top of page

לכבוד יומא דהילולת ׳סנגורן של ישראל׳ זיע״א (שנה שניה)

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ׳סנגורן של ישראל׳ זיע״א (כ"ה בתשרי ה'תק"ע) הנה עלים לתרופה מהנהגותיו בקודש כלפי המסיתים והמדיחים לפריקת עול ת"ומ'מעשה רב' מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב 'סנגורן של ישראל' זיע"א, הספה"ק תפארת בית לוי

פעם אחת שבת הגה"ק בעל קדושת לוי זי"ע בעיר מיקולייעב (ברוסיא פודולסקי), כשנכנס לבהיכ"נ ששם הי' מתפלל א' מהמתחכמים החפשים, כאשר אך דרך על מפתן ביהכ"נ לא נכנס הלאה ואמר כי מרגיש פה ריח מינות.

'מעשה רב' מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב 'סנגורן של ישראל' זיע"א, הספה"ק תפארת בית לוי

הוי מרגלי בפומי' של הגה"ק בעל קדושת לוי זי"ע, עולם הפוך אני רואה עתה, לפנים בישראל הי' כל האמת בחוץ ובשוק, וכולם דברו אמת, וכשנכנסו לביהכנ"ס וביהמ"ד דברו מפיהם גם שקר, ועתה להיפוך, בשווקים וברחובות ידברו כולם אך שקר וכזב, ובביהכ"נ וביהמ"ד ידברו כולם אמת כי לפנים בישראל, כאשר אמת ואמונה הי' נר לרגלם ובבואם אל השוק ולעולם המסחר קיימו בנפשם הין שלך צדק ולאו שלך צדק וכל מסחרם הי' באמונה, וכאשר באו אל בכ"נ ובמ"ד ואמרו אשמנו בגדנו גזלנו, הי' לא אמת, כי לא גנבו ולא גזלו, והיו אמונים לה' ולאדם, ועתה נהפוך הוא, כי בבואם לעולם המסחר אך שקר ומרמה על כל שעל וצעד, וכבד מאד למצוא איש אמונים במסחר, ולהיפך כאשר יבואו לבכ"נ ובמ"ד ויאמרו אשמנו בגדנו גזלנו, הנה אמת ידברו.

'מעשה רב' מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב 'סנגורן של ישראל' זיע"א, הספה"ק תפארת בית לוי

...כשראה הגה"ק בעל קדושת לוי זי"ע שהאיש הוא קשה עורף וא"א להחזירו למוטב הי' מוכרח לבערו מהעולם, התמנות הרב ר"מ הורביץ בק' שעפם הי' ע"פ השתדלות הגה"ק מברדיטשוב, וכשהי' בא לק' שעפס הי' שואל להרב ר"מ נוא מאירל האב איך דיר גיט נארייעט, וסיפר לו שיש לו עגמת נפש מאיש א' שרודפו ומוסרו בערכאות, ובבוקר כשהתחיל הרה"ק מבארדיטשוב להתפלל, הודיעו לו שבא האיש, וכשאמר הרה"ק מב"ד גומל לאיש וכו' יתן לרשע רע וכו' הראה באצבעו גובה פני האיש, ואחר זמן מועט חלף לו האיש.
(ש"צ) פ"א בא לפניו איש א' מאנ"ש וסיפר לו איך שאיש א' השיג גבולו, שהוסיף להאדון מכרמו ושכרו, ואמר לו הרה"ק דע לך כי לא יעלה בידו לכנוס בכרם שלך, וכן הי' שטרם נכנס אבד עצמו לדעת רחל"צ. כללן של דברים, הוא הי' איש אלקים קדוש נאזר בגבורה קודש ובהתנשאות הנפש למעלה מן הטבע, וכל הנהגותו הי' קדוש עפ"י התורה והמצוה.


זכות הצדיק תאיר לנו את מחשכי הגלות, ונזכה לגאולה האמיתית בב"א

חתימתו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ׳סנגורן של ישראל׳ זיע״א
חתימתו בכתי"ק של הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ׳סנגורן של ישראל׳ זיע״א

ציון המצויינת של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ׳סנגורן של ישראל׳ זיע״א
ציון המצויינת של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ׳סנגורן של ישראל׳ זיע״א

קדושת לוי, 'תיבת בהן פירוש לצורך עצמן כלומר שלא ישתעבדו בישראל רק לקיים מצות הבורא ברוך הוא שצוה שיהיו ישראל בגלות'

פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page