top of page

ר׳ חיים עוזר לכל מי שמבקש

למען אחי ורעי! הנה הורה לנו כבר רבי יעקב ישראל קניבסקי 'הסטייפלר' זיע"א, הוראה ברורה שמאירה לנו מתוך ספרו חיי עולם, פרק ז' עמ' רסג

ולאחר חורבן בית המקדש, שיצא מכלל האופנה להשתמש בלהטוטי כשפים, מצאו המדיחים אות ומופת אחר להסית בהם, והוא, באשר דרכם דרך רשעים צלחה, ולהם השלטון, וכמו שאמר אלכסנדרוס מוקדן לחכמי ישראל כמבואר בתמיד (דף ל"ב [ע"א]), והשיבו לו חכמי ישראל, שטנא נצח, פירש רש"י ז"ל שאמרו אין זה ראיה, שהרי אתה רואים בכל יום שהשטן נוצח ומטעה בני אדם, עיין שם[1].
וכן בכל הדורות, משתמשים המסיתים ומדיחים באות ומופת זה שדרכם צלחה, והכל ככלל מה שכתוב ובא האות והמופת כי מנסה ה' אלקיכם אתכם.
ובתקופה האחרונה, המציא היצר דרך חדש לעשות על ידי זה כל התועבות בריש גלי, והוא "המפלגה". ונעשה מין פולחן, שהמפלגה מעל לכל, ובשם המפלגה יכולים ככר להכשיר הכל בכל, באשר כך אומרת המפלגה. וגם המה המפלגות לכל סוגיהם, משתמשים בהאות ומופת הזה אשר "דרכם צלחה", ככה ינהלו תעמולה יום יום בעתוניהם.
ויש אשר ינהלו תעמולה, שהדור הזה הדוגל בפריקת עול ובכפירה רחמנא ליצלן, הוא המשובח והנעלה, מאשר דרכם צלחה, לגלות כמה ממתרי טבע הבריאה, בעולם השפל הזה. רהכל בכלל ונתן אליך אות ומופת, ובא האות והמופת, כי מנסה השם אתכם.
ולעתיד לבא יתגלה קלונם של מחטיאי הרבים לכל סוגיהם, יהיו לחרפות ולדראון עולם.

וראוי לנו להביט מקרוב דב"ק רבי חיים עוזר גראדזענסקי זיע"א בענייני המפלגות בשלוש אגרות שכתב ואביא אותם אחת לאחת

וידוע מה שהרעיש הגה"צ חפץ חיים זצ"ל בהאספה במוסקבה שרצו אז לעשות אגוה"ר כללי לכל ארץ רוסי' והתרגש מאד על זה
וידוע מה שהרעיש הגה"צ חפץ חיים זצ"ל בהאספה במוסקבה שרצו אז לעשות אגוה"ר כללי לכל ארץ רוסי' והתרגש מאד על זה

'אגרת קודש' מאת רבי חיים עוזר גראדזענסקי לרבי ישעי' קרליץ 'החזו"א' זיעועכי"א, בדבר הסכנה שביסוד אגודת רבנים עולמית באה"ק (מובא מתוך אגרות ר' חיים עוזר, כרך ב', אגרת תתב, עמ' שיט; קובץ אגרות מרן החזו"א זצללה"ה, ח"ב, אג' ב', עמ' קסח)

בעז"ה כ"ה תמוז תרצ"ו.
...הודיעני כי נוטה להסכים ליסוד אגודת רבנים עולמי, ואני הנני רואה בזה סכנה, רצוף בזה תשובה מה שהשבתי להרבנים... ומטיבן של קרובים אוכל ללמוד על רחוקים, הי' לנו עג"נ[2] רב ממעשה... שהשפילו כבור התורה במעשיהם... ועוד מעשה תעתועים, באשר הדברים נעשים על ידי המזכירים והפקידים, אשר בידם יומסרו הכרעות הענינים הכלליים,
‏‏ליקוטי מאמרים ומכתבים מאת החפץ חיים - אגרת ק
.PDF
הורידו את PDF • 228KB
וידוע מה שהרעיש הגה"צ חפץ חיים זצ"ל בהאספה במוסקבה שרצו אז לעשות אגוה"ר כללי לכל ארץ רוסי' והתרגש מאד על זה ולדעתי ראוי למחות על זה בכל תוקף אקוה כי גם הדר"ג מצדו יעורר על זה.
חיים עוזר גראדזענסקי


'אגרת קודש' מאת רבי חיים עוזר גראדזענסקי זיע"א (מובא מתוך אגרות ר' חיים עוזר, כרך ב', אגרת תקכח, עמ' נג-נד; קובץ אגרות מרן החזו"א זצללה"ה, ח"ב, אג' ג', עמ' קסט-קע)

בעז"ה יום ד' כ"ה תמוז תרצ"ו.
רבי חיים עוזר גרודזנסקי (מימין) עם רבי שמעון שקופ זיעועכיא
רבי חיים עוזר גרודזנסקי (מימין) עם רבי שמעון שקופ זיעועכי"א
יראו בנחמה, בעיר ד' שמה, ידידי הרבנים הגאונים המפורסמים יצ"ו באה"ק, ד' עליהם יחי', אחד"ש רומעכת"ר שי'.
הנה הגיעני יקרת מכתבכם מיום כ"ט סיון אשר נכבדות ידובר בו על דבר מה שעלתה בדעתם הצעה ליסד אגורת רבנים עולמית אשר בכח מאוחד יוכלו לעמוד בפרץ אשר בדור יתום זה לא יוכלו יחידים להגן על קדשי עמנו בלתי בהתאחדות כל הכחות, יהי' כח ענקי שישים תריס בפני סערת הרוחות ויבקשו הדר"ג את הסכמתי על זה ויחד עם זה לעמוד בשורת הראשונים המיסדים את המוסד העולמי. אף הציעו בפרטיות הרכבת מועצת הרבנים העולמית זהו תכן מכתבם.
רבי ישעי' קרליץ 'החזו"א' זיע"א
רבי ישעי' קרליץ 'החזו"א' זיע"א
הנני להודיעם דעתי כי עם כל כונתם הרצוי' לא אוכל להסכים על זה ולבד שאינני מסכים הנני מתנגד לזה באשר כשם שאין יחידים אוטאריטעטים בזמננו שישמעו להם כן אין לנו אוטאריטעטים מי שיעמדו בראש המוסד העולמי, והעיקר באשר למדתי מפי הנסיון במדינתנו המרובה באוכלוסי ישראל ורבנים גדולים ויראים, שכל הפעולות באגודת הרבנים נעשות על ידי איזה מזכיר ופקיד ואינם מתחשבים כלל עם ראשי המועצה וכמה פעמים עושים גם בנגוד לדעתם והשפעתם ועושים רק מה שלבם חפץ והנה נתכבדתי גם אני להיות ראש המועצה ואדע בבירור מה שעושים היחידים הנז' ואין רצוני להאריך בפרטי הדברים אשר כבודם הסתר דבר ואיך נוכל לתת אמון ליצור מוסר עולמי אם בהמשך הזמן יתנהל בודאי על ידי מזכירים ופקידים, ואיך נוכל למסור בידם ענינים כלליים של התורה והאומה וזהו לדעתי צעד מסוכן וסכנה גדולה ואין לנו לקבל האחריות והתוצאות ממוסד כזה.
אגרות ר' חיים עוזר, נגד הקמת אגודת רבנים
.PDF
הורידו את PDF • 719KB
גם ההשערה שיהי' אגוה"ר עולמית כח ענקי הוא לדעתי רק דמיון, כחות החפשים לא יתפעלו מזה כשם שאינם מתפעלים מאגודת הרבנים במדינתם [3] ואם כי בכל מדינה זהו לפעמים ענין הכרחי כלפי חוץ ובאיזה מדינות עלו בידם לעשות הרבה מעשים טובים אין אני רואה התוצאות מאגוה"ר העולמית יש לי עוד טעמים ונמוקים שהם מדברים שבעל פה אך די הדברים שרמזתי בזה ולשכמותם יספיק הקיצור.
ואו"ש וברכה לרומעכת"ר ולכל הנלוים אליהם כנפשם וכנפש מוקירם ומכבדם כרום ערכם הדו"ש תורתם.
ר' חיים עוזר גראדזענסקי

'אגרת קודש' מאת רבי חיים עוזר גראדזענסקי זיע"א (מובא מתוך אגרות ר' חיים עוזר, כרך ב', אגרת תתג, עמ' שיט-שכ)

ב"ה אור ליום ג' י"ג תשרי תרצ"ז.
רבי חיים עוזר גרודזנסקי זיע"א
רבי חיים עוזר גרודזנסקי זיע"א
הוד כבוד הרבנים הגאונים העומדים בראש אגודת הרבנים באמריקא וקנדא יחיו לברכה.
אחדשה"ט יקרת מכתבם הגיעני במועדו שלהי מנ"א בעתים הוכבד מחלתי והרופאים יעצו לעשות נתוח וחסרי ד' גברו כי קמתי ממשכבי ואקוה להרופא לכל בשר כי ישלח דברו וירפאני ויחלימני במהרה.
ע"ד שאלתם בנוגע להצעת הרבנים מארה"ק ע"ד יסוד אגודת רבנים עולמית, הנה שאלוני משם על זה והשבתי דעתי בשלילה מכמה טעמים כאשר ביארתי אז במכתבי אליהם בפרוטרוט אין לנו בדור יתום כזה מי שיעמוד בראש והדבר מסור לפקידים ואי אפשר למסור בידם ענינים כללים הנוגעים לכל האומה ועוד אכתוב אי"ה לכתר"ה אך לע"ע מרפיון בריאות הנני להודיעם בקצרה כי הנני מתנגד לזה וידעו כי גם הגאון הצדיק מוהרי"מ הכהן זצ"ל התנגד לזה מכבר.
והנני חותם בברכה מרובה לרומעכ"ת ולכל הנלוים אליהם כנפשם וכנפש מוקירם ומכבדם.
חיים עוזר גראדזענסקי

ואחרי דברים אלו ראוי לכל יהודי שע"מ להתקרב ולקרב אל השי"ת יהי' עליו להתרחק מכל מיני ענייני המפלגות הללו, ונמתיק הענין לפי דב"ק של כ"ק האדמו"ר מקאמרנא, רבי יצחק יהודה יחיאל סאפרין זיע"א, נוצר חסד, פרק ג' משנה יז

יש 'דרך ארץ פלשתים' (שמות יג, יז) ליצני הדור, שגם להם [יש] מדות אנושיות וקורין [אותו] 'פאליטיק', והוא מקור השקר לבטל התורה, שכל [מקום] שיש מדות טובות ואהבה בין אחים ואין בהם תורה הוא 'דרך ארץ פלשתים', מקור השקר שהסיטרא אחרא מקשר את לבבם לבטל מתורה, והסימן [הוא] שאינם אוהבים אלא את מי שהולך בדרכם והוא מן חבורתם, וזה שקר מוחלט, כי תיקון המדות [הוא] הכנעה וביטול ואהבת כל ישראל בלב ובנפש...


השי"ת יהי' בעזרנו למען כבוד שמו ית' להציל יהודים מללכת אחרי שקרי הפוליטיקה ולא להאמין בשקרים שהמזכירים והפקידים מפיצים, ולא נלך אחרי היחצ"נות שמפעילים בכל מיני דרכי התקשורת למיניהם, אכי"ר

__________________________ [1] מס' תמיד, דף לב ע"א, רבנו גרשם מאור הגולה זיע"א

'כלומר אל תתמה על זה שהשטן הוא נוצח שמתעה אותם ונותן להם גאולה ולסוף יורידם לגיהנם'.

[2] עג"נ – ר"ת 'עוגמת נפש'

[3] ובאמת כך הדבר שבכלל אינם מעניינים אותם ועישים ככל העולה ברוחם אפילו כאשר הם נמצאים בתוך מה שמכונה הקואליציה ועושים שם כל מיני תועבות נגד חוקי התורה

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page