top of page

ביאורים על מסכת אבות פרק א משנה י

למען אחי ורעי! לכבוד ימי ספירת העומר הנה מנהגנו לקרוא בקול נעים את פרקי אבות, אחד הממעיט ואחד המרבה העיקר שיכוון את לבו לאביו שבשמים


ולצורך לימוד רבה הנה כמה ב' פירושים נעימים ונפלאים ממאורי הדורות על משנה א' פרק י'


רבי אברהם גאלאנטי זיע"א (אשר החיד"א בשה"ג אות א' כתב עליו, הוא הקדוש מופלג בקדושה ככתוב בס' שבחי האר"י והוא הי' מגדולי תלמידי הרמ"ק זצ"ל ועיי"ש שהאריך בשבחו), זכות אבות על מס' אבות, פרק א משנה י

אל תתוודע לרשות, כלומר, להשביע השבעות כגגדם ולמרוד באומות ולצאת למלחמה כנגדם, כמו שהעלו על לב אנשי פורטוגאל, ורצו להרים ראש להרגם וללכוד המלוכה, והי' שם זקן אחד ושאל על ידי שם אחד והשיבוהו "אם תעירו ואם תעוררו וגו" וכמו שפירשו ז"ל ג' שבועות השביע הקב"ה את ישראל, אחת שלא ימרדו בהקב"ה, וז"ש ואל תתודע לרשות דהיינו רשות הרבים, לילית ובן זוגה ס"מ וע' שרים

רבינו משה ן' מימון 'הרמב"ם' זיע"א, מס' אבות, פרק א משנה י'

רשות - זה הוא השלטונות.
ואלו שלש מידות יש בהן תיקון האמונה והעולם. כי בהעדר המלאכה, יצר לו ויגזול ויונה. ובבקשת השררה והרבנות, יארעו לו נסיונות בעולם ורעות, כי מפני שיקנאו בו בני אדם ויחלקו עליו יפסיד אמונתו, כמו שאמרו "כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור מלמטה, נעשה רשע מלמעלה". וכן ידיעת השלטון בימים הקדמונים וקרבתו, רחוק היה מאד להנצל ממנה בעולם הזה והיא מפסדת אמונתו, כי לא ישגיח בדבר רק במה שיקרבהו אליו. ואתה יודע עניין דואג, ואף על פי שהמלך אשר קרב אליו היה משיח השם, ונביא ובחור מהשם יתברך:

השי"ת יזכנו להתרחק מהשררה ולא להתוודע לשלטונות, ולהתרחק מהם ומהמונם.


פירוש זכות אבות על מסכת אבות מרבי אברהם גאלאנטי זיע"א
פירוש זכות אבות על מסכת אבות מרבי אברהם גאלאנטי זיע"א

פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! הנה יש לתהות בעניין שמעון ולוי ע"ה, מדוע יעקב אבינו ע"ה כ"כ מעביר עליהם ביקורת קשה, כדכתיב (ברא' מט' ה'): "שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם". ופירש"י שם: "כלי חמס" - א

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page