top of page

ראוים היו ישראל ליעשות להם נס… אלא שגרם החטא

אחי ורעי! הנה בדור האחרון הזה טענו להם בעלי הדעות המשובשות שניסים יכולים להתרחש ג"כ במצב של השחתה מוסרית ומנסים לתלות שהיו ניסים לציונים במלחמות שהיו להם מול הישמעאלים, אך הנה מצינו בגמרא סתירה מפורשת לכך בדב"ק של חז"ל במסכת ברכות, דף ד ע"א


כדתניא: (שמות ט"ו) "עד יעבר עמך ה' עד יעבר עם זו קנית"; "עד יעבר עמך ה'" - זו ביאה ראשונה, "עד יעבר עם זו קנית" - זו ביאה שניה; מכאן אמרו חכמים: ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון[1], אלא שגרם החטא.


אזי שאם חטאו בכך שנשאו להם נשים נוכריות, אזי בוודאי שאין בכלל הוא אמינא לבוא ולטעון שהיו ראויים שיעשה להם נס, ולא הגיע כלל וכלל מצד הקדושה אלא ההפך רח"ל, מכיוון שגרם החטא של פגם הברית.

~~~~~

כמו"כ לנו ללמוד לימוד נורא ואיום נוסף מהגמרא הנ"ל ממס' ברכות והוא שיש לנו הוראה מחז"ל שאין כזה דבר הנקרא 'גאולה/טבעית' שהדבר הרי הוא תרתי דסתרי כמו המושג 'דתי/לאומי' או 'מדינה/יהודית' - כי אין שום דבר שקשור בין 'דת' ל'לאומיות', וכן בין 'מדינה' ל'יהדות', כי הם מנגדים אחד לשני.


ונחזור לענייננו שהמושג שהמכונה 'גאולה/טבעית' הוא מושג שסותר את עצמו, מכיוון שארה"ק אמורה להכבש ע"י ניסים ונפלאות ולא ע"י ההמצאה הנקראת 'גאולה/טבעית' כדכתיב בחומש דברים, פרק א פס' ל'


יְדֹוָד אֱלֹקֵיכֶם הַהֹלֵךְ לִפְנֵיכֶם הוּא יִלָּחֵם לָכֶם כְּכֹל אֲשֶׁר עָשָׂה אִתְּכֶם בְּמִצְרַיִם לְעֵינֵיכֶם:דהיינו שארה"ק היתה נכבשת לפניהם ע"י השי"ת באותות ובמופתים, והנה גם מצאתי דבר זה מפורש בזוה"ק ח"ב, סוף דף רלט ע"ב

כגוונא דא לזמנא דאתי כתיב, (עמוס ט יא) אקים את סוכת דוד הנופלת, כתיב (שם ה ב) נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל, מאי ולא תוסיף קום, (משמע דהא זמנא אחרא קמת). אלא בזמנא אחרא קמת, היא קמת מגרמה, ולא אוקים לה קודשא בריך הוא,


דהא בגלותא דמצרים קודשא בריך הוא אוקים לה, ועבד כמה נסין בגין לאקמא לה,


ובגלותא דבבל הוא לא אוקים לה, בגין דלא עביד לון נסין, דגרים חובה, אלא היא קמת, וסליקו בני גולה כאינון דלא הוה לון פרוקא, ולא הוה תיאובתא דקודשא בריך הוא עלייהו, בגין דגרם ההוא חובה דאינון נשים נכריות, ועל דא קודשא בריך הוא לא אוקים לה לכנסת ישראל, ולא עבד לה נסין וגבוראן בההוא זמנא כדקא יאות.


אבל לזמנא דאתי ולא תוסיף קום כתיב, לא תוסיף קום מגרמה, אלא קודשא בריך הוא יוקים לה, דכתיב אקים את סכת דוד הנופלת, וכתיב (ירמיה ל ט) ואת דוד מלכם אשר אקים להם, ובגין כך כתיב הכא ויקם משה את המשכן.והנה הדברים ברורים ונהירים שגאולת מצרים והגאולה העתידה תהיינה ע"י אותות ומופתים, והיא נקראת 'גאולה' ואם אין ניסים ומופתים אזי שאין זה בגדר של 'גאולה' כלל וכלל


והשי"ת יזכנו לגאולה בב"א ע"י משיח צדקנו בב"א, ויקוים בנו דברי הנביא מיכה ע"ה, פרק ז' פס' טו

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות[2]:והנני שוטח ברכת שנה טובה לכל אחינו בית ישראל בברכת תשובה שלמה ויתברכו בבני חיי ומזוני ובכל מילי דמיטב ובחיים טובים וארוכים כי נזכה לקיים את הסיפא של דב"ק של הרא"ה זיע"א, ספר החינוך, פרשת שופטים, מצוה תצח


ומשורש המצוה אתה דן שאסור גם כן למנות על הצבור אנשים רשעים ואכזרים. והממנה אותם, מפני קורבה או מיראתו להם או להחניפם, לא תסור רעה מביתו ועל קדקדו של אותו רשע ירד. ומי שלא ירא מכל אדם להועיל לרבים בכל כחו, שכרו יהיה אתו מאת השם יתברך תמיד בעולם הזה, ונפשו בטוב תלין לעולם הבא, וזרעו יירש ארץ.______________________________

[1] ואצל זקן משפחתי רבינו יעקב בעל הטורים זיע"א, שמות פרק יב, פס' יא

וככה. ב' במסורה. וככה תאכלו אותו. וככה יהיה נעור (נחמיה ה יג) בעזרא (עיין סנהדרין צג א) כשהשביע [נחמיה] לבני הגולה לעזוב המשא (שם שם י - יג) דאיתקש ביאה שניה לביאה ראשונה כמו שאמרו רבותינו ז"ל (ברכות ד. עיין שם) ראוים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא כמו שנעשה בימי משה אלא שגרם החטא:


והנה מצינו שהושווה משה רבינו ע"ה לעזרא הסופר ע"ה, כדאיתא נמסכת סנהדרין, דף כא ע"ב

תניא רבי יוסי אומר ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אילמלא (לא) קדמו משה,...[2] מלבי"ם זיע"א, שם

כימי - (תשובת ה') כימי צאתך מארץ מצרים - שהיו ג"כ מעונים ולחוצים, והצאתים בכח גדול ובאותות ובמופתים כן אראנו נפלאות - לעת"ל:

הקונטרס הק' על הגאולה ועל התמורה בו מבואר באר היטב היטב באר על כך שהניסים שנעשו במלחמות של מדינת ישראל הם מצד הסטרא אחרא, ואינם מצד הקדושה כלל ווכלל
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page