top of page

תלמיד או תלמיד טועה

אחי ורעי! דע לך שנהגו בעלי הדעות המשובשות להמציא גירסאות חדשות לדברים שנכתבו ואח"כ מציגים את הדברים הללו כאלו הם 'אמת לאמיתה' כאשר בפועל הינם משקרים בתורה


אחת הדוגמאות לכך מיני רבות היא ההמצאה בשו"ת מהרי"ט חלק ב' יו"ד, סי' כח

הרי שתשובת הר' חיים כהן ז"ל לא באה אלא מטעם סכנת הדרכי' ומ"ש בתו' דאין מצוה לדור בא"י הגהת תלמיד היא ולאו דסמכא היא כלל.


ואין כאן מה להאריך אם דב"ק באמת מכוונים, אבל במה שכן אעסוק הוא בכך שבעלי הדעות המשובשות כתבו 'הגהת תלמיד טועה היא' כאשר בפועל כתוב 'הגהת תלמיד היא' בכלל בלי התיבה 'טועה' אלא הוסיפו מדעתםלעומת זאת ניתן יהי' לומר על בעלי הדעות המשובשות שהינם באמת בחינת 'תלמיד טועה' ודוגמאות לכך ניתן למצוא בעריכת כתבי קוק שנעשו ע"י תלמידיו הטועים כגון דוד הכהן 'הנזיר' וצי"ה קוק (אחרי הכל שניהם למדו חינוך של ממשכילים באוניברסיטאות)


והנה מס' דוגמאות לסילופים של התלמידים הטועים הללו שעשו בכתבי הכפירה של קוק, והוסיפו חטא על פשע


הדגשת סגולת הארץ, ושלילת הגלות, הוספתה והדגשתה של התייחסות לענייני הגאולה והמשיחיות (ללא משיח בן יוסף או משיח בן דוד) שינוי הכתיבה על הגאולה מזמן עתיד לזמן הווה, השמטה וטשטוש מסרים, השמטה וריכוז ביקורת על תנועות וקבוצות שונות, השמטת ועידוד הביקורת על היהדות החרדית וה(הכביכול) גלותית, ריכוז ביקורת (חיובית) על הציונות החילונית ועל פורקי העול, ריכוז ביקורת על התרבות המערבית, הנצרות והעמים השונים, השמטה ושינוי מסרים בעלי אופי חדשני ונועז, עידון מקומות מה משתמעת ביקורת על היבטים שונים של היהדות, מאמרי חז"ל וקיום מצוות, הקטנת הביקורת על האמונה המצומצמת מחד, וצמצום הלגיטימיות לכפירה הפוגעת בה ולרשעים מאידם, התערבות בפסקות שיש בהם פתיחות כלפי עולם החול, כלפי החומר והגות וכלפי התרבות הכללית, הפרטיקולריות והדגשת האוניברסליות, צמצום האינדיבידואלי הממד השמטת החלשת הזיקה לקבלה והקטנת חשיבותה פישוט הטכסט על ידי השמטת מורכבות והוספת הסברים


שורה תחתונה לא כדאי ללמוד אצל התלמידים הטועים של קוק, ובוודאי לא ללמוד בכתבי אותו שוטה ורשע כי סביר להניח שיכולים לצאת עם דעות משובשות וכפרניות... כי כל מה שאפשר ללמוד אצלם זה להיות 'תלמיד טועה'


ונסיים בקטע מהתפלה

ברוך הוא אלוקינו שבראנו


לכבודו והבדילנו מן התועים (התלמידים הטועים של קוק טכת דיליה) ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו

האי"ה קוק שהצמיח דור של תלמידים טועים
כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page