top of page

והשבות אל לבבך

למען אחי ורעי! דע לך שכבר היום די ברור לכל בר בי דעת שאנחנו בגלות תחת שלטון הערב-רב, אבל כמובן שיש כאלו בעלי דעות משובשות שמטעמים של גאווה שאינם מוכנים להודות על טעותם עדיין ממשיכים לשקר בריש גלי כאלו אנחנו בגאולה כלשהי


והנה עלה לתרופה מדברי קדשו של כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א שמבאר כדקא יאות את המציאות שאנחנו חיים כדקא יאות (קדושת יואל, חידו"ת מס"ג נצבים וילך תשי"ט)

והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה וגו' והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' אלהיך שמה.
וצריך ביאור באומרו "אשר הדיחך ה' אלקיך שמה" מאי קא משמע לן בזה, וכי אין אנו יודעים שהכל נעשה בידי שמים. אמנם יש לומר כי בא הכתוב ללמדינו בזה דבר גדול, דהנה מתוך אורך הגלות אפשר שידמו בני אדם בדעתם שיש אפשרות לעשות פעולות בשר בדרך הטבע לצאת מן הגלות על ידי גאולות של שקר ח"ו, ולזה אמר הכתוב והשבות אל לבבך, פירוש שתשים דבר זה אל לבך כשתהיה בגלות בכל הגוים, אשר הדיחך ה' אלקיך שמה, היינו שהדבר הזה נעשה בידי שמים, שהוא יתברך הדיח אותך בין העמים, ומוכרחים לישב בגולה בארבע כנפות הארץ עדי ישקיף וירא בעני עמו והוא לבדו יבוא ויגאלינו, וכמו שנאמר בתר הכי (פסוק ג) ושב ה' אלקיך את שבותך.

ויש לשום לב לדב"ק כיצד הינם מדוייקים עם הכתוב כפתור ופרח, כפי שפירש"י שם

"ושב ה' אלהיך את שבותך" - היה לו לכתוב והשיב את שבותך רבותינו למדו מכאן כביכול שהשכינה שרויה עם ישראל בצרת גלותם וכשנגאלין הכתיב גאולה לעצמו שהוא ישוב עמהם ועוד י"ל שגדול יום קבוץ גליות ובקושי כאילו הוא עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו כענין שנאמר ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל ואף בגליות שאר האומות מצינו כן ושבתי את שבות בני עמון


והשי"ת יזכנו בכוחות לחכות ולצפות לו יתברך כדקא יאות, כי דייקא על ידי החכיה והציפיה אנו זוכים לגאולת אמת, בב"א


כ"ק האדמו"ר מסאטמר רבי יואל טייטלבוים זיע"א
כ"ק האדמו"ר מסאטמר רבי יואל טייטלבוים זיע"א

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page