top of page

לכבוד הילולת רבי אהרן שלמה מהריל זיע״א

אחי ורעי! לכבוד הילולת רבי אהרן שלמה ב"ר כתריאל מהריל זיע״א, אביא כמה עלים לתרופה מדב"ק, אבל לפני כן אספר במקצת מאודותיו שהינו תלמיד מובהק של בעל הלשם זיע"א, עלה בעקבות רבו לארה"ק, חיבר כמה וכמה ספ"קים בענייני קבלה, נפטר בכ"ג בחשוון ה'תרצ"ט ומנו"כ סמוך לרבו בהר הזיתים.השכינה בגלות מתבררת ע"י לימוד הלכה, ד' אמות של הלכה

רבי אהרן שלמה ב"ר כתריאל מהריל זיע"א, טועמיה חיים זכו ח"א[1], השמטות, דף ו' ע"א

גאולה (תי׳׳ז תי׳ כ״א דף מ״ח ע״א) 'דקוב"ה לית ליה רשותא לאפקא מן גלותא, עד דאיהי נפקת עמיה', המאמר הזה נורא מאוד, אך י״ל הענין הוא, שכתב לעיל כי השכינה 'מלכותא קדישתא' היא רה״י[3] להקב״ה, ואיהי תחום דיליה ונודע שהשכינה היא תושב״פ, מקום ההלכה, ומבררת בירורין מן ההלכה ע״י קושיות ותירוצים, עד שיוצא ההלכה ברורה, ונעשה מקום חשוב ורשותא שראוי להקב״ה בעוה׳׳ז, אמנם הוא הרשותא זו הוא פחותי שברשויות היא ד"א לבד, (ברכות ח׳) זולת זה אין רשות גדול וקדוש שראוי לרצון פשוט של הקב"ה בעוה״ז, וענין זה מכונה בשם 'גלותא' בערך קוב״ה, שאין לו לצאת מקדושת ד״א שלו בעוה״ז, כמו איש הישראלי אין לו לצאת מתחומו בשבת, זולתו אין מקום מקודש בעיצומו של יום קדוש, ובשביל זה גם השכינה בגלות ושוכנת בפנים ומרחפת על בניה בחוץ לברר בירורין להעלות מחול אל הקודש, להכין רשותא ותחומא כולו קודש לה׳ ב״ה, וכל זמן שהשכינה בגלות, מפני שיש לה עדיין מלאכה ממלאכת הבירור אין להקב״ה רשותא אחרת קדוש מזה הד״א של הלכה ברורה ששורה שם גם שכינה הקדושה (אבות פ״ג מ׳׳ג) יחד ביחוד גמור,


כנ׳׳ל שהמלכות היא תושב״פ, ובסיום מלאכת הבירור, שתצא התורה מצותיה והלכותיה ברורות זכות ונקיות אזי תצא המלכות ותתעלה ממקום גלותא ותתדבק עם הקב״ה ביחודא שלים, ותיעשה בית דיליה, היכלא דיליה ורשותא דיליה, אבל כל הזמן שהשכינה לא תצא מגלותא, מסבת שיש עדיין טומאה רצוצה שצריכה להעבירה מהעולם, אין עדיין מוכן רשותא להקב״ה בעוה"ז שיקרא רה״י לאחד יחיד ומיוחד לבדו, אלא ד״א של הלכה לבד, וז"ש 'דקוב״ה לית ליה רשותא' רצ"ל שלא תהא מתקן מקום רשותא מיוחד לבדו, עד דאיהי נפקאת, רצ״ל עד דאיהי גומרת מלאכת הבירור ולא יראה ולא ימצא שום חמיצה, מחיצה וחציצא בינינו לבין אבינו שבשמים, אזי יהא מתוקן כל העולם רשותא חדא להקב״ה כד״א של הלכה. וז"ש עד דאיהי נפקאת עמיה עמיה דייקא להתייחד ולהתדבק עמיה ויהיה ה' אחד ושמיה אחד בביאו"א:הקליפה רוצה להשליט ממשלה בלא דעת ותבונה, תפקידנו בעקבתא דמשיחא לבטל את מלכות המינות ע"י לימוד תורה

רבי אהרן שלמה ב"ר כתריאל מהריל זיע"א, טועמיה חיים זכו ח"א, שער ג' - סדר אצילות בקיצור פ"ב (י"ז ע"א), דף טז ע"ב


'וקלי' דעשיה פרזלא וחספא'. פי׳ משום זה עשה אותו רשע רגלוהי דצולמא מנהון פרזלא ומנהון חספא כדי לינק מקלי׳ דעשיה להיות בו כח למשול על שפלי הערך להטותם לרעה ע״י הכות ושבור, והיה בדעתו של אותו רשע לעשות חיבור ושיתוף ודיבוק מכל מיני קלי׳, ולעשות 'פרצוף אדם הבליעל' אשר הוא כלו רע בחיבור אחד, שיהיו בו דעה אחת למשול על הטוב ולבטלו, אמנם כבר הקדים דהמע״ה להתפלל שלא תהא בפועלי און חבור כמ"ש יתפרדו כל פועלי און, ע״י חיבור וקיבוץ של י׳ מיעקב ע״י תורה ותפלה בסוד י׳ עקב, ונשלם העשר ניצוצי אורה הניתנין בעקב שהוא עולם העשיה כנ״ל ונתברר מכל וכל בלא שום תערובות, וכמ״ש בזוהר (קרח קע"ה ע"ב) פורקנא בתרייתא דפורקנא דלהון יהא באורייתא לא יהדרון לעלם בגלותא:


'ומחת לצלמא על רגלוהי שבעשיה' פי׳ אחר שיתבררו מהקלי׳ דאצי׳ בריאה יצירה באחרונה בעקבא דמשחא בהבירור קלי׳ דעשיה שממשלתם הוא בלא דעת ובלא תבונה שהם בחי׳ רגלין ששאבו 'איש נחש הקדמוני', וחפץ להוציא כחו המקולל, ואתה תשופנו עקב בעקבא דמשיחא:ודברי קדשו אלו מתקשרים ומבררים 'כפתור ופרח' עם דברי הגר"א והגר"ח מוולוזי'ן זיעועכי"א בנוגע לתפקידנו בתקופת עקבתא דמשיחא 'ואתה תשופנו עקב' ל'נחש הקדמוני' שמנסה להטיל את ארס המינות שלו, דהיינו רדיפת השררה והשלטונות, ע"מ 'להיות בו כח למשול על שפלי הערך להטותם לרעה ע״י הכות ושבור'.


כמו שלמדנו 'ספר הישר' לגבי נמרוד ועוד כמה משטרים אפלים, שעד כמה שהיה מין ואפיקרוס, שדיבר על כפירה בהשי"ת, היה בעל שלטון ששיעבד את האנושות והרג בה, וכן מצינו לגבי כל המינים והאפיקורסים שהם מחפשים שלטנות ע"מ לרדות בעמא קדישא, ר"ל.


והנה דב"ק של 'הגאון מוילנא' זיע"א, מנחת אליהו, עמ' ט (ונשנה ג"כ בפי' אבני אליהו על הסידור אשי ישראל)


איש בער לא ידע, וקאי אדלעיל מינה טוב להודות לה' כו' כי שמחתני מה גדלו כו' אבל איש בער לא ידע והיינו מפני כי בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כו', ובפשע ארץ רבים שריה ואיש כל הישר בעיניו יעשה, ומזה יציצו כל פועלי און ולא ידעו ולא יביט שהיא לאבדם ולשמדם עדי עד, [רבינו משלי כ"ח ב']:


בפרח רשעים הפריחה בכתוב מורה על ממשלה וכאשר ישיגו הרשעים איזה ממשלה אז יציצו כל פועלי און אמנם ואתה מרום כו' כי הנה אויביך יאבדו יתפרדו כו' [רבינו בדבר אליהו על איוב]:


ויציצו כל פועלי און הם כת הרע של חטאים ואם יפלא מדוע המציא הממציא זה הכת ע"ז בא כמתרץ להשמדם עדי עד,


ר"ל עיקר בריאת כת הרע והחטא ועון היא להשמדם ולתן שכר למאבידיה' וז"ש ותרם כראם קרני וגו' צדיק כתמר יפרח וגו' להוסיף שכרו [הגר"א ר"ח פ"ה מ' א']:והדברים מובנים זה שכאשר הרשעים הללו הציונים וגרוריהם לקחו להם ממשלה לפני ביאת משיח בן דוד, ועברו על דב"ק של אנשי כנסת הגדולה

על כסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו


כל עניין לקיחת ממשלתם לפני ביאת משיח בן דוד היא בשביל 'להשמדם עדי עד'


טועמיה חיים זכו ביאור על עץ החיים

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page