top of page

תיקון על ידי מחשבות והרהורים טובים

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה התחלנו את הימים הקדושים והנוראים הנקראים 'שובבים ת"ת' הידועים בסגולתם המיוחדת, ולכבודם אציין כמה עלים לתרופה מכ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א


כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, דברי יואל, פ' ויחי, דף תקסב

ועל כן בפרשיות אלו של ימי השובבי"ם שבהם קורין בתורה ענין גלות מצרים וגאולתן של ישראל,ושורש הענין הוא בירור הניצוצות הקדושים וקיבוץ נידחים שתיקנו בני ישראל במצרים שזהו טעם הגלות והגאולה, ע"כ הקריאה מעורר הזמן, והימים האלה מסוגלים יותר לתיקון מדת היסוד, לתקן כל אחד ואחד פגמי נפשו אשר חטא בחטא הידוע ר"ל, ולהתקרב אל אבינו שבשמים ע"י תשובה שלימה ואמיתית. כי כל זמן שהאדם מלוכלך רחמנא לצלן בפגם חטא זה אי אפשר להתקרב לקדושתו ית', כי רושם החטא עושה מסך המבדיל בין ישראל לאביהם שבשמים, כמ"ש לא יגורך רע, וע"כ נקראת מדת היסוד, כי זהו יסוד קדושתן וטהרתן של ישראל, ויסוד קיום כל התורה ומצותיה.

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, דברי יואל, פ' שמות, דף יט

ימים הללו שקורין פרשיות גאולת מצרים מסוגלים המה מאוד לתיקון החטא הידוע כמבואר בספה"ק, כי גאולת מצרים היה ע"י בירור הניצוצין הקדושים, ומתעורר הכח ההוא בכל שנה בימי השובבי"ם והקריאה מעורר הזמן כידוע, ואפשר לומר על דרך רמז; ודברת "בם" בגימ' מ"ב, שהם מ"ב ימי השובבי"ם, ודרשו חז"ל (יומא י"ט ע"ב) ודברת בם ולא בדברים בטלים, שיש להתאמץ ולהזדרז שיהיו הימים הללו ימי חשבון הנפש בתורה ותפילה ותחנונים, וישים האדם אל לבו לתקן מה שפגם, ואל יבטל סגולת הזמן הזה בדברים בטלים, ונרמז באמרם ז"ל "ודברת בם – ולא בדברים בטליםכ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, דברי יואל, פ' שמות, דף קיד

הנה ימי השובבים המה מסוגלים לתקון החטא הידוע, והקריאה מעורר הזמן, ובגלות מצרים היתה עיקר העבודה בירור ניצוצות הקדושות, וידוע דשורש חטא זה בא ע"י הרהור, כאמרם ז"ל ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה, הרי שהתחלת החטא הוא בהרהור, ואם לא נשמר מזה בא חלילה לידי חטא במעשה. וזה לעומת זה באותו בחינה שחטא צריך האדם לעשות תשובה, דבמה שחוטאים בו מִתַרצִים.
על כן התחלת התשובה על חטא זה צריך להיות בהרהורים ומחשבות טובות - תחת הרהורים רעים, השתוקקות וכסיפה וחמדה לתורה ולעבודה ולתשובה - תחת החמדה לתאוות רעות רח"ל, ומובן מאליו שקודם כל דבר צריך להתגבר ולמשול ברוחו במסירת נפש, ולסלק מלבו כל מיני הרהורים ומחשבות רעות, וצריך לעשות גדרים וסייגים הרבה בענין זה, וסחור סחור אמרינן לנזירא לכרמא לא תקרב, ולהתרחק מכל מקום שיש חשש תערובת כל דהו, ומכל דבר שיש חשש הרהור כל שהוא, ורואים בעוה"ר שהבעל דבר מתגבר דוקא בקדושה זו, והתגברות ושפלות היותר גדול הוא בפרט זה, וכמה גדולים הנסיונות בעוה"ר בדור השפל הזה, השי"ת יעזור לנו שנהיה שמורים מכל פגם ומכשול רחמנא לצלן

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, דברי יואל, פ' וארא דף קעה

הגם דכל השנה כולה אין לך דבר העומד בפני התשובה, אבל סגולת הימים אלו מסייעים שיתעורר האדם לשוב אל בוראו יתברך.כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, דברי יואל, פ' יתרו דף לג

אלו הימים שקורין בהם יציאת מצרים וקבלת התורה עד פרשת משפטים שכתוב בה הקבלה של נעשה ונשמע המה ימי השובבי"ם,מסוגלים לתיקון החטא הידוע ולהעלות הניצוצות הקדושים, והגם דבכל יומא ויומא זמניה לעשות תשובה, אבל הימים האלה המה מסוגלים יותר ויכולין לפעול בניקל יותר, נשתדל שלא נצא ריקם בידיים ריקניות.

ונסיים בברכה שנזכה לתקן את כל אשר עיוותנו, ונזכה לשמירה ולהשמר מהרהורים ומחשבות רעות ומפגם הברית בכל צורה ואופן, אנו וזרענו וזרע זרענו

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א ומשמשו בקודש רבי יואל אשכנזי זיע"א
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page