מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

ההתלהבות המיותרת ממלחמת ששת הימים

למען אחי ורעי! הנה לאחרונה שמענו קול מצהלות של חוגגי יום אידם של יום ירושלים, וכמובן שאגודאים נלוו עמם, וספרו לנו כיצד היו רבנים של אגודה עשו חגיגות מיום (חורבן) ירושלים. והביאו ציטוטים של דרשות נלהבות של רבני אגודה על ניסים ונפלאות שנעשו לפורקי עול תורה ומצות שיורקים בפניהם של החרדים... חלקם לך תדע האם באמת נאמנים למקור, וחלקם האם בכלל נאמרו, ומי הם מוסרי השמועה שידועים לשמצה בקמיהם של מלחכי פנכה לציונים, רח"ל והנה מאותו תסביך של מלחכי פנכה לציונים אם ח"ו נבקש מהם יפה שיביאו ג"כ מציטוטיהם של גדולי ישראל על מלחמת ההתשה (1967-1973) ומלחמת יום הכיפורים (1973) וכן לאחר מכן אם נדלג לסוף מלחמת 'שלום הגליל' שצה"ל מוצא את עצמו במלחמה חדשה שלא ציפה לו, של פיגועי התאבדות (1982-1990). אז כאשר ישנו כשל

הלאמת הגיור

למען אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות נוהגים כל דבר להלביש עליו את רוח הטומאה של ה'לאומיות' שידועה לנו שהיא עבודה זרה, כדאיתא בדב"ק של מהרש"א זיע"א, מס' סוטה, דף מא ע"א כל אדם שיש בו חנופה כו' ואין לאום אלא עוברין שנאמר ולאום כו'. יש לעיין בזה דלשון לאומים הרבה במקרא מלשון עמים דא"א לפרש לפי פשוטו מלשון עוברין ובהאי קרא גופיה כתיב לעיל מיניה ושני לאומים ממעיך גו' ונראה מהידוע כי אומה הישראלית נאמר בה למשפחותם לבית אבותם משפחת אב קרויה משפחה ולא משפחת אם וההיפך בשאר אומות אין להם יחוס אב דזרמת סוסים זרמתם ויש להם יחוס אם לאסור בקורבה מן האם וז"ש בישמעאל שנים עשר נשיאים לאמותם ר"ל דבבני יעקב נאמר שיתיילדו י"ב נשיאים למשפחותם לבית אבותם ולא כן בבני ישמעאל שלא יתיילדו אלא לאמותם כמ"ש כי ביצח

בנין נערי גבעות סתירה

למען אחי ורעי! איתא במס' מגילה, דף לא ע"בסתירת זקנים בנין, בנין נערים סתירה כי כל מה שהנערים בונים זה סתירה ולא בנין בכלל לעומת &qu

לכבוד הוד שבהוד

למען אחי ורעי! לכבוד הוד שבהוד הילולת הרשב"י קדישא זיע"א, להלן דב"ק של חז"ל שעל פיהם בניתי את השיעור הנ"ל מסכת שבת,

משיח בן יוסף והטעות בסמנטיקה

אחי ורעי, דע שבעלי הדעות המשובשות לא יודעים ללמוד תורה אלא הדבר היחידי שהם טובים בו זה ללמד אותך 'אמירת סיסמאות' אין ספור, כגון: מצו

ונברכך עליה בקדושה ובטהרה

למען אחי ורעי! הנה בעלי הדעות המשובשות ניסו תמיד למצוא אי אלו רמזים לתפיסת עולמם המשובשות, אבל מכיוון שדעת תורתינו הק' איננה סובלת את הח

מאה שנים לזיוף המכתב של האור שמח

למען אחי ורעי! הנה ידוע ששרלטני תנועת המזרחי תמיד חיפשו להם מגדולי ישראל להתלות עליהם - כי להודות על טעותם על הדרדרותם לדיוטא התחתונה בהתחבר