top of page

לברר הניצוצין קדישין של אדם הראשון

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה אנחנו בפתחם של ימים קדושים ונוראים הנקראים 'שובבים ת"ת' הידועים בסגולתם המיוחדת ואציין עלה לתרופה לכבודם


דרשה לפר' ויחי מאת רבי אהרון ראטה זיע"א (מובא מתוך הספה"ק פרח מטה אהרון, עמ' קי"ז

...ויש לפרש הכונה לימי השובבי"ם הבעל"ט, דאיתא בכתבי האריז"ל שאלו הימים מסוגלים לתקן פגם מדת יסוד, כי קריאת פרשיות אלו מעוררים הזמן שהיו ישראל משועבדים במצרים, והכל היה בשביל לברר הניצוצין קדישין של אדם הראשון וכידוע כל זה. כי צריכין מאד להתחזק ולהתאמץ לעשות תשובה בימים הקדושים האלו, ואילו היינו יודעים כמה עולמות וענינים גבוהים מהרסים ומחריבים בזה העון המר, היו ממש מתגוללים ללחוך בעפר, והחיצונים שברא ע"י פגם זה לאלפים ורבבות, הם הם העומדים למולו בעת בא יבוא לעסוק גוברים עליו מאד למען לבטלו, ובפרטות בימים אלו אשר אפילו הרהור תשובה אחד מועיל בזמן הזה המסוגל ומיוחד לתיקון זה יותר מבשאר זמנים...כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן, רבי אברהם יצחק קאהן[1] זיע"א (מובא מתוך גליון 'דברות קודש' דחסידי תו"א, שמות תשס"ז)

והנה עכשיו הגיעו ימי השובבי"ם המסוגלים לתיקון זה החטא כמו שאמרנו לעיל, וכידוע כי ככל שהימים יותר קדושים, הבעל דבר מתגבר יותר ויותר, כמו בעשרת ימי תשובה יש התגברות היצר יותר מכל השנה, מפני שאפשר אז ביותר לשוב בתשובה. על כן בימים אלו ימי שובבי"ם, צריכים להתחזק ביתר שאת ולהתקדש בקדושה ולתקן מה שפגם עד עכשיו, ולא להניח אף יום או לילה אחד מלשוב בתשובה

מסתודדים יחדו, רבי יוסף צבי דושינסקיא ורבי אהרן ראטה זיעועכי'א

___________________________________

[1] ו' בטבת ה'תרע"ד - כ"ז בכסלו ה'תשנ"ז

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page