top of page

בי״ז באלול מתו מוציאי דבת הארץ במגפה

אחי ורעי! הנה יצא לי לפגוש הרבה חברים טובים, והנה קבלתי אתמול מאחד מחברי ממקסיקו סיטי לימוד חשוב על יום י"ז באלול שיש ללמוד ממנו שלא ישמעו בני ישראל לרשעים ביום הזה לילך ח"ו לבחירות הטמאות


והנה הדברים מקבלים תוקף וביאור בדב"ק של רבי יואל סירקיש זיע"א, הב"ח על הטור, או"ח, סימן תקפ ס"ק ב'

ומ"ש בי"ז באלול מתו מוציאי דבת הארץ במגפה הקשה על זה הרא"ש בתשובה דממשמעות הכתובים שמתו בט"ב מיד ובאותו היום הית' הגזיר' שימותו במדבר לאחר שהתפלל משה עליהם בט"ב ואז אמרו ישראל חטאנו וכו' ע"כ וב"י נדחק ליישב זה ע"ש ולפעד"נ דאין כאן קושיא שהרי במקרא כתובים בתחלה תפלת משה על ישראל ואח"כ הגזירה שימותו במדבר ואח"כ כתוב והאנשים אשר שלח משה וכו' וימותו במגפ' לפני ה' ואיכא למימר שפיר דתפלת משה וגזירה דימותו במדבר היה בט"ב אבל מיתת המרגלים עצמן לא היתה אלא לאחר ט"ב בי"ז אלול דכך גזרה חכמתו יתברך ומה שהוקש' לב"י למה התקינו להתענות ביום זה אדרבה שמחה מיבעי באותו יום דבאבוד רשעים רנה ומה שתירץ על זה אינו מתקבל אבל לפע"ד האמת הוא דלפי שכל ישראל נענשו על ידם לפי ששמעו לקולם ונגזרה עליהם גזירה וצרה גדולה שימותו במדבר ועל כן מדרך התשובה קבלו עליהן להתענות ביום זה לדורות כדי שישימו ללבם העון הגדול ששמעו לקול הרשעים ולא יחזרו עוד לעשות כמעשה רשעים:


והנה בימי אלול, חודש הרחמים והסליחות אנו צריכים להתעורר לכך ביותר שלא לשמוע בקול רשעים שבגללם נגזרה גזירת 'חטא המרגלים' ולתת תוקף לכך שלא ישמעו בני ישראל לרשעים ביום הזה לילך ח"ו לבחירות הטמאותהאמת כולם שקרנים

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page