top of page

לכבוד יומא דהילולת רבי יעקב יוסף מפולנאה זיע״א


אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי יעקב יוסף מפולנאה זיע"א, בעל המחבר הספה"ק תולדות יעקב יוסף, צפנת פענח, בן פורת יוסף


אביא עלה לתרופה מדב"ק, והעיד עליו כ"ק האדמו"ר מסאטמר ש'רוח הקודש נכנסה לבית מדרשו' (מושיען של ישראל, מדור לומדת יראתך)


רבי יעקב יוסף מפולנאה זיע"א, תולדות יעקב יוסף, פרשת ויחי, אות ג

עוד י"ל ע"ד ששמעתי ממורי על פסוק כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה (קהלת ט, י), לייחד קודשא בריך הוא ושכינתיה וכו', וכן ענין תרי בדחי (תענית כב.) וכו' (עיין פרשת תצוה, פרשת בהר). וז"ש אסובבה בשווקים וברחובות אבקשה את שאהבה נפשי, לקשר המעשה שהיא נפש דעשי' מל' עם מדריגת האהבה שהיא ת"ת, ונק' יחוד קבה"ו, כמו שעשו תרי בדחי וכו', ולא מצאתיו, כי מצאוני השומרים הם המבלבלים המחשבות, וכאשר שמעתי בשם הרב המגיד מו' מנחם, על נהרות בבל וגו' (תהלים קלז, א), כי נהורין עליונים הם המחשבות נתבלבלו, ונשאר שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון, מה שעשו ציוני' וכו' ודפח"ח. כמעט שעברתי מהם מבלבול המחשבות, ומצאתי את שאהבה נפשי מדריגה זו, רק השבעתי אם תעירו קודם זמנו מדריגה זו, כמו שכתבתי (פקודי סי' ג) ושבית שביו (דברים כא, י) יעו"ש והבן:


השי"ת יזכנו להתרחק מבלבול הדעות והמחשבות של הציונים, כי אם אלו אזי שח"ו 'ישבנו גם בכינו' מה שעשו הציונים, שקלקלו ושבשו תורתינו הק' והשי"ת יזכנו להתרחק מהם ומהמונם עד ביאת גואל צדק בב"א


ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון, מה שעשו ציונים
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page