top of page

ונכרתה קשת מלחמה ודיבר שלום לגוים

למען אחי ורעי! דע לך שלכל מצוה כידוע ישנה טעם או טעמים לגביה אזי מה הטעם ש"איסור שלוש השבועות" שחז"ל אמרו לנו בגמרא ובמדרשים... אחת מהסיבות העיקריות של גלותנו היא שאנו מחפשים להדמות לגויים דהיינו שאנו מחפשים להיות בעלי כוח ושררה - לכן מדי פעם קרה שבמהלך ההיסטוריא שלנו באי אלו מקומות היו כאלו שעזבו את עמנו והתבוללו כי אמרו שלא מתאים להם ההבטחות של העוה"ב, אלא יותר מעניין אותם 'כאן ועכשיו'


כי ​אין מגמתנו להשתרר, והשררה שתהי' לנו מאת ה' ע"י משיח בן דוד, היא רק ע"מ להפיץ צדק ומשפט בעולם, אבל לא ע"י שפיכות דמים, שזהו איסור של "יהרג ובל יעבור", שהרי משיח ירומם את המציאותוכן איתא בדבר ה' זו הלכה של זכרי' הנביא ע"ה (פרק ט, פסוק י), נבואה על מלך המשיח

וְהִכְרַתִּי רֶכֶב מֵאֶפְרַיִם וְסוּס מִירוּשָׁלִַם וְנִכְרְתָה קֶשֶׁת מִלְחָמָה וְדִבֶּר שָׁלוֹם לַגּוֹיִם וּמָשְׁלוֹ מִיָּם עַד יָם וּמִנָּהָר עַד אַפְסֵי אָרֶץ:


ופירש שם רש"י הק' זיע"א, שם

והכרתי רכב - שלא יהיו צריכין לה:ועוד הוסיף לפרש רבי דוד אלטשולר זיע"א, מצודת דוד, שם

הכרתי - אז אבטל רכב וסוס וקשת מלחמה כי לא תהיה אז מלחמה ואין צורך לא לקשת ולא לרכב וסוס:

ודבר שלום לגוים - המלך המשיח לא יכניע את כולם ע"י מלחמה כ"א בדברי שלום יכניעם להיות סרים למשמעתו וזה יהיה העיקר והמלחמה טפלה לו:רבי נחמן מברסלב 'מוהר"ן' זיע"א (מובא מתוך הספה"ק 'שיח שרפי קודש', ח"ב, א-סז)

משיח יכבש את כל העולם ללא ירית כדור נפץ אחד. אמר "משיח וועט אפ נעמען גאר די וועלט אן ןיין שאם פילוער (ועין לקוטי מוהר"ן חלק א סימן ב)


ומכאן אנו למדים שמשיח צדקנו לא יכול להיות ציוני, וק"ל .וכן עוד מבואר בדב"ק בספה"ק ליקוטי מוהר"ן תורה ב, אות א'

כי עיקר כלי זיינו של משיח הוא התפלה. שהוא בחי' חוטם. כמו שכתוב (ישעיה מ"ח) ותהלתי אחטום לך. ומשם עיקר חיותו. וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבוש הכל משם. כמו שכתוב (שם י"א) והריחו ביראת ה' וכו'. זה בחי' חוטם. וזה עיקר כלי זיינו. כמ"ש (בראשית מ"ח) בחרבי ובקשתי. ופי' רש"י תפלה ובקשה. וכמ"ש (תהלים מ"ד) כי לא בקשתי אבטח וכו' באלהים הללנו בחי' תהלתי אחטום לך:


ומכאן אנו למדים יסוד מאוד גדול לגבי כל אלו שמנסים ע"י מריבות בין גוי לגוי להביא את המשיח הרי הם טועים ומטעים וגורמים להרחקתו רח"ל.


ואין הם קשורים לבחינת משיח צדקנו, כי הם בחינת משיחי השקר

זכרי' הנביא ע"ה (פרק ט, פסוק י) "וְהִכְרַתִּי רֶכֶב מֵאֶפְרַיִם וְסוּס מִירוּשָׁלִַם וְנִכְרְתָה קֶשֶׁת מִלְחָמָה וְדִבֶּר שָׁלוֹם לַגּוֹיִם וּמָשְׁלוֹ מִיָּם עַד יָם וּמִנָּהָר עַד אַפְסֵי אָרֶץ"

____________________________

[1] חומש בראשית פרק כז פס' כב'


[2] חומש בראשית פרק כז פס' כב'


[3] חומש בראשית פרק טז' פס' יב', וראה רש"י הק' שם, וללמוד מכך שאם כולם עושין כך אז מדוע אתה גם תנהג כך...


[4] משנה מסכת טהרות פרק ז משנה ח'

אף על פי שאמרת יודע אני שלא נטמאו ידי ידיו טמאות שהידים עסקניות:


[5] מגילת קהלת, פרק ח', פס' ט'


[6] מסכת גיטין דף נו ע"א

אמרו להו רבנן ניפוק ונעביד שלמא בהדייהו לא שבקינהו אמרו להו ניפוק ונעביד קרבא בהדייהו אמרו להו רבנן לא מסתייעא מילתא


וכן איתא בפירוש של המהרש"א על גיטין דף נו ע"א

הוו בהו הנהו תלתא עתירי כו'. באיכה רבתי איתא כל הך עובדא בפנים שונים וחשיב שם נקדימון בן גוריון בתרתי והוו ארבע עתירי ואמר נקדימון שנקדה לו חמה כו' פי' שמותן ע"פ מ"ש בפ"ק דיומא במקדש שני שהיו עוסקין בתורה ומצות כו' ולזה אמר כיון שגם עשיריהם היו בעלי מעשים נקדימון שנקדה לו כו' ע"י תפלתו כמפורש בתענית בן כלבא שבוע שכל הנכנס כו' שהיה פתו מצויה לכל. בן ציצית כו' שהיה זהיר במצות ציצית כמ"ש בהם למען תזכרו את כל מצותי כו' וא"ד שהיה כסתו מוטלת כו' והיה בידו להתנצל עליהם בפני המלכות אי לאו כדמסיק משום דהוו בה בריוני כו' והם פריצי ישראל שהיו בהם כמפורש ביוסיפון והם מתוך שנאתן זה את זה גרמו להם החורבן והגלות שלא היו רוצים ליכנע לרומיים כדקאמר דא"ל רבנן ניעבוד שלמא כו' שכבר ידעו זה כי סימן אבות לבנים שאמר יעקב יעבר נא אדוני לפני עבדו גו' כמפורש בחידושינו באגדות דפ"ק דע"ז ולכך אמרו רבנן לא מסתייעא מלתא ליעבוד בהדייהו קרבא. ואמר מרתא בת בייתוס עתירתא כו'. נ"ל דאין זו מרתא בת בייתוס כו'. דקדשה יהושע בן גמלא כדתנן פרק הבע"י דההיא בזמן ינאי המלך הות כדאמרינן שם וינאי מקמיה דחורבן טובא הוה שהיה מבני חשמונאי כדמוכח בכמה דוכתין ומיהו ביומא פירשו התוס' דזה ינאי לאו ההוא ינאי דהוה מבני חשמונאי דא"כ לא הוה מוקים ליהושע לכ"ג דאיהו גופיה כ"ג הוה כדאמר פרק האומר:


[7] ברמב"ם זיע"א, יד החזקה, הלכות תשובה פרק ט

אבל ימות המשיח הוא העולם הזה ועולם כמנהגו הולך אלא שהמלכות תחזור לישראל, וכבר אמרו חכמים הראשונים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page