top of page

על פי תורת הסוד

למען אחי ורעי! הנה מצינו אחת מהדרכים בהן מחנכים בעלי הדעות המשובשות היא ע"י שימוש בסיסמאות, כגון: 'אנחנו הולכים לפי תורת הסוד' ו/או 'אנחנו מפרשים לפי תורת הסוד' ו/או 'חודרים אל עומק סוד' ו/או 'אנחנו פוסקים לפי רוח ההלכה' ו/או 'כל מה שאמר קוק זה לפי הסוד', וכן הלאה על זאת הדרך...


אבל השימוש בסיסמאות הללו הוא דרך פעולתה של השיטה השבתאית

אבל הנה זכינו לאחד מלוחמי מלחמות השם - בו מבואר באריכות את שיטתם לשבש דא"ח ודב"ק של חז"ל - הלא הוא רבי שמעון ישראל ב"ר גרשון פאזען זיע"א, תורת א' – תורה א', מכתב ל"א, עמ' יג-יז - בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגי[1]

א) אמרו חכז"ל (סוטה דף מ"ט ע"ב) בעקבות משיחא חוצפא יסגי. עד היכן החוצפא תוכל לעלות לא הי' לי השגה, כבר ראינו אשר מאותן שכופרים באמונת ביאת משיח החציפו להגיד עדות שקר על קדושי ישראל רבותינו ז"ל בדורות הראשונים האחרונים כאילו דעותיהם הק' ח"ו נוטים למינות של רעיון הציוני. וגם ראינו שהיו מכניסים דעותיהם הנפסדות בתוך מאמרי חז"ל כאילו הי' אפשר לפרש דברי קדשם באופן שיהי' סיוע לדברי המינים ר"ל.
אך מה שראיתי כעת זה עולה על הכל במדת החוצפה.
אחד הקורא את עצמו "הרב" מרדכי עטייה, הדפיס מחדש את ספר הפרדס מרבינו הקדוש הרמ"ק ז"ל, ובראש הספר הדפיס "הקדמת המו"ל" וגם "שער הפרדס", ומה שנאמר שם כדי להראות אל הקורא שעל פי דעת רבותינו חכמי הקבלה ז"ל הוא חיוב לכבוש ארץ ישראל על פי דרכי הטבע ולא ולהמתין על הגאולה זה לא מצא עד עתה דוגמתו בחציפותו.
לוחם מלחמות השם, רבי שמעון ישראל ב"ר גרשון פאזען, אב"ד ואדמו"ר משאפראן בעה"מ הספה"קים תורת אלף
לוחם מלחמות השם, רבי שמעון ישראל ב"ר גרשון פאזען, אב"ד ואדמו"ר משאפראן בעה"מ הספה"קים תורת אלף
וז"ל הטמא: "השבועה היא שיגאלו את הארץ בכל מחיר שבעולם עד כדי מסירת נפש".
לא יהי' חידוש בעיני אם למחר יברר שישראל קדושים נזהרים שלא להוציא מפיהם דבר אשר חוששים שאינו אמת זה הוא דוקא מפני שלא לומדים ב"סוד". ועל כן מפרשים כן המקרא קודש (שמות כ"ג –ז) מדבר שקר תרחק - אבל על פי "סוד" הפירוש הוא להיפוך שאם ישאר בסתר אז בודאי תשנה לגמרי מהאמת...


רבי משה קורדובירו 'רמ"ק' זיע"א, אור יקר, זוה"ק, ח"ו, דף קא ע"ב

וימצא יוסף חן בעיניה הנה הוא בעל החן אלא שאותו החן העליון היה ראוי שיהיה בעבודה האלהית ויהיה חן בעיני ה' כדכתיב "ונח מצא חן בעיני ה'" וכתיב "אם נא מצאתי חן בעיניך" וכאן [חן?] בעיני החצוני, היינו תחת אשר לא עבדת וכו' כאשר ישראל גולים עובדים בטהרה ע"י החוצה,
ומציאת חן הוא בעיני החיצוני הטמא, וכיוצא אסתר אם מצאתי חן בעיני המלך וכו', והטעם כי יתלבש המדרגה העליונה וההשגחה שם ויהיה ההשגחה נראית בו בשר ממש וזה מצד מה שישראל גורמין אמנם העיקר תלוי הקדושה הפנימית המתלבשת שם והנה נותנין אל הענין העליון וישרת אותו הענין כמה דכתיב השבעתי אתכם בנות ירושלם וכו' ישראל הגולה ומשועבד תחת יד הגוי במצות הבורא וגזרתו העליונה כל העבודה שהוא עושה לגוי גזור וכאשר מקבל בסבר פנים יפות ועושה הכל כנגזר מלמעלה והוא בשעור שהכל במספר במדה ואם ימרוד מורד בהשגחה העליונה הגוזר השעבוד העליון מדה כנגד מדה ולזה הזהיר ירמיהו לישראל שישתעבדו ויתנו צוארם תחת יד נבוכדראצר מפני שצרוף זה הוא אל הנפשות בכור ההוא ולזה הכל נחשב לפניו יתברך כצדקה כל מה שהגוים אוכלים וכל הצרות שאדם סובל...


והנה הדבר פשוט הוא שאותם בעלי דעות משובשות אינם מבינים כלל וכלל בתורת הסוד, אלא רק מדברים מהשפה ולחוץ, וכבר בדידי הווא עובדא שפעם פגש אותי נשמה טועה מהמזרחי והתחיל לדבר איתי בסיסמאות ואז הקשתי עליו מהזוה"ק, ולא ידע מה לענות, ואז אמרתי לו איך הוא יכול לטעון שמשנתו היא על לפי תורת הסוד אם בכלל לא יודעים מה הספה"קים בכלל אומרים, פשוט מסכנות לשמה.


ועל זאת הדרך ראוי לציין עוד מעשה שפעם קרה לי עם אחד מבעלי הדעות המשובשות הידועים לשמצה שטען בפני שספר הדרשות אורות הוא מבוסס על פי הסוד, השבתי לו שמבוסס ע"פ מה שש"צ ימ"ש למד את מה לשמד ושמשם התקלקל וקלקל, רח"ל, ולכן ראוי להתרחק מספר הדרשות דופי הנ"ל, כי ראינו בעיננו בדיוק מה קורה לאותם בעלי דעות משובשות שכבר סוטים לכיון הרפורמיות.


והשי"ת יעזור לי לפקוח עינים עיוורות מללכת אחרי השוטים הללו המכנים עצמם 'רבנים', ובא לציון גואל בב"א.

_____________________________

[1] הערת שולים *, שם

מאמר זה פרסם כ"ק רבינו זי"ע בחייו בעתון "דער איד" בשנת תשכ"ג לפ"ק - ועל מאמר זה סובב הולך תשובת רבינו זי"ע במכתב כ"ב. לאחד ששאל אותו בענין זה ועיי"ש באות ז' ד"ה והנה, - ועיין עוד במכתב י"ד אות ח', ט'.
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page