top of page

האם אפשר להכין אפר פרה אדומה בזמן הזה

למען אחי ורעי! הנה לאחרונה שומעים רעש גדול שנמצאו פרות אדומות תמימות וכן שישנם כהנים שאינם טמאים לנפש אדם (תמהני איך בדיוק גדלו אותם באופן כזה, ראה לקמן בספר החינוך).


...'וכן היו מצניעין מאפר כל פרה ופרה ששורפין בחיל. ותשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצוה זו עד שחרב הבית בשנייה. ראשונה עשה משה רבינו. שנייה עשה עזרא. ושבע מעזרא עד חורבן הבית. והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה אכי"ר'.

וכן בעל ספר החינוך בעקבותיו מבאר כמה וכמה מדיני מצוה זו, במצוה שצז:

...ובכל יום ויום מימי הפרישה מזין עליו מאפר פרה מן הפרות שנשרפו כבר, ואין מזה עליו אלא אדם שלא נטמא במת מעולם, שהמזה צריך שיהיה טהור.

ועוד מוסיף שם:

'ואם תשאל, כיצד ימצא איש שלא נטמא מטומאת מת מעולם, אמרו חכמים [פרה פ"ג מ"ב], שהיו בירושלם חצרות בנויות על גבי סלע, ותחתיהן חלול מפני קבר התהום, ומביאים נשים עוברות ויולדות שם ומגדלות שם את בניהן, וכשרוצין להזות על הכהן השורף מביאין שוורין מפני שכרסן נפוח, ומניחין על גביהן דלתות, ויושבין עליהן התינוקות על גבי הדלתות כדי שיהא אהל מבדיל בינם לבין הארץ מפני חשש קבר התהום. וכוסות של אבן ביד התינוקות, והולכין עד מי השילוח ויורדין שם וממלאין, שאין לחוש שם מפני קבר התהום שאין דרך בני אדם לקבור בנהרות. וחוזרין ועולין על הדלתות שעל השוורים והולכין להר הבית, ושם יורדין והולכין ברגליהן, מפני שכל הר הבית והעזרות תחתיהן חלול מפני חשש קבר התהום. ומהלכים עד פתח העזרה, ונוטלין מן האפר ונותנין בכוסות ומזין על הכהן השורף. ומטבילין היו התינוקות מפני חשש שמא נטמאו בטומאה אחרת. וכל הדברים האלו מן המעלות יתרות שבפרה. ובהר המשחה היתה נשרפת'.

ובסופו של עניין בכלל לפי כל מה שהביא עד כה אם נמצאו בכלל כהנים שלא נטמאו מעולם וגודלו לפי מה שמתאר בעל ספר החינוך, הרי בכלל מעל כל הנ"ל גם מסכם שהמצוה נוהגת בזמן הבית ולא בזמן הזה.

'ונוהגת בארץ ישראל בזמן הבית'.


אז עולה השאלה על מה כל הרעש והבלגן הנ"ל שנערים באים עם גיטרות ומנגנים כאשר מביאים כמה פרות אדומות, שכבר אחרי כמה חודשים שהפרות הללו מביאיות שערות לבנות לא עושים שום רעש אלא קול ענות חרישי, איפה ה'טעינו' ואיפה הוא ההודאה על הונאת דברים שמנסים לגבות כספים מיהודים על הונאת דברים מסוג זה שבוודאי גם מנסים לגייס כספים לכל העניין הנ"ל כאשר בכלל לפי הרמב"ם וספר החינוך אינם נוהגות בזמן הזה, והרי הקב"ה חס על ממונן של ישראל והנה אלו עושים רעש גדול על לא כלום, רק בשביל לגזול כספים בשביל שגעונתיהם.


אבל כמובן מה שלא מפתיע אותי זוהי השיטה של המשוגעים הישנה של גאולה ללא משיח (ה"י).


הנה עד כה קמו להם משיחי שקר שרק צצו פה ושם במהלך ההיסתוריה וטענו שהם משיחים, אבל ללא הגאולה.


והנה מצאו להם דרך חדשה להתחכם, הפעם במקום משיח ללא גאולה, הרי אלו אוחזים בשיטה שאומרת גאולה ללא משיח, רח"ל.


כבר אפשר לפי בעלי הדעות המשובשות הללו רחמנא ליצלן, כפירה של גאולה ללא משיח, כגון ימות המשיח ללא משיח, בית מקדש ללא משיח, קיבוץ גלויות ללא משיח, שלטון בזמן הגלות ללא משיח, וכמובן השטיק החדש, הגימיק הזול של 'אפר פרה אדומה ללא משיח' רח"ל.


ולמה כ"כ הרבה יש לומר כאן רחמנא ליצלן, כל זה משום שכל מי שדורש דברים כאלו ללא משיח, הרי הוא כופר בתורת משה רבינו ע"ה, דהיינו שעסקינן כאן במינים ואפיקורסים ר"חל שעומדים מאוחרי הדברים האלו באיצטלא דרבנן, כפי שפסק להלכה ברמב"ם ע"פ מרע"ה, הלכות מלכים, פרק יא הלכה א:

'המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם מקריבין קרבנות ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו שהרי התורה העידה עליו וכו'...

ומעניין מאותה הלכה מדוע רק מצות התלויות בארץ ללא משיח אינם מקפידים.


והדברים ניכרים, והשי"ת יעזרנו למען כבוד שמו ית' המחולל בגוים, על ידי אותם לצים שמנוערים מתורה ומצות, ורק התלהבות נעורים יש להם.


ושנזכה לבנין אריאל בב"א, בזכות כך שאנו מחכים לביאתו של משיח צדקנו (כלש"ק של אנשי כנסת הגדולה בקדושה שחרית של שבת).


אם מאמר זה התיר לכם ספקות, נא תפיצו הלאה למען להאיר מחשכי ארץ

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page