top of page

החרדי המגוייס...

למען אחי ורעי! הנה שוב פעם התוצאה של התחברות לרשעים, כפי דבר ה' שאמר הנביא אליעזר בן־דדוהו ע"ה (דבה"י ב', פרק כ פסוק לז)

ויתנבא אליעזר בן־דדוהו ממרשה על־יהושפט לאמר כהתחברך עם־אחזיהו פרץ ה' את־מעשיך וישברו אניות ולא עצרו ללכת אל־תרשיש:

וכן אמרו חז"ל (אבות א ז)

נתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתיאש מן הפורענות.

אבות דרבי נתן, פרק ט' משנה ד'

ואל תתחבר לרשע מלמד שלא יתחבר אדם עם אדם רע ולא עם אדם רשע. שכן מצינו ביהושפט שנתחבר באחאב ועלה עמו רמות גלעד, ויצא עליו קצף מאת ה'. שוב נתחבר לאחזיה, ויעשו אניות בעציון גבר, ופרץ ה' את מעשיו, שנאמר, (דה"ב כ) "בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך וישברו אניות". וכן מצינו באמנון שנתחבר עם יונדב ויעץ לו עצה רעה, שנאמר, (ש"ב יג) "ולאמנון ריע ושמו יונדב בן שמעה אחי דוד ויונדב איש חכם מאד חכם לרע". ד"א אל תתחבר לרשע, ואפילו לתורה:

ועוד איתא בדב"ק של רבינו יונה מגירונודי זיע"א, שערי תשובה, ג, קצג, החלק הרביעי

המתחבר לרשע, ולא דיו אשר לא יוכיחהו בשבט פיו והרחק לא ירחיקהו, אבל כמו חבר יקרבהו. ונאמר (דברי הימים ב כ לז): "בהתחברך עם אחזיה פרץ ה' את מעשיך".
והצדיקים מאס ימאסוהו את הרשע, כמו שנאמר (תהלים טו ד): "נבזה בעיניו נמאס".
ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (בבא קמא צב:): "לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב, אלא מפני שהוא מינו". ואמרו (בן סירא יג): "כל עוף למינו ישכון, ובן אדם לדומה לו".
ואמרו (מגילה כח.): "אסור להסתכל בפני אדם רשע", שנאמר (מלכים ב ג יד): "לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, אם אביט אליך ואם אראך". ואמרו (שם) "כל המסתכל בדמות אדם רשע, עיניו כהות לעת זקנתו, שנאמר (בראשית כז א): "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות"", מפני שהסתכל בדמות עשו, אף על פי שלא היה מכיר מעבדיו, כי היה עשו מסתיר מעשיו, כעניין שנאמר (ישעיהו כט טו): "והיה במחשך מעשיהם".
וכבר הקדמנו להודיעך באר היטב, כי רבו דרכי מוות הנמצאים אל המתחבר לרשע.


והנה שוב פעם עולה מחדש ומציפה את התודעה כאשר נתקלים באחד מהמשת"פים הכי שפלים שידע הציבור החרדי, שהכניס את הרווחה וגם את שגעונות הקורונה לציבור החרדי


אבל כמו שקודמו יהודה משי זהב קיבל בסופו של דבר את דינו, כך גם צפוי החרדי המחמד הנ"ל חיים ולדר, גם אם יוכח בבתי המשפט של חוקי הכלאים של תרבות המערבית, הרי גם אז לא יחזור הדבר לקדמותו, וככל הנראה יצטרכו הממסד הציוני למצוא לעצמם חרדי מחמד אגודיסטי ולטפח אותו מחדש


השי"ת יזכנו להתרחק מכת האגודיסטים, ולהתחבר לצדיקי האמת, בזכות האבות הק'

אבות דרבי נתן, פרק ט' משנה ד' ואל תתחבר לרשע מלמד שלא יתחבר אדם עם אדם רע ולא עם אדם רשע. שכן מצינו ביהושפט שנתחבר באחאב ועלה עמו רמות גלעד, ויצא עליו קצף מאת ה'. שוב נתחבר לאחזיה, ויעשו אניות בעציון גבר, ופרץ ה' את מעשיו, שנאמר, (דה"ב כ) "בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך וישברו אניות". וכן מצינו באמנון שנתחבר עם יונדב ויעץ לו עצה רעה, שנאמר, (ש"ב יג) "ולאמנון ריע ושמו יונדב בן שמעה אחי דוד ויונדב איש חכם מאד חכם לרע". ד"א אל תתחבר לרשע, ואפילו לתורה
ואל תתחבר לרשע מלמד שלא יתחבר אדם עם אדם רע ולא עם אדם רשע... ד"א אל תתחבר לרשע, ואפילו לתורה (אבד"נ פ"ט מ"ד)Opmerkingen


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page