top of page

נתיב האבות ולא-יבוא עמוני... בקהל ה׳

הנה לאחרונה שוב צצו להם "גירושים" מאזור יהודה בשומרון ושוב צצו להם אנשים שכביכול טוענים שיש מצות ישוב ארץ ישראל אף בזה"ז, אבל השמות שהם לקחו להם 'נתיב האבות' מעיד שכוונתם לא לאבותינו אברהם יצחק ויעקב אלא יותר כוונתם היא למה שנאמר בהגדה של פסח

בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינושהרי אבותינו הק' דאגו לשמור על הגחלת היהודית שלהם ולא ללכת בדרכי האמורי ולפרוק עול תורה ומצות, כפי שאלו נוהגים, אלא מחזקים את קיום התורה והמצות שלהם כדאיתא בפירש"י זיע"א, שיר השירים, פרק א פסוק ח

אם לא תדעי לך - זו היא תשובת הרועה אם לא תדעי לך להיכן תלכי לרעות צאנך את היפה בנשי' שחדל לו הרועה מלהנהיג אותם. צאי לך בעקבי הצאן - הסתכלי בפסיעת דרך שהלכו הצאן והעקבים ניכרים טראצי"ט בלע"ז וכן הרבה במקרא (תהלים עז) ועקבותיך לא נודעו (ירמיה יג) נחמסו עקבך (בראשית מט) והוא יגוד עקב ישוב על עקביו ואותו הדרך לכי.


ורעי את גדיתיך על משכנות הרועים - בין משכנות שאר הרועים שאת אצלם וזה הדוגמא אם לא תדעי לך כנסייתי ועדתי היפה בנשים בשאר אומות איכה תרעי ותנצלי מיד המציקים לך להיות ביניהם ולא יאבדו בניך התבונני בדרכי אבותיך הראשוני' שקבלו תורתי ושמרו משמרתי ומצותי ולכי בדרכיהם ואף בשכר זאת תרעי גדיותיך אצל שרי האומות וכן אמר ירמיה (ירמיה לא) הציבי לך ציונים שיתי לבך למסילה וגו':ועוד כאן גם אציין לגבי כרזה שראיתי שתלו בזמן שפינו את עמונה, שהכותרת שלה היתה 'מאמינים בארץ ישראל השלמה' (עפ"ל) דהיינו שכבר הי"ג עיקרים שמנה הרמב"ם בהם לא מצוין כלל וכלל מצות ישוב ארץ ישראל, אלא שנזכה לארה"ק לאחר ביאת משיח צדקנו בב"א, אלא יש להם אמונה בדבר אחר לגמרי, אמונה בארץ ישראל השלמה', ועליהם נאמר ולא יבוא עמוני... בקהל ה', כי החליפו את המסורת של תורה שבכתב ושבע"פ בעגלי זהב, בורות נשברים של עבודת אלילים הנקראת 'לאומיות' ו'ציונות' (ראה מהרש"א חידושי אגדות, מס' סוטה מא ע"ב), וד"ל.


אבל כל זה צריך להיות מובן להם מה הסיבה לכך, שלא לחינם כל ה"גירושים" הללו קורים להם, ואביא לכך טעם מדב"ק של רבותינו ז"ל, ואחבר את שניהם אחד והיו לאחדים בידי, איתא בדב"ק של הרא"ה זיע"א, ספר החינוך, מצוה תצח - שלא למנות מלך על ישראל כי אם מבני ישראל


ומשורש המצוה אתה דן שאסור גם כן למנות על הצבור אנשים רשעים ואכזרים, והממנה אותם מפני קורבה או מיראתו להם או להחניפם לא תסור רעה מביתו ועל קדקדו חמסו של אותו רשע ירד, ומי שלא יירא מכל אדם להועיל לרבים בכל כחו, שכרו יהיה אתו מאת השם תמיד בעולם הזה, ונפשו בטוב תלין לעולם הבא, וזרעו יירש ארץ:פירש"י על בראשית, פרק א פסוק א

בראשית - אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל ומה טעם פתח בבראשית משום (תהלים קי"א) כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו:


דהיינו מי שממנה ותומך במינוי פורקי עול תורה ומצות(הרא"ה) בוודאי ג"כ איננו ישר בעיני השי"ת (רש"י הק')

הפגנה של מתנחלים ממגרון, מתאוננים על שברם שנוצר להם מתפיסת עולמם


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page