קונטרס לביאור סוגית שלוש השבועות

קונטרס ביאור שלוש השבועות

מק"ט: 364215376135199
550.00 ₪מחיר
 • השבועות שהשביע הקב"ה אותנו כל עוד אנו בגלות, אם בשביל תיקון המידות שלנו, כדאיתא במס' פסחים (דף קיח ע"א ועיי"ש במהרש"א)

  'פיזר עמים קרבות יחפצון מי גרם להם לישראל שיתפזרו לבין אומות העולם קריבות שהיו חפצין בהן'.

   

  ואם בשביל לקיים בנו 'גזרת הגלות' שנגזרה עלינו בברית בין הבתרים, שבירר לנו אברהם אבינו ע"ה את הגלות על פני הגהינם.

   

  וכל זמן גלותינו תמיד שמרנו על כך, אבל כבר חזה לנו הרמב"ם באגרת תימן (שאותה ציווה להפיץ בכל קהילות ישראל), את הדברים הבאים

  "ולפי שידע שלמה ע"ה ברוח הקודש שהאומה הזאת בארץ זמן גלותה תפצר להתנועע בלא עתה הראויה,ויאבדו בשביל זה ויבואו עליהם צרות, והזהיר מלעשות זה, והשביע האומה על דרך משל (הפסוק בשה"ש), ואמר: "השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ". ואתם אחינו אהובינו, קבלו עליכם שבועתו, ואל תעירו את האהבה עד שתחפץ (דהיינו הנמשל במסכת כתובות קיא ע"א). וכו' (עיי"ש שם עוד)

   

  והנה ימים הגיעו ימי עקבתא דמשיחא וכפי שחזה 'התנועע בלא עתה הראויה' וקמה לה מלכות של מינות (סוטה, דף מט ע"ב) ושאני מינות דמשכי (ע"ז, דף כז ע"ב) שרבים מאחינו בני ישראל נמשכים אחרי המינות הלאומית, ושטנא נצחא (תמיד, דף לב ע"א) וכתב שם רבנו גרשם מאור הגולה ע"ה

  'כלומר אל תתמה על זה שהשטן הוא נוצח שמתעה אותם ונותן להם גאולה ולסוף יורידם לגיהנם', רח"ל.

   

  והנה ברוב הישיבות אם נשאל האם מכירים את הסוגיא החשובה הזו כל כך רובם יענו על הסוגיות 'שור שנגח' 'אלו מציאות' וכיו"ב אבל בסוגיא זו של 'שלוש השבועות' אינם יכירו ובפרט שהיא כל כך נצרכת להבנת דור 'עקבתא דמשיחא' ואלו נסיונות אנו עומדים בפניהם

 •  

  הספה"ק פנים יפות, בראשית פרק מט פסוק יג 
  ויש לפרש בזה מה שאמר בשיר השירים [ז, ב] מה יפו פעמיך וגו', וכבר כתבנו בזה בפתיחה למס' כתובות, ויש לומר עוד ע"ד מה שכתבנו שהמחזיקים ת"ח נקראים פעמים שהם תמכין דאורייתא, ואמר מה יפו פעמיך בנעלים שהם חובשי בהמ"ד ואמר חמוקי ירכיך שהוא לשון סתר כפי רש"י [שם ה, ו], ואמר שהת"ח משפיעים להם בסתר והמשיל למעשה ידי אומן שלא יחשבו המחזיקים שנותנים משלהם. אלא שיש לת"ח קנין בהם כדרך האומן דקי"ל [קידושין מח ע"ב] אומן קונה בשבח כלי, וכמו כן יש להם חלק בשפע שמשפיעים להצלחת עשרם: