top of page

לכבוד יומא דהילולת רבי מסעוד הכהן אלחדאד זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי מסעוד הכהן אלחדאד זיע״א.


מתולדותיו: נולד במרוקו שנת ה'תק"ף, לרבי דוד אלחדאד זצ"ל, לאחר עלייתו לארץ ישראל התגורר בירושלים וכיהן כראש ישיבת המקובלים 'בית א-ל', חיבר את הספה"ק: בן מכבד אב, ברכת כהן וכח מעשיו הגיד לעמו, נלב"ע כ"ד סיון ה'תרפ"ז, זיעכוכי"א.

וכעת אביא כמה עלים לתרופה מדב"ק של אותו צדיק, יהי' מליץ טוב בעדנו.


המקובל רבי מסעוד ב"ר דוד הכהן אלחדאד[1] זיע''א, בן מכבד אב, פרשת בהר, ד"ה ועשיתם

חזרתי ואמרתי על גאולתנו ועל פדות נפשנו בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו יה״ר ע״ד מ״ש בגמ׳ אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי וכו׳ גם ידוע בדברי רז״ל גאולה העתידה לבא בע״ה ע״י הקב״ה תהיה ולא יהיה עוד גלות וזהו שאמר הפסו׳ לעת״ל כשתעשו חקתי ומצותי ומשפטי תשמרו ויבנה בהמ׳׳ק במהרה בימינו אז וישבתם על הארץ, היא א״י, לבטח ולא יהיה עוד גלות כיר״א:

המקובל רבי מסעוד ב"ר דוד הכהן אלחדאד זיע''א, בן מכבד אב, פרשת בחקתי, ד"ה ונתתי

ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם יובן ע״פ מ״ש רז״ל לעת״ל תהיה הגאולה ע״י הקב״ה והקב״ה יבנה ביהמ״ק ולא תחרב עוד ואין גלות עוד ויבא משיח לישראל והשיב לב אבות על בנים וישראל יהיו כולם צדיקים ולא יש חרבן הבית והקב״ה תמיד משרה שכינתו בין ישראל זהו לעת״ל בזמן המשיח הקב״ה הוא יבנה ביהמ״ק ומשרה שכינתו בין ישראל ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם להחריב ביהמ״ק אלא תמיד והתהלכתי בתוככם יען הייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם ולא יחרב ביהמ״ק שכולכם צדיקים יה"ר שיבנה ביהמ״ק במהרה בימינו אכי״ר:

המקובל רבי מסעוד ב"ר דוד הכהן אלחדאד זיע''א, בן מכבד אב, פרשת ואתחנן, ד"ה ראה

ראה! נתן ה׳ אלקיך את הארץ עלה רש כאשר דבר ה׳ אלקי אבותיך אל תירא ואל תחת והכונה יובן ע״פ מ״ש רז״ל שאין ישראל זוכין לא״י עד שיקיימו תורה ומצות וזהו ראה כשאתה יר״ש ע״ד מה ה׳ אלקיך וגו׳ וכשהוא יר״ש בודאי מקיים תורה ומצות וזהו ראה נתן ה' אלקיך את הארץ היא א״י כשקיימתם תורה ומצות עלה לא"י רש אותה מדין ירושה יען קיימת כאשר דבר ה׳ אלקי אבותיך כתורת משרע״ה וכשנזכה בע״ה שתבנה ביהמ״ק בבי״מ אזי אין עוד גלות אחרת וזהו אל תירא ואל תחת שתחרב עוד כי ה׳ הבונה אותה ופשוט'.
כתי״ק וחתימתו של רבי מסעוד הכהן אלחדאד זיע״א
כתי״ק וחתימתו של רבי מסעוד הכהן אלחדאד זיע״א

פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! הנה יש לתהות בעניין שמעון ולוי ע"ה, מדוע יעקב אבינו ע"ה כ"כ מעביר עליהם ביקורת קשה, כדכתיב (ברא' מט' ה'): "שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם". ופירש"י שם: "כלי חמס" - א

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page