top of page

לכבוד הילולת ׳אור החיים הק״ זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד הילולת רבי חיים ן' עטר ׳אור החיים הק״ זיע״א, הנה כמה עלים לתרופה מדב"ק


רבי חיים ן' עטר 'אור החיים הק' זיע"א, אור החיים עה"ת, פר' בחוקתי, פרק כו פס' לג

ואתכם אזרה וגו', יתבאר הכתוב על דרך אומרם ז"ל במסכת כתובות (קיא), שהשביע ה' את ישראל שלש שבועות, א' שלא יעלו בחומה, פירוש ביד חזקה, ואחד שלא ימרדו באומות העולם וכו', עד כאן:
והוא מאמר ואתכם אזרה בגוים, כאן רמז לב' דברים, אומרו 'אזרה' שלא יעלו בחומה, 'בגוים' שלא ימרדו בגוים, ואומרו 'והריקותי אחריכם חרב', יתבאר על דרך שאמרו שם וז"ל אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל אם אתם מקיימין השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה, עד כאן:
והוא אומרו 'והריקותי אחריכם חרב', שתהיה חרב מרוטה לפניכם אם לא תקיימו גזירת זרוי בגוים כנזכר יהיה בשרכם וגו', ואומרו עוד והייתה ארצכם וגו' חרבה, הוא נתינת טעם על הדבר, למה יחפוץ ה' בזרוי בגוים, כדי שתהיה ארץ שממה וערים חרבות כדי שאז תרצה הארץ וגו', לזה צריך שתהיו אתם בארץ אויביכם, והוא אומרו ואתם בארץ וגו':
והנה ביאר לנו שחובת הזירוי היא בשביל 'שאז תרצה הארץ וגו'.... ולא בשביל שיבואו לכאן לפני ביאת משיח צדקנו כדי לעשות עוד חילולי שבתות ושבת הארץ ע"י היתרי מכירה, וכל עניינם שהגיעו לארה"ק זה ע"י כך שחיפשו להם היתרים מאוה"ע ועוד כל מיני היתרים תמיד מחפשים להיות ככל הגויים, ה"י.


רבי חיים ן' עטר 'אור החיים הק' זיע"א, אור החיים, דברים פרק לב

דור עקש ופתלתול וגו'. שאם יהיה עקש לבד, דברי התורה תשים המעקשים למישור, ומי גרם לזה שנשחת היותו עקש ופתלתול פירוש מתחזק בעקשותו, כאשר עינינו רואות בדורות הללו מיני אפיקורסות דרך עקש וכשאדם מישר עקשותיהם הם מתחזקים בארחות עקשים קשים, וזה אובדן מולדת בית:רבי חיים ן' עטר 'אור החיים הק' זיע"א, בפי' ראשון לציון על נ"ך, שה"ש פרק ב' פס' ז

להיות שקדם לומר ענין הצער שיש לבני עמנו, מזהירם שלא ידחקו השעה. הגם שיסבלו היסורין ויהיו עוסקים בתורה, יראו כי ה' מעלים עין מהם, לא יעוררו האהבה. כי אפשר שעדין לא רצה ה' ב"ה שתהיה הגאולה, "ואם תעוררו" ועדין אין האהבה. פרוש, רצונו יתברך אינו חפץ בכך, כי כאשר תחפץ האהבה הוא ירוץ צדיק. ואמרו קול דודי כו'. הכונה, כי כאשר הבטיחני המלך ב"ה לגאול אותנו, וזה הוא אמרו "קול דודי" כו', כאלו כבר נתקיים הענין ובא. וזה הוא אמרו "הנה זה בא". ואמרו "דומה דודי" כו'. שלא תאמר כי בימים אלו שעדין לא בא, כי חס ושלום אינו מביט אלינו, לא כן הוא. "דומה דודי" וכו' שהולך ומחזיר פניו, בעת שאנו בבתי כנסיות הוא "עומד אחר כותלנו" כו'.ולפני שאסיים אציין שיום זה הוא ג"כ יארצייט של הצדיק רבי עמרם בלויא זיע"א (399) עולה בגימטריא רבי חיים בן עטר (399)


זכות הצדיק(ים) יגן עלינו מכל מיני משחית ומגפה, ונזכה להיות מהזוכים לראות פני המלך אור באור החיים

ליקוט מדב״ק של רבינו חיים ן׳ עטר ׳אור הח
.
הורידו את • 4.37MB
ציון נברשתא דדהבא ההר חמד אלקים אבן יקרה, ושיחה קלה שלו אלקים חשבה לטובה והארץ האירה מכבודו כאשר יאירו שבעת הנרות ירכה וקנה היא העולה עמו וקרא שמה חפצי בה מוציא לאור כל תעלומה הוא זיוה הוא הדרה ה"ה הרב המופלא וכבוד ה' מלא המקובל האלוקי חסידא קדישא כמוהר"ר חיים ן' עטר ז"ל נתבקש בישיבה של מעלה, יום ט"ו לח[ודש] תמוז ש[נת] התק"ג ליהנות מזיו השכינה הוא המחבר ספר חפץ ה' וספר פרי תיאר וספר אור החיים וס[פר] ראשון לציון

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page