top of page

מצוה להבאיש מעשי הרשעים

למען אחי ורעי! הנה איתא בזמן הזה ישנם הרבה בלבולים בנוגע לאותם רשעים שלקחו ממשלה קודם הזמן ורבים הם שנוהים אחריהם בין מהמזרחי ובין מהחרדים שנקראים אגודה וש"ס.


ולכן ראוי ולחדד דב"ק של רבינו מנחם המאירי זיע"א, שבת לג ע"א

יש צד אחר בלשון הרע שהוא מותר ויש בו צד מצוה, והוא שיספר בגנות חבירו שהוא רשע כדי להבאיש מעשיו על השומעים שלא ילמדו ממנו, כאמרו ע"ה שונאי השם יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם.

ומכאן יש לנו לימוד גדול להבנת עניין היחס הנכון כלפי אותם אלו שמתיימרים להיות נושאי דגל התורה כאשר הם מתחברים לאותם פורקי עול תורה ומצות ומגלגלים עיניהם כלפי שמים ואומרים שהינם צדיקים, אבל בפועל דוד המלך ע"ה אמר עליהם שהם שונאי השי"ת, רח"ל


ועוד איתא בדב"ק של מרן החפץ חיים זיע"א, הקדמת שמירת הלשון

ודע דכל מה שכתבנו בספר זה מענין גודל הזהירות מעוון לשון הרע, היינו למי שהוא עדיין בכלל עמיתך, אבל באותן האנשים הכופרים בתורת ה', אפילו רק באות אחת, והמלעיגים מדברי חז"ל, מצוה לפרסם דעתם הכוזבת לעיני הכל ולגנותם, כדי שלא ילמדו ממעשיהם הרעים, וכמו שמבואר בספר חפץ חיים בכלל ח' הלכה ה' עיין שם.

ובפרט לכל אלו שמתירים בשם פורקי העול תורה ומצות לקחת חיסונים, ועוד היום שמעתי שישנם מנהלי מוסדות שמתירים לכל מיני אנשים ממשרד הבריאות להכנס לתוך המוסדות שלהם ולהזריק לכל תלמידיהם, רח"ל.


וכל זה נעשה בהסכמת ראש העיר שהינם בחסות של הגדוליים שלהם שמנוהלים ע"י עסקנים זולים.


השי"ת יצילנו מאותם רשעים ויקויים בהם 'למינים ולמלשינים אל תהי תקוה' בב"א


יש צד אחר בלשון הרע שהוא מותר ויש בו צד מצוה, והוא שיספר בגנות חבירו שהוא רשע כדי להבאיש מעשיו על השומעים שלא ילמדו ממנו, כאמרו ע"ה שונאי השם יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם.
יש צד אחר בלשון הרע שהוא מותר ויש בו צד מצוה, והוא שיספר בגנות חבירו שהוא רשע כדי להבאיש מעשיו על השומעים שלא ילמדו ממנו, כאמרו ע"ה שונאי השם יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם.

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page