top of page

ובעד עמך רחמים שאלי

למען אחי ורעי! עקב המצב הנוראי שאליו נקלענו בגלל קבוצת פורעי חוקי תורתינו הק', כת הציונות הארורה שמרבה התגרויות, ודמיונות של כוחי ועוצם ידי, מצורף בזאת כרוז של העדה החרדית.

מצב המלחמה הנורא בו שרוי עם בני ישראל דרי ארה"ק, מאז בוקר יום אתמול יום שמחת תורה, כאשר מאות נרצחו באכזריות רח"ל, ועשרות רבות נחטפו ונלקחו לשבי הקשה מכולם רח"ל, ומאות רבות פצועים משוועים ממיטת חולים השי"ת ישלח דברו וירפאם בתשח"י, ובכללות מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, ואין אתנו יודע עד מה, השם ירחם עלינו ועל כל עם בני ישראל.
אין לנו אלא לתפוס את אומנות אבותינו בידינו, לדפוק על שערי שמים לשפוך שיח ולקרוא אל ה' בחזקה שיחוס וירחם על העם היושב בארה"ק, ובפרט אחרי שראו כל בשר יחדיו כי "אם ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר", והבוטחים על זרוע בשר וכוחי ועוצם ידי נכזבה תוחלתם.
וקבענו כי ביום מחר יום שני פר' בראשית כ"ד תשרי תשפ"ד יתאספו בבתי הכנסת לאמירת כל ספר תהילים (ולכה"פ מקפי' צ' עד גמירא) לפני תפלת המנחה ואחריו יהי"ר וי"ג מדות של רחמים, ובתפלת מנחה שלאחריו יאמרו אבינו מלכינו בפתיחת הארון וסליחות 'ישראל נושע' וי"ג מידות של רחמים, לעורר עלינו רחמי שמים המרובים, על הכלל והפרט ועל בני ישראל הנתונים בצרה ובשביה המקום ירחם עליהם, (עסקני וגבאי בתי המדרשות והקהילות מתבקשים לפרסם את מקום ושעת התפלה). ועד ארגיעה יאמר כל אחד ואחד בכל יום עשרה מזמורי תהילים לעורר רחמי שמים.
ובכללות יש להתחזק באמונת אומן להחדיר את האמונה הטהורה בלבנו ובלבות צאצאינו כי הבורא יתב"ש הוא בורא ומנהיג והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים ורק אליו נשואות עינינו, להגביר חיל בלימוד התורה"ק כי היא חיינו ואורך ימינו, לגדור גדרים בצניעות הלבוש וההנהגה וההתרחקות מכלים המשחיתים בפרט בעת מלחמה אשר רבה המכשלה ולפתח חטאת רובץ, וכבר אמר הכתוב "ולא יראה בך וגו' ומכלל לאו אתה שומע הן.
אחינו בני ישראל חזקו ונתחזקה, כי אין לנו תקווה וישועה אלא אפס בלתך גואלינו ה', וישראל נושע בה' תשועת עולמים בשוב ה' שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל, בביאת משיח צדקנו הולך תמים בעגלא ובזמן קריב, אמכי"ר.
ובעד עמך רחמים שאלי
ובעד עמך רחמים שאלי

פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! דרשה מאת רבי נתן יוסף מייזעלס זיע"א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו הקדוש מסאטמאר זצוק"ל, ועוד שמעתי אודות הגרנ"י מייזעלס זצ"ל: רביה"ק מסאטמאר זי"ע הורה לו כמה

למען אחי ורעי! הנני שמח להביא בפניכם מאמר המתייחס לענייני דיומא 'זאת התורה לא תהא מוחלפת' מאת הגאון הצדיק רבי נתן יוסף ב"ר שלמה מייזעלס זיע״א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page