top of page

ההתלהבות המיותרת ממלחמת ששת הימים

למען אחי ורעי! הנה לאחרונה שמענו קול מצהלות של חוגגי יום אידם של יום ירושלים, וכמובן שאגודאים נלוו עמם, וספרו לנו כיצד היו רבנים של אגודה עשו חגיגות מיום (חורבן) ירושלים.


והביאו ציטוטים של דרשות נלהבות של רבני אגודה על ניסים ונפלאות שנעשו לפורקי עול תורה ומצות שיורקים בפניהם של החרדים... חלקם לך תדע האם באמת נאמנים למקור, וחלקם האם בכלל נאמרו, ומי הם מוסרי השמועה שידועים לשמצה בקמיהם של מלחכי פנכה לציונים, רח"ל


והנה מאותו תסביך של מלחכי פנכה לציונים אם ח"ו נבקש מהם יפה שיביאו ג"כ מציטוטיהם של גדולי ישראל על מלחמת ההתשה (1967-1973) ומלחמת יום הכיפורים (1973) וכן לאחר מכן אם נדלג לסוף מלחמת 'שלום הגליל' שצה"ל מוצא את עצמו במלחמה חדשה שלא ציפה לו, של פיגועי התאבדות (1982-1990).


אז כאשר ישנו כשל של הגיון והפעלת שכל, אז כל מה שיש להם לעשות זה לנסות לפנות לרגש והפעלת רגשות אשמה


והנה כבר מצינו שחז"ל הזהירו אותנו מכל מיני הצדקות מסוג זה כדאיתא מסכת סנהדרין, דף קא ע"ב

אמר רב נחמן גסות הרוח שהיה בו בירבעם טרדתו מן העולם שנאמר ויאמר ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית ה' בירושלים ושב לב העם הזה אל אדוניהם אל רחבעם מלך יהודה והרגוני ושבו אל רחבעם מלך יהודה אמר גמירי דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית יהודה בלבד כיון דחזו ליה לרחבעם דיתיב ואנא קאימנא סברי הא מלכא והא עבדא ואי יתיבנא מורד במלכות הואי וקטלין לי ואזלו בתריה מיד ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אליהם רב לכם מעלות ירושלים הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן מאי ויועץ אמר רבי יהודה שהושיב רשע אצל צדיק אמר להו חתמיתו על כל דעבידנא אמרו ליה הין אמר להו מלכא בעינא למיהוי אמרו ליה הין כל דאמינא לכו עבידתו אמרו ליה הין אפילו למפלח לעבודת כוכבים אמר ליה צדיק חס וחלילה אמר ליה רשע לצדיק סלקא דעתך דגברא כירבעם פלח לעבודת כוכבים אלא למינסינהו הוא דקא בעי אי קבליתו למימריה ואף אחיה השילוני טעה וחתם (ה"י)


השי"ת יזכנו שנהי' מנקיי הדעת שבירושלים ונמשיך להפיץ דעת תורתינו הק'

 

מאירועי התופת של פיגוע הטרור של בנין צה"ל בצור כ-100 הרוגים

כמה הרוגים הם צריכים בשביל להודות עוד בטעותם של הריקוד סביב עגל הזהב

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page