top of page

לברור הטוב מהקליפות

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה אנחנו בימים קדושים ונוראים הנקראים 'שובבים ת"ת' הידועים בסגולתם המיוחדת ואציין עלה לתרופה לכבודם


רבי אברהם יהושע השל מאפטא[1] זיע"א, אוהב ישראל עה"ת, פר' ויחי

ועל פגם הברית תקנו קדמונינו ז"ל להתענות ולעשות תשובה בימי פרשיות של שובבי"ם כידוע מספה"ק, והנה הגם שנתמעטו כעת כח הדורות בעוה"ר ואינם יכולים לעשות סיגופים ותעניות כראוי, עם כל זה מי שנוגע יראת ה' בלבבו צריך להתאמץ בכל יכולתו ולעשות תשובה על זה החטא כי גדול הוא מנשוא. ובפרט בימי פרשיות של שובבי"ם המסוגלים לכך. ומהראוי לומר ברכת תקע בשופר גדול בכוונות הראויים כמבואר בסידור האריז"ל, גם היהי רצון הכתוב שם קודם חתימת הברכה. והכל ביראת ה' וברעותא דליבא. ועיקר התשובה הוא ע"י תורה ותפילה וצדקה, כאו"א כפי יכולתו, ובפרט בלימוד תורה שבעל פה ולברר הלכה בליבון ובירור יפה, בזה הוא מקבץ חלקי הטוב והניצוצין קדישין ומברר אותן מתוך הקליפות להוציא בלעם מפיהם בסוד חיל בלע ויקיאנו, וזהו עיקר התיקון של פגם הברית, כי לימוד תורה שבעל פה בכוונת הלב וביראת שמו ית' הנכבד והנורא, וכש"כ מי שזוכה ללמוד תורה לשמה ממש, וע"י תשובה כראוי מאסף ומיחד כל חלקי הטוב והניצוצין קדישין למקורן ולשורשן לה' תתאה


שהשי"ת יזכנו להוציא את הניצוצות מתוך הקליפות ע"י לימוד תורה לשמה, למען שכינת עוזנו, ועי"כ נזכה לגאולה האמיתית והשלמה בב"א.

_________________________

[1] ה'תק"ח – ה' בניסן ה'תקפ"ה

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page