברי חתנו הרב טרונק כברכתו של מרע"ה "האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע",


ואם כי הרב טרונק היה חתנו הגדול וחתנו כבנו בכל זאת עורר אותו לכתוב מכתב אל הרב ריטטער ז"ל לראטערדאם בדברים דלא משתמע לתרי אנפי כמו"כ כתב ג"כ מכתב כזה ללונדון אל ר' ישעי' בראטט ז"ל שהיה מחסידי סאכאטשאוו.


במכתב הזה כותב הגה"ק שם משמואל דברים מפורשים ועתה עוד הרעו לעשות ומתלבשים באדרת נאמנים לה' ולתורתו והם כקוצים בכרם ה' ולבית ישראל דברי חכמים כדרבונות ואם כי המכתב הזה נכתב שבעים שנה מקודם אבל הדברים נראים ונגלים בזמן הזה בבהירות גדול.

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page