top of page

הצנזורה של קוק בצוואת האדר״ת

***למען אחי ורעי! דע לך שהנה בעלי הדעות המשובשות תמיד מנסים להציג עצמם כאוהבי ישראל שח"ו לא יטענו עליהם כאילו הם קנאים וחשוכים


הרי הם צריכים להציג עצמם תמיד כיפי ועדיני נפש, כאלו כל מיני דברי כיעור רחוקים מהם, ושהם מלאי אהבה וסובלנות כלפי פורקי עול תורה ומצות, כביכול שזאת הדרך לקרבם, דהיינו להחניפם (עפ"ל).


איך אין זאת דרך תורתינו הק' כדכתיב בתהילים, פרק קא פס' ז'

לֹא יֵשֵׁב בְּקֶרֶב בֵּיתִי עֹשֵׂה רְמִיָּה, דֹּבֵר שְׁקָרִים לֹא יִכּוֹן לְנֶגֶד עֵינָי.והנה קם לו חד מהמשכילים אשר יכונה בשם האי"ה קוק, והציב לו מטרה להתנהג בצורה של אהבת ישראל מזוייפת 'התלויה בדבר' וכמובן הוא צריך להראות כיצד הוא מקרב רחוקים (אבל ידוע לכל בר בי דעת שבינתיים דרכם של אלו הרחיקה עשרות אלפים אם לא יותר וגרמה לפריקת עול תו"מ)


ומכיוון שכבר נודע דאז לשמצה בקמנו בכל דרכיו והתנהלותו, הוא הי' צריך להציג עצמו כביכול שהינו מן הכשרים ובסגנונו הספרותי-משכילי, רצה להציג עצמו שהינו כשר לבוא בקהל ה' ע"י כך שהי' מחותן בזיווג ראשון לרבי אליהו דוד רבינוביץ-תאומים 'האדר"ת' זיע"א.... ולכן הוא הוציא לאור ביוגרפיה של חמיו ע"פ סגנונו הספרותי-המשכילי


אבל מכיוון שדעת תורתו של חמיו לא בדיוק תואמת לזאת של חתנו, מה יעשה, עדיין הי' צריך להתאים את הביוגרפיה של חמיו לשיטתו הקוקיסטית שח"ו לא יטעו לאמור ללכת אחרי דרכו של חמיו מזוו"ר, אזי שעשה 'תיקונים' בביוגרפיה של חמיו ולכן השמיט (דהיינו צנזר) את יחסו כלפי לפורקי עול תו"מ


הנה המאמר (המצונזר) של קוק, אדר היקר, פרק ה', עמ' סה

"אהבת תוה"ק ולומדיה, וביחוד לגדולי הת"ח ויר"א אמיתים, היא בלבי ונפשי. מאד הנני צמא עוד גם היום לעמוד לשרת אחד הגאונים האמיתים, צדיק גמור, פשוט לשמשו כעבד לאדוניו, אך בעונותי עוד לא זכיתי לזה, במקום שמכירים אותי הוא מן הנמנע, ובמקום אחר לא נזדמן לי עד היום למגינת נפשי".

~ כאן השמיט, דהיינו צינזר (לקמן סוף פיס' ה' וכל פיס' ו) ~

- הלאה יאמר, "מעודי לנגד עיני מאמר חז"ל הק' "יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלך" , וגם המאמר "כל היודע בחבירו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד חייב לנהוג בו כבוד" . ולכן אני נזהר הרבה בכבוד זולתי, יהיה מי שהוא, ובפרט למי שיש לו יתרון עלי בדבר מה, שהטילו רבותינו חובה לנהוג בו כבוד".אבל קוק שהרי זה לא מתאים לשיטתו של חנופה לפורקי עול תו"מ הי' צריך להשמיט קטע מסויים כדי שהדברים האלו יתקבלו לרצון אצל המון העם שרצה למשוך אליו כמצטייר כאוהב ישראל


להלן דב"ק המלאים של רבי אליהו דוד רבינוביץ-תאומים 'האדר"ת' זיע"א, מתוך הספה"ק נפש דוד - צוואת האדר"ת, פיס' ה-ז, עמ' יט-כ (ה'תשמ"ב)

ה) אהבת התורה הקדושה ולומדיה ביחוד לגדולי התלמידי חכמים ויראי-אלקים, אמתית היא בלבי ונפשי, מאוד הנני צמא גם עוד היום לעמוד לשרת אחד הגאונים האמיתיים, צדיק גמור, פשוט לשמשו כעבד לאדוניו אך בעוונותי עוד לא זכיתי לזה - במקום שמכירים אותי הוא מן הנמנע, ובמקום אחר לא נזדמן לי עד היום למגינת לבי.
ביחוד גדלה אהבתי לגדולי הדור, צדיקי עולם גם את אשר לא ראיתים ממש, לשמם ולזכרם תאות נפשי, לא יתואר באומר ודברים, ואני עומד ומצפה לעת אשר ימלא ד' משאלות לבבי, עדיין לשרתם אם הרבה אם מעט.
ו) את הרשעים פושעי ישראל, החוטאים ומחטיאים, המלגלגים על דברי חז"ל, שנאתי תכלית שנאה אותם ואת כל אשר להם וההולכים בדרכיהם, לא אוכל להסתכל בפניהם ככל דבר נמאס משוקץ ומתועב, כן לא אוכל ראות פניהם במובן המלה.
אך את שאינם בני ברית, כל שאיננו שונא לישראל, אין לי עליו שום טינא בלב, וכאשר הזהירונו חז"ל על זה, ואין לי שום שנאה על שום איש, רק למי שנצטווינו מרבותינו לשנאותו (פסחים קי"ג, ב, תוס' ד"ה שראה, אבות דר' נתן סוף פרק ט"ז).
ז) מעודי לנגד עיני מאחז"ל הק' 'יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך', וגם המאמר 'היודע בחברו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד חייב לנהוג בו כבוד' ולכן אני נזהר הרבה בכבוד זולתי, יהיה מי שהוא ובפרט במי שיש לו יתרון עלי בדבר מה שהטילו רבותינו חובה לנהוג בו כבוד.


ולא סתם כך אלא שהדבר בא לביטוי בעוד מדב"ק, כגון קונטרס עובר אורח, סי' קכ"ח, סעי' ל"ז

מאוד נחרדתי בראותי שאלה מחו"ל אם מי שאינו משמר שבתו בשוק, נושא כפיו אתמהה מה זו שאלה ואם נמצא סברות כרסיות להקל בעיקרי תורה כאלו יאמרו התירו פרושים ח"ו.


ונציין כדרך אגב שאותם בעלי דעות משובשת של קוק וכת דיליה ג"כ נוהגים בדרך זאת של להתעלם מחילולי שבתות בשביל כל עוד אפשר להלל מעשי פורקי עול תו"מ, להחניף להםחידושי הגאון האדר"ת, מבוא, הצעת הרבנות של פטרבורג, עמ' 19

עיקר נימוקו היתה כי עזב פאניוועז משום חינוך בניו "לגדלם על התורה ועבודת ה", ואיך יעבור לפטרבורג, ואם מפני מצב החומרי שיוטב לי... מעולם לא הלך ולבי אחרי הכבוד והבצע... בשגם ההכרח יאלצני לעשות שקר בנפשי להיות בשלום עם כל מין האדם אשר תכלית שנאה שנאתים...


~~~~~~~~~~~~~~~~


ואם נשאל מדוע הדבר הי' כך שהסתיר הדבר, הרי שדרכו היתה שונה מחתנו מזוו"ר כדאיתא בקונטרס עובר אורח, סי' רל"ח, עמ' רמו'

ביום א' בהעלותך היה אצלי הרב ר' אברהם יצחק הכהן האב"ד קהילת קארעליץ נ"י [ורב בפיאסצנה] ובאחד השיחים אמר מה שביאר מאמר חז"ל בפסחים [פח' א'] גדול קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמים וארץ וכתיב ויהי וכו', וצריך ביאור במה שוו זה לזה.
ומשום דיש לדקדק דמאי טעמא נקט דווקא ליום שנבראו בו שמים וארץ, והרי בהגזירה שווה נוכל ללמוד לכל מעשי ששת ימי בראשית כמו מעשה יום הראשון. אבל הכוונה על פי מה שכתבו המפרשים דבריאת יום הראשון היתה יש מאין, אבל אחר שכבר נבראו השמים והארץ, והיינו השמים עם תולדותיהם וכן הארץ, א"כ שאר כל ימי בראשית היתה בריאתם יש מיש, ולא מאין, וא"כ אתי שפיר דהיינו דקמ"ל הגזירה שווה שגם קיבוץ הגלויות יהיה יש מאין, ולא יש מיש כשיטת הטועים בזה כהציונים המרעישים ארץ ומלואה ונכון.


וכבר אמרתי עליהם שזהו שאמר דניאל בסימן י"א [פסוק י"ד] ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו, וה' יתברך שמו בחסדו וברחמיו יראנו בישועתו נפלאות כהבטחתו ע"י עבדיו הנאמנים.

ועוד איתא בדב"ק בקונטרס עובר אורח, סי' קנ"ד, עמ' קעט'

ביום ג' חוקת שמעתי מידיד נפשי הגאון מורנו ר' יחיאל מיכל [הלוי] עפשטיין נ"י הגאון אב"ד קהילת נאווארדאק [בעל ערוך השלחן] במה שכתוב [ישעיהו פרק נ"א פס' א']: "הביטו אל צור חוצבתם, שרצה לומר נגד האומרים שגאולת ארץ ישראל תהיה רק בדרך הטבע, שזה אינו, כמו כל לידת הבנים של אברהם אבינו ושרה שהיו רק בדרך נס כדאמרו חז"ל.


ולכן צריכים אנו להתפלל להשי"ת שיצילנו מהמפורסמים של שקר, ובפרט מהמפורסמים של שקר של הדורות הקדומים כי אלו נהפכו להיות 'עגלי הזהב' של המפורסמים של שקר של הדור הזה ומהללים אותם וקוראים להם 'גדולי האומה' ושאר מיני כינוים תמוהים ומוזרים, רח"ל


שנזכה להדבק בצדיקי האמת והצדק, ובעזהי"ת נהי' מהעולים בהר השם.

ברוך המבדיל בין הלא מצונזר (נפש דוד) למצונזר (אדר היקר) איך קוק שר"י צינזר את הצוואה של חמיו מזיווג ראשון האדר"ת בשביל למשוך אליו טועים ומטעים

____________________________

*** תשואות חן חן לבעה"מ של הספה"ק תשועת עולמים על כך שהאיר עיני לדבר זה.

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page