top of page

האם גם נאמר ׳אהבת חינם׳ על ׳המינים והמלשינים׳

אחי ורעי! הנה לאחרונה הננו שומעים הרבה את המושג הקדוש בשם 'אהבת חינם' שהוא המענה על 'שנאת חינם' שהיתה בבית שני ובגללה הוחרב בית מקדשנו ותפארתנו, אבל מייחסים אותו בטעות למשכיל הציוני קוק, רח"ל


אבל בפועל הוא מאחד מגדולי החסידות כ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל טויב מקאזמיר זיע"א, נחמד מזהב, דף לט ע"א[1]

עיקר הגאולה יבוא על ידי אחדות בני ישראל כמו שחורבן בית המקדש היה ע"י שנאת חנם כן לתקן זה צריך אהבת חנם שכל אחד מישראל יאהוב את חבירו בחנם יען שעובד השם כמוהו ועי"ז יבוא הגאולה אכי"ר


רבי יוסף גרינוולד מפאפא זיע"א, ויחי יוסף[2]

'כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים' כי בית המקדש נחרב בגלל שנאת חנם וע"י השמחה והריקודין מרבים אהבת חנם


אבל ח"ו עלולים לחשוב שגם מחוייבים לאהוב את מי שאנו מחוייבים לשנוא כגון המינים, האפיקורסים מסיתים ומדיחים[3], ועל זה צווח ככרוכיא רבי אהרן ב"ר חיים האלבערשטאם זיע"א, פיס' ד' ('אגרת קודש' מובאת מתוך הספה"ק דברי ישכר דוב, פרשת האזינו, עמ' קמא)

הם פוסקים שמאשר שבית שני נחרב בעין שנאת חנם, עלינו לתקן את הפגם הזה על ידי אהבת חנם[4] היינו לאהוב גם את החוטאים, ועפרא לפומייהו על דעה זו, כי הלכה פסוקה היא שמחוייבים אנחנו לשנוא את האפיקורסים, ונוראות נפלאתי שהמדברים כזאת אינם נוהגים כן עם מתנגדי שיטתם והם שונאים לאלו ואפילו לגדולי התורה שנאה כשנאת אויבי ישראל, ושפת יתר הוא להשיב על שקריהם בזה.

והנה מצינו שאלו שמדברים גבוה גובה על אהבת ישראל מרבים שנאה כלפי החרדים, ולא בכדי כדאיתא במס' פסחים, דף מט ע"א


גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאין אומות העולם את ישראל, ונשותיהן יותר מהן

________________________________________

[1] ונשנה שנית אצל נכדו כ"ק האדמו"ר (הראשון) ממודז'יץ, רבי ישראל טויב זיע"א, דברי ישראל, פרשת בחקותי, ד"ה ואתכם


[2] מובא מתוך הספר אגרת לחתן, סוף עמ' קכה


[3] ככל הנראה שהשורש לדב"ק הינם מהרמב"ם ספר המצות - מצות לא תעשה - מצוה יז

שהזהיר המוסת מאהוב המסית או להאזין לדבריו והוא אמרו ית' לא תאבה לו ולשון ספרי מכלל שנאמר ואהבת לרעך כמוך יכול אתה אוהב לזה תלמוד לומר לא תאבה לו:


רמב"ם ספר המצות - מצות לא תעשה - מצוה יח

שהזהיר המוסת מעזוב לשנא המסית אבל חייב לשנא אותו בהכרח וכשלא ישנאהו עובר על מצות לא תעשה והוא אמרו ית' ולא תשמע אליו ובא הפירוש מכלל שנאמר עזב תעזב עמו יכול אתה עוזב לזה תלמוד לומר ולא תשמע אליו:


[4] והרי דברים אלו הינם הפך דע"ק של רבי יחזקאל מקאזמיר, רבי יוסף מפאפא ועוד קדושי עליון זיעועכי"א

המטיפים לאהבת חינם בעצמם לוקים בשנאת ישראל

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page