top of page

יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדם

אחי ורעי! הנה בימינו אנו מנסים כל מיני רשעי אוה"ע וכן מזרע הערב-רב להחטיא את ישראל בכל מיני פגמי הברית והעין בחינת 'העין רואה והלב חומד'


והנה עד כמה אנחנו צריכים להעריך את נשותינו שהולכת נגד הזרם וממטר הרחוב (רשות הרבים) שמנסים להכתיב אופנה של פריצות וזילות, וכל מיני פטפוטים של 'הדרת נשים', 'גיוס נשים' ו'המרחב הציבורי', לעומת מה שדעת תורתינו הק' אומרת, ועליהן נאמר בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו, כך בוודאי בזכותן נזכה לגאולת ישראל האמיתית, וכן נפסק להלכה ברמב"ם זיע"א, יד החזקה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק י"ג, הלכה יא

גנאי הוא לאשה שתהא יוצאה תמיד, פעם בחוץ פעם ברחובות. ויש לבעל למנוע אשתו מזה, ולא יניחה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמיים בחודש, כפי הצורך, שאין יופי לאשה אלא לשבת בזוית ביתה, שכך כתוב כל כבודה בת מלך פנימה


ולכן ראוי ג"כ לאשה לשנן לפני צאתה מביתה את התפלה הק' שמופיעה במסכת סוטה, דף כב ע"א

רבונו של עולם בראת גן עדן ובראת גיהנם בראת צדיקים ובראת רשעים יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדם (תפלה מעוצבת להורדה)ומה שהכי מגוכח מכל העניין הזה שנוגע לאותם זרע מרעים שהרי בשאר העולם התחילו להפנים מה שההלכה מדריכה אותנו, ואצלם זה קרוי 'סביבת נשים מוגנת'... מסעדות רק לנשים, במקומות עבודה ישנם שטחים שהם נועדים רק לנשים, כך הם מרגישות בטוחות יותר... ועל כן יש לראות עד כמה יש לבוז לכל מיני ארגוני נשים למיניהם שמנסות להציג עצמן כמגינות של המין הנשי, אבל בפועל מנסות להשפיל את הצלם אלקים שלהן ע"י פריצות, וזה מה שמעיד על כך שדעתן של אותן ארגונים 'דעתן קלה עליהן'.


זכות אמותינו הק' נזכה לגאולה האמיתית בקדושה ובטהרה ללא תערובת דינים כלל וכלל, ע"י משיח צדקנו בב"א

בת ישראל אל תפרצי גדרי הקדושה... כל כבודה בת מלך פנימה

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page