top of page

חוקר לב ובוחן כליות ודעת מקימי המדינה

אחי ורעי! דע לך שהשי"ת חוקר לב ובוחן כליות, והוא היודע מחשבות כל לב בשר, ולכן הוא מגלה זה לצדיקי האמת, מה מצוי אצל מחשבות כל אדם ואדם[1]... כמו שמצינו אצל האר"י הק' הבעש"ט הק' ועוד צדיקים מופלאים


והנה זכינו שגילה לנו בעל הנהר שלום, נכדו של 'היהודי הקדוש', מה עומד מאחורי כוונת הציונים בהקמת מדינתם 'מלכות של מינות' ה"י, והנה דב"ק של כ"ק אדמו"ר מפאריסאוו, רבי מאיר שלום ראבינאוויץ[2] זיע"א (מובא מתוך משכנות הרועים כרך א')

סיפר הגאון רבי שמואל חיים יעלין[3] זצ"ל מחיפה ולסיים בדברי קדושה הנני להביא דברי קדוש עליון הוא הה"ק אדמו"ר רבי מאיר שלום זצ"ל אב"ד פאריסאוו גארווילין וקאלישין בעהמ"ח ספר הק' נהר שלום[4], נפטר בשנת תרס"ב, והי' בן בנו של היהודי הקדוש מפרשיסחא, ואמר זאת עוד איזה שנים קודם פטירתו עת רק התחילה הציונות, כששמע מרעיון הציוני אמר, ששמונה מלכי אדום (בסוף וישלח) מבואר במקובלים שמורים על הקליפות וסט"א שבכל דור עד ביאת המשיח, והקליפה האחרונה זמנה היא בזמן האחרון וסדרה הוא "וימלך תחתיו הדר", היינו שיקומו לשלוט על עם בנ"י ברואים כאלה שיאמרו שכל כוונתם הוא להרים מצב ישראל להדרו ליפותו ולחלצו ממיצר הגלות ולהביאם לארצם, וזהו שם עירו "פעו" בגימטריא 'ציון', וזהו "ושם אשתו מהיטבאל", היינו שיתפארו בזה שכוונתם הוא רק להטיב עם בנ"י לעשותם אומה בארצם ככל האומות בארצותיהם, אבל בסוף מעשיהם יגלה מחשבותיהם ע"י ש"בת מטרד", היינו שיהי' בזה טרדה גדולה ומניעה גדולה לקיום התורה והמצות, אשר זה הי' עיקר כוונתם מתחילה, וגם כוונתם הוא להגיע לכסאות לישב בראש ולאסוף עי"ז עושר ושפע זהב וזהו "בת מי זהב", עד כאן הוא בזכרוני מה ששמעתי אז.

רבי מאיר שלום ראבינאוויץ, נכדו של היהודי הקדוש רבי יעקב יצחק מפשיסחה זיע"א

_____________________

[1] דהיינו רוה"ק


[1] בעל נהר שלום


[2] נלב"ע עשרה בטבת ה'תרס"ב


[3] מתוך הכריכה הפנימית של הספה"ק נהר שלום

חידושי תורה אשר יצאו מפה קדוש ה"ה כ"ק מרן אדומו"ר הרב הקדוש צדיק יסוד עולם עטרת תפארת ישראל איש אלקים קדוש המפורסם בצדקתו וקדושתו גזע קודש קדשים כקש"ת מוהר"ר מאיר שלום, זצללה"ה זי"ע אבדק"ק פאריסאוו וגארווילין וקאלישין יע"א. בן כ"ק הה"צ הקדוש צנא מלא ספרא ידיו רב לו בנגלה ובנסתר שם קדשו מוהר"ר יהושע אשר זצללה"ה אבדק"ק זעליחאוו ופאריסאוו. בן כ"ק הרב הגאון הקדוש וכו' איש אלקים נורא מוהר"ר יעקב יצחק זצללה"ה הנקרא בפי כל איש יהודי מפרשיסחא. אחיו וחתנו ותלמידו של כ"ק מרן אדומו"ר הרב הקדוש המפורסם צי"ע וכו׳ איש האלקים מוהר"ר יעקב צבי זצללה"ה אבדק"ק פאריסאוו בעהמ"ח ספר עטרה לראש צדיק, ונכד לכ"ק מרן רבינו הקדוש מלובלין זצללה"ה זכותם יגן עלינו אמן כי"ר.

הועתק והובא לבית הדפוס ע"י הרבני בנש"ק מו"ה יהושע אשר הלוי נ"י מפאריסאוו יע"א.

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page