top of page

גאולה שלמה למען שמך

למען אחי ורעי! נשאלתי שאלה מדוע אנו אומרים בברכת הגאולה 'גאולה שלמה'

"רְאֵה נָא בְעָנְיֵנוּ וְרִיבָה רִיבֵנוּ וּמַהֵר לְגָאֳלֵנוּ גְּאֻלָּה שְׁלֵמָה לְמַעַן שְׁמֶךָ כִּי גּוֹאֵל חָזָק אָתָּה. בָּרוּךְ אַתָּה ה', גּוֹאֵל יִשְׂרָאֵל".


וכי ישנה חצי גאולה, אלא כוונת אנשי הכנסת הגדולה בכוונת 'גאולה שלמה' הוא משום שכל הגאולות הקודמות היו לאחריהן שעבוד, ואילו הגאולה העתידה היא 'גאולה שלמה' גאולה שאין לאחריה שעבוד, כן איתא במדרש תנחומא, אחרי מות - פרק יב

'אמר הקב"ה בעה"ז הייתם נושעים ע"י בני אדם במצרים ע"י משה ואהרן בימי סיסרא ע"י ברק ודבורה במדינים ע"י שמגר בן ענת שנא' (שופטים ג) ויושע גם הוא את ישראל וכן על ידי שופטים וע"י שהיו בשר ודם הייתם חוזרין ומשתעבדין
אבל לעתיד לבא אני בעצמי גואל אתכם ושוב אין אתם משתעבדין שנאמר "ישראל נושע בה' תשועת עולמים".

ועוד איתא במדרש תהלים, מזמור פח

"ה' אלהי ישועתי". אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה, אין לי ישועה אלא בך, ואין עיני מיחלות אלא לך. אמר לה הקב"ה, הואיל וכך הוא, אני מושיעך. שנאמר (ישעיה מה, יז) "ישראל נושע בה' תשועת עולמים".


וכדי לחדד עניין זה ביאר כבר כדקא יאות המקובל האלקי רבי מסעוד ב"ר דוד הכהן אלחדאד[1] זיע''א, בן מכבד אב, פרשת בהר, ד"ה ועשיתם

'חזרתי ואמרתי על גאולתנו ועל פדות נפשנו בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו יה״ר ע״ד מ״ש בגמ׳ אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי וכו׳ גם ידוע בדברי רז״ל גאולה העתידה לבא בע״ה ע״י הקב״ה תהיה ולא יהיה עוד גלות וזהו שאמר הפסו׳ לעת״ל כשתעשו חקתי ומצותי ומשפטי תשמרו ויבנה בהמ׳׳ק במהרה בימינו, אז "וישבתם על הארץ" היא א״י לבטח ולא יהיה עוד גלות כיר״א'.

רבי מסעוד ב"ר דוד הכהן אלחדאד זיע"א, בן מכבד אב, פרשת בחקתי, ד"ה ונתתי

כתי"ק של המקובל האלקי רבי מסעוד הכהן אלחדאד זיע"א, אין יותר גלות לאחר הגאולה האחרונה
כתי"ק של המקובל האלקי רבי מסעוד הכהן אלחדאד זיע"א
'ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם יובן ע״פ מ״ש רז״ל לעת״ל תהיה הגאולה ע״י הקב״ה והקב״ה יבנה ביהמ״ק ולא תחרב עוד ואין גלות עוד ויבא משיח לישראל והשיב לב אבות על בנים וישראל יהיו כולם צדיקים ולא יש חרבן הבית והקב״ה תמיד משרה שכינתו בין ישראל זהו לעת״ל בזמן המשיח הקב״ה הוא יבנה ביהמ״ק ומשרה שכינתו בין ישראל ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם להחריב ביהמ״ק אלא תמיד והתהלכתי בתוככם יען הייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם ולא יחרב ביהמ״ק שכולכם צדיקים יה"ר שיבנה ביהמ״ק במהרה בימיני אכי״ר'.

המקובל רבי מסעוד ב"ר דוד הכהן אלחדאד זיע''א, בן מכבד אב, פרשת ואתחנן, ד"ה ראה

"ראה! נתן ה׳ אלקיך את הארץ עלה רש כאשר דבר ה׳ אלקי אבותיך אל תירא ואל תחת" והכונה יובן ע״פ מ״ש רז״ל שאין ישראל זוכין לא״י עד שיקיימו תורה ומצות וזהו 'ראה' כשאתה יר״ש ע״ד "מה ה׳ אלקיך וגו׳ וכשהוא יר״ש בודאי מקיים תורה ומצות וזהו ראה נתן ה' אלקיך את הארץ היא א״י כשקיימתם תורה ומצות עלה לא"י רש אותה מדין ירושה יען קיימת כאשר דבר ה׳ אלקי אבותיך כתורת משרע״ה וכשנזכה בע״ה שתבנה ביהמ״ק בבי״מ אזי אין עוד גלות אחרת וזהו "אל תירא ואל תחת" שתחרב עוד כי ה׳ הבונה אותה ופשוט'.

_____________________ [1] המקובל רבי מסעוד ב"ר דוד הכהן אלחדאד זיע''א - נולד בשנת ה'תק"ף, במרוקו. לרבי דוד הכהן אלחדאד זיע"א. לאחר עלייתו לארה"ק התגורר בירושלים וכיהן כראש ישיבת המקובלים 'בית א-ל'. חיבר את הספה"קים: בן מכבד אב; ברכת כהן; כח מעשיו הגיד לעמו. נפטר בכ"ד סיון ה'תרפ"ז.

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page